Hantvest van Hertoghe Willem,

Raeckende den Oost-zaner Schinckel-dijck.

    Willem by der ghenade Godts, Phaltz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, doen kondt allen luyden: 

    Dat wy overmidts ootmoedighs vervolghs willen, onsen goeden luyden van Oost-zanen, ende oock om oirbaer ende nutschaps wille ons landts aldaer, den selven onsen goeden ende gemeenen buren van Oost-zanen ghegheven hebben, ende gheven mit desen Brieve sulcke puncten, als hier nae geschreven zijn: Als dat die Schinkel-dijck dicht sal tusschen Zaenderdam, en Claes Symonszens Otterdijck, streckende aen de Zuydt-zijde van der Braecke, ende den selven Dijck ende Dijck-sloot sal men maken ende houden, alsoo onse Dijck-graef metten Heemraders die keuren ende vinden, ende die sullen de selve onse Dijck-graef ende Heemraden legghen ende verlegghen, sonder misdoen teghen ons, oft yemandt van onsen wegen. 

    Ende men sal opten Schinckel-dijck schouden, tot drien tijden van den Jaer, gelijck men opten Hoogen-dijck, dat is te wete, op Sinte Geertruyden-dagh, op Mey-dagh, ende op Sinte Jans-dagh de Collationis. 

    Oock, sal men alle Recht niet anders vorderen ende doen, opten Schinckel-dijck, ghelijck men opten Hooghen-dijck, behoudelijck, dat die ghene die de selve Schinckel-dijck toe-behoort, die besighen ende ghebruycken sullen tot heure nutschap ende oirbaer. 

    Mede sullen sy in de voorsz. Schinckel-dijck moghen leggen drie Zijlen, tusschen dit ende Mey-daghe naest-komende, oft daerom t eynden gheen te legghen, ende die sullen elcks wesen wijdt drie voet, ende drie voet hoogh, ende die sullen maken Heyn Elfertsz soon, Jonghe Peter, ende Peter Huych Symonsz. eenen yegelijck mit sijne buren, als sy ghelandt zijn, of sy willen. In sulcker maten, dat die voorsz. Zijlen sullen uytwateren ende niet inwateren, indien sy tusschen Sinte Geertruyden-dagh, ende aleer Godts-Heyligen-dagh inwaterden, soo salse onsen Dijck-graef mitten Heemraden moghen bekeuren, op een boete van vijf schellingen, alsoo dicke, als dat geschiede. 

    Ende men sal dese voorsz. Zijlen houden tot s landts oirbaer, sonder die tot eenighen tijdt te bevisschen. 

    Ende waer t sake, dat dese voorsz. Zijlen, tot eenighen daghen onnuttelijcken ghehouden werden, alsoo datter twee goede knapen oft meer over klaghede, soo soude onsen voorsz. Dijck-grave metten Heemraden die voorsz. Zijlen uytwinden, en gene weder inne legghen. 

    Voort, soo sullen die Hoofden van der Braecke, wijdt wesen thien voet, ende die Braecke sal wijdt wesen sesthien voet, ende die sal men keuren ende schouwen gelijcken den Schinkel-dijck, ende in de wateringhe sal men een val-deur moghen legghen, ter bester oirbaer, alsoo onse Dijck-graef ende Heemraden die keuren ende vinden sullen, by heuren eede. 

    Ende want wy voor ons ende onsen naekomelinghen, onsen goeden luyden ende ghemeene Buren voornoemt, dit vaste ende gestade ghehouden willen hebben. 

    Soo hebben wy in kennisse hier af, onsen zeghel aen desen ghehanghen. Ghegheven in den Haghe, opten neghenthienden dagh in Maert, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert veerthien (1414). Secundum cursum curiae nostrae.

 _________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn