Hertoghe Johans Confirmatie.

Tusschen den heelen Kerspel van Oost-zanen, ende die Buren van t Zuydt-eynde van dien.

     Johan Hertoghe van Beyeren, etc. doen kondt allen luyden: 

    Want twist ende gheschille gheweest is, tusschen den buren van den zuydt-eynde van Oost-zanen aen d een zijde, ende den heelen Kerspel van Oost-zanen aen d ander zijde, omme eenre Dijckaedse wille, opten dijck tusschen Zaenderdam ende den Twisken, daer sy van onse Voor-vaderen, Graven van Hollandt, zaliger gedachten, brieven ghehadt hebben, ende omme te vervolghen daer af die beste reden, nae den vertoon ende brieve, die wy aen beyde zijden daer af ghesien hebben: 

    soo hadden wy geconsenteert, die buren van den zuydt-eynde van Oost-zanen voorsz., Recht te spreken sonder misdoen teghens ons ende onser Heerlijckheydt, ende hebben daerom met rechte ghedinghet een stoelinghe, jeghens den heelen Kerspel van Oost-zanen voorschreven, nae den rechte van den lande van Kennemer-landt, daer voorsz. Buurte af toe-ghewijst is, dat de voorsz. Stoelinge na den Rechten van Kennemer-landt voorsz, voortganck sal hebben, ende ghestade sal wesen ende blijven, soo hebben wy daeromme, die buren van den zuydt-eynde van Oost-zanen voorschreven, gheconfirmeert, ende confirmeren mit dese Brieve, alsulck Recht als sy ghewonnen hebben, in de voorsz. sake opten heelen Kerspel van Oost-zanen, ende schelden hen daeromme quijt van allen breucken ende penen, die sy daerom tot huyden desen daghen toe, jeghens Ons ende onse Heerlijckheydt ghebreuckt, oft versuymt mogen hebben, behoudelijck dat, dat heel Kerspel van Oost-zanen voorschreven, Recht weder sal moghen pleghen op dat zuydt-eynde van Oost-zanen voorschreven, tot alre tijdt, als hen dat sal ghenoeghen. 

    In oorconde desen Brieve, met onsen zeghele bezeghelt. Ghegeven in den Haghe, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert twee-en-twintigh (1422), vijfthien daghen in Junio.

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn