Keure by den Hove van Hollandt gheapprobeert, dat geen Herbergiers ofte Tappers in den banne van Oost-zanen, den Jongen luyden hoogher mogen borgen als twee guldens, ende die over die vijf-ende-twintigh jaren, drie guldens, op peyne van t hoogher gecrediteerde in Rechten niet te moghen eysschen.

    Alsoo Burgermeesteren, Schepenen Vroedtschappen in den Ambachte van Oost-zanen, den Hove van Hollandt vertoont hebben, dat binnen den selven Ambachte van Oost-zanen woonachtigh zijn, veele Jonge luyden op koopvaerdye, ende anders ter Zee varende, t welck doorgaens van heure gedaen reyse, met de beurse vol gelts t huys komende, in plaetse van t selve, tot heuren meesten oorbaer ende profijte te besteden, ofte daer mede by te staen hare Ouders, dickmaels wesende oude ende ghebrekelijcke luyden, ende de voorschreven jonghe luyden, heure Kinderen met groote kosten ende moeyten op-ghebracht hebbende, tot den ouderdom bequaem wesende, om wat te moghen ende konnen winnen, ter contrarie d overvloedigheyt van t voorsz gelt, misbruyckende, tot droncken te drincken, ende in droncken ghelagen te maken malle koopmanschappen tot haer eyghen verderffenisse, groot verdriet van hare Ouders, ende quade Exempelen voor andere jonghe luyden, tot het plegen, van alle welcke ongheregeltheyden, de voorsz Jonghe luyden, oock als sy gheen gelt in de beurs en hebben, mede een groote oorsaeck werdt ghegheven, by de Herbergiers ende Tappers, de welcke hen vervorderen, den selve Jonghe luyden te borghen heure droncken ghelaghen, regaerd nemende eensdeels op het gunt, in voeghen voorsz, by den selven Jongen luyden met ter Zee te varen, oft anders mach werden ghewonnen, ende eensdeels, op de middelen ende t vermoghen van der selver Jonghe luyden Ouders, soo wanneer sy-luyden weten, de selve wel ghestelt, ende redelijcker wijse, met tijdelijcke goeden van God Almachtigh begaeft te zijn, quellende daer na met groot onghelijck, de voorsz hare Ouders, omme van hen-luyden te hebben betalinghe, van t gunt by heure Kinderen, soo onnuttelijck is verteert, ende ghevende de voorsz Jonghe luyden oorsake, omme nae haer Ouders doodt voor heur tijdt, te haken ende te verlangen, soo wanneer de selve heure Ouders niet willende de voorsz ongheregheltheden toe te staen, soecken te ontgaen de betalinghe van t gunt men heure Kinderen, door middel van soodanige onnutte teeringe, ende oock malle koopmanschappen, onbehoorlick pooght af te gaen, welcke voorschreven teeringe, alsoo sy Supplianten oock dagelijcks bemerckende, waren binnen heuren Ambachte te hoogher, ende de voorsz malle koopmanschappen in meerder ghetalle te vallen, overmidts de voorsz Tappers ende Herbergiers, die van oudts niet anders ghewoon en zijn, dan Bier te verkoopen, hen selven oock vervorderen, verscheyden Wijnen inne te legghen. Ende als de voorsz Jonghe luyden in Bier te hebben begonst droncken te drincken, ende midts die verheughtheydt, daer door ghekregen, doorgaens gheen rekeninge met haer beurse konnen maken, den selven oock tot meermalen induceren, om Bier met Wijn, soo sy seggen, af te spoelen, als wetende voor hen-luyden daer inne de meeste winste gheleghen te zijn, soo ten regarde dat sy heure voorsz Wijnen ten dierste verkoopen, als oock om dat verteerde ghelach door het drincken van de voorsz Wijnen wassende, ende de voorsz Jonge luyden, omme t selve gelagh te vinden, te meer, hen begeven tot de voorsz malle koopmanschappen, daer mede de voorsz Tappers ende Herbergiers mede dickmaels part ende deel in hebben, soeckende sulckx de selve Jonge luyden niet alleen te ontblooten van heure middelen, en goederen die sy-luyden alreede hebben, maer oock van de ghene, die sy in toe-komende tijden noch mogen krijgen, t zij by versterven van hare Ouders, oft door haer eyghen winste.

    Dat oock andere der Supplianten, nae-gheburen naest gheleghen Dorpen, tot verhoedinghe van soodanighe droncken ghelaghen, malle koopmanschappen, verquistinghe van goederen, ende andere inconvenienten daer uyt volgende, al over langhe Jaren daer inne met Keuren ende Ordonnantien hadden voorsien, ende dat sy Supplianten vermochten te maken gelijcke Keuren ende Ordonnantien, volgende heure oude Hantvesten ende Privilegien, dat sy Supplianten daeromme tot welstant van heure voorsz Ambachten, tot conservatie van de goederen der Jonghe luyden, ende andere heure Inghesetenen, ende gelijcke verhoedinghe, van alsulcke droncken ghelagen, malle koopmanschappen, verquistinghe van goederen, midtsgaders de inconvenienten, daer uyt spruytende als vooren, goet ghevonden hebben te besluyten de Keure ende Ordonnantie hier na volgende:

    Alsoo binnen den Dorp ende Ambachte van Oost-zanen veel Jonghe luyden, ende oock andere persoonen, hen vervorderen met dagelijcx  droncken te drincken, ende by dranck zijnde, omme t ghelagh te vinden, ende anders te doen verscheyden malle koopmanschappen, tot verderffenisse van haer selve, mitsgaders van Wijf ende Kinderen, groot verdriet van heure Ouders, ende quade Exempelen van andere Persoonen, die hoe langher hoe meerder door heur-luyder gheselschap mede tot het pleghen van die voorsz ongheregeltheden hen begeven, ende dat daer van een groote deel oorsaeck zijn verscheyden Tappers ende Herbergiers, die de gene in heure huysen komende teeren ofte drincken, niet alleen Bier, sulks als nae ouder ghewoonte, maer oock Wijn uyt tappen, ende verkoopen, ende t selve tot merckelijcke somme uyt borghen, daer uyt daghelijcks spruyten veel ende verscheyden inconvenienten.

    Soo ist, dat Burgermeesteren, Schepenen ende Vroedtschappen van den Dorpe ende Ambachte van Oost-zanen voorsz, tot verhoedinghe van de voorsz ongheregeltheden ende inconvenienten, daer uyt volghende, hebben ghekeurt ende gheordonneert, keuren ende ordonneren midts desen, dat van nu voorts aen gheen Herbergiers ofte Tappers binnen den selven Dorpe ende Ambachte woonende, eenighe Gasten, t zij Jonghe luyden ofte anderen, die in heure Herbergen ofte Huysen komen drincken ofte teeren, hooger somme sullen mogen borgen, dan van twee Carolus guldens eens, op peyne dat de selve Herbergiers ofte Tappers, alles wes sy boven de voorsz somme meer sullen borghen, niet sullen moghen eysschen, ende dat daer over gheen Recht sal werden ghedaen.

    Dat oock de voorsz Herbergiers ofte Tappers, gheen Wijn sullen moghen uyttappen, ofte verkoopen, op een boete van twee-en-veertigh schellinghen, soo wel by den Herbergier, Tapper ofte Kooper, als den genen die den selven koopt, ofte laet tappen, elcks in t gheheel te verbeuren, ten profijte van den Schout, van den voorsz Dorpe ende Ambachte, t elcken reyse als sulcks ghebeuren sal, versoeckende sy Supplianten tot meerder sekerheydt, confirmatie ende approbatie van den voorsz Hove, op de voor-gheroerde ordonnantie, ende authorisatie op den Secretaris aldaer, omme de selve te moghen publiceren.

    Soo ist, dat t voorsz Hof omme redene voor verhaelt, de voorsz Keure geapprobeert heeft, ende approbeert de selve by desen: welverstaende dat die gene die oudt zijn, boven de 25 jaren geborght sal moghen werden ter somme van drie Carolus guldens. Ende authoriseert den voorsz Secretaris, de selve Keure behoorlijck te publiceren, ter plaetse daer men aldaer gewoon is publicatie te doen.

Gedaen in den Hage den 3 Martij Anno 1600, in kennisse van my F. Criep.

_________________________________________________________________________________

2000/2006  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn