Hoe den Dijck by oost-zanen ghestoelt is.

    Item, alsoo by Oost-zanen leggen twee hondert vier-en-tsestigh roeden dijcks, die niet aenghetast en zijn, ende ghetuyght zijn op die ghemeyne landen in den banne van Oost-zanen gheleghen, soo hebben mijns ghenadighs Heeren Rade van Hollandt, mit Heeren Wouter van Mathenes, ende mit Jan van Woude, dien aldaer geweest, ende dien over-ghesien, hebben den voorsz. Dijck ghestoelt, ghelijck hier na geschreven staet: dat is te weten, dat dat Zuyder-vierendeel, ende dat Kerk-vierendeel van Oost-zanen aenvaerden sullen, half die twee hondert vier-ende-tsestigh roeden dijcks voorsz. Ende dat Haelre vierendeel, die ander rechte helft; ende overmits dattet goets dijcks ende quaets dijcks, dat een onder t ander legghet, soo sal elck vierendeel voorschreven, sijnen hoef-slagh daer aen vaen, in deser manieren: Alsse dat zuyder vierendeel naest heuren dijck, die sy gemaeckt hebben, aentasten sullen drie-en-dertigh roeden dijcks. Item, daer aen dat Kerck vierendeel drie-en-dertigh roeden dijcks. Item, noch weder daer naest dat zuyder vierendeel drie-en-dertigh roeden dijcks. Item, daer aen oock weder, dat Kerck-vierendeel drie-en-dertig roeden dijcks. Item, daer naest sullen aenvaerden dat Hornre vierendeel drie-en-twintigh roeden dijcks. Item, daer aen dat Haelre vierendeel drie-en-dertigh roeden dijcks. Ende dat Haelre vierendeel oock weder daer naest drie-en-dertigh roeden dijck.

     Ende waer t dat des Dijcks meer ghevonden worde, dan voorsz. is, soo sal elck vierendeel voorsz. daer in toe tasten, ende dat maken. Waer oock dat hy min ghevonden worde dan voornoemt staet, dat sal elck vierendeel ghelijck te bate komen, hier toe sullen gelden alle die ghene, die in den banne van Oost-zanen gelandt zijn. elcks in sijnen vierendeel, als redelijckste ende bescheydelijckste is. Ende desen voorsz. Dijck sal men maken alsoo breedt ende alsoo hoogh, als hy van den Heemraden aldaer ghekeurt sal worden, sonder arghelist. 

    Dit werdt ghedaen in den Hage op Sinte Baven-dagh, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende acht (1408). Ghe-extraheert in de Register-kamere van Hollandt, uytten memoriael buyten geteyckent B.C. in de Kas R. staende aldaer gheregistreert. Folio 20 verfo.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn