Een scheydinge van Dijckaje tusschen Water-landt en de die van Oost-zanen, begrijpene veele puncten.

    Margriete van Cleve, etc. ende Willem van Beyeren, etc. doen kondt allen luyden: 

    Want in voortijden, in eenen Dijck gelegen in Lantsmeer, een wiel in-gebrocken was, daer men van noodts wegen, ons landts inlaghe om-legghen ende schieten moste, alsoo dat die inlaghe alsoo gheschiedt ende geleydt worde, dat daerom veel gheschils opstondt tusschen den ghemeynen lande van Water-landt aen d eene zijde, ende dat ghemeen landt van Oost-zanen, aen d ander zijde, ende hielden aen beyden zijden den Dijck te kijve legghen, alsoo dat niemandt van geenre zijde, maken en wilde noch aennemen, des wy doe om ons landts behoudenisse, dare op schickten tot menighen tijden die van onsen Rade, daer overdragen werdt, dat men die Dijck souden beheeren met seven die er naest gelandt ware over Ye, die daer aen wonnen noch verloren, des soo wort den Dijck ghezevent, met seven over d Ye gheleghen, met landt dat buyten-dijcks gelegen was, alsoo dat die van Oost-zanen ons vervolghden, ende meynden datter Recht niet staen en mocht, na Dijck-recht: want landt dat buyten dijck gheleghen waer, men met recht gheen Dijck souden moghen geven, alsoo uyt Dijcks-landt selve geen dijck en houdt. 

    Ons biddende, dat wy hen seven wilde setten, die er mede en wonnen noch verloren, die binnen den ban van Oost-zanen, noch in den Lande van Water-landt niet gheseten en waren, ende die re maegh noch partye in waren. Ende eenen Dijck-grave, die dat recht van onsen weghen soude vervolghen, alsoo dat wy daerom schickten van onsen wegen, onsen gheminden Jan vander Boechorst, Dijck-grave opten voorsz. Dijck te wesen, ende seven te nemen, den Dijck mede te beheerden, die doe den voorsz. Dijck meetenseven beheert heeft, om welcke Seven-tuyghe wille voorschreven, onse luyde ende Ondersaten van beyden zijden voorschreven, in geenre wijs den voorschreven Dijck aennemen en wilden, noch tot haer toe aenghenomen en hebben. 

    Alsoo dat wy daerom aenghesien de verderffenisse ons landts voorschreven, ontboden hebben beyden den partyen voorschreven, ende die alsoo toe-gesprocken ende alsoo vorde gebracht, dat sy aen ons, ende aen onsen Rade alinghe ende volkomelijck ghebleven zijn, alle tweedracht ende gheschille voorschreven, tot versoeck des wel-geboren Heemraets van den lande van Rhijn-landt, die wy aldaer omme souden schicken, ende die wy aldaer omme geschickt hebben, omme t ondersoecken de beste reden ende recht van der saecke voorschreven, die weder by ons ghekomen zijn, ende hebben ons ende onsen Rade, alsoo onderwijst, ende alsoo bescheydelijck by-bracht t gestandt van den sake ende tweedracht voorschreven, dat wy nae heuren aenbrenghen, dat sy ons by heuren eedt gedaen hebben, die partyen voorschreven, scheyden willen ende scheyden, midts desen Brieve, ghelijck des aen ons ende aen onsen Rade ghebleven is, in sulcker maniere, als hier nae gheschreven staet: in den eersten, segghen wy met onsen Rade, dat die parteyen aen beyden zijden, ons overleveren ende gheven sullen, oft onsen Rade, van onsen weghen, binnen veerthien daghen naest-komende, alle sulcke Brieven ende Hantvesten, Cedullen ende Giften, die daer gegeven moghen wesen, als sy hebben van den Dijck voorschreven. 

    Voort, soo sullen den voorschreven Dijck een yeghelijck houden, als hier na geschreven staet: Eerst, soo sullen die van Oost-zanen hebben in heuren ban, hondert acht-en-veertigh roeden dijcks, van dier inlaghe des Dijcks totten Twisken toe. 

    Voort, want die Dijck buyten den ban van Oost-zanen, van der Twisken totten ouden dijck toe, die opten Ye leydt, langh is vier-hondert acht-en-tsestigh roeden, ende twee voet, soo sullen daer af, dien Dijck tot eeuwighen dagen houden. 

    Eerst, hondert roeden Dijcks van der Twisken in te meten, in den Water-lander ban, dat ghemeen landt van Oost-zanen, met die van Wormer, ende dat sullen sy ontfaen maed maedts ghelijck, ende sy sullen dien Dijck selve houden, ende met heuren Schout beschouwen, ende keuren mit heuren eede. 

    Item, die ander drie hondert acht-en-tsestigh roeden twee voeten dijcks, die er dan blijven, sullen houden ende hebben tot eeuwighen daghen, dat ghemeen landt van Water-landt, uytghenomen die van Schellingh-woude, die re niet af ontfaen en sullen, ende daer sal elck in sijnen bedrijve, sijnen hoefslagh ontfaen, maed maedts-gelijcke, oft by heuren Riemtael, als dat bescheydelijckste is, ende dien Dijck sullen sy houden, ende met heuren Schouten ende Schepenen, elcks in sijnen hoef-slagh, keuren ende schouwen by heuren eeden. 

    Ende hier mede soo segghen wy, die partyen voorschreven aen beyden zijden vereffent ende verlijckt, van allen gheschille voorsz, ende ghebieden ende bevelen beyde partyen voornoemt, ende eenen yeghelijck bysonder, op sijn lijf ende op sijn goet, onse segghen voorschreven, ghelijck des aen ons gebleven is, ende voorsz. staet, te houden ende te voldoen, ende eenen yegelijcken sijn aendeel van den Dijck voorschreven, daer op aen te nemen, ende waer yemandt die daer ghebrekelijck in waer, dat willen wy houden aen sijn lijf ende aen sijn goet, ghelijcken aen den genen, die ons van onse Heerlijckheydt verminderen wilde. 

    In kennisse der waerheydt, hebben wy desen Brief doen zeghelen, mit onsen zeghelen, opten twaelfden dagh in September, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende thien (1410).

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn