Sententie van de Heeren Ghecommitteerde Raden van Hollandt, tusschen den Visschers ende Regenten van Oost-zanen.

    Alsoo by de ghemeene Visschers van Sanerdam, in den banne van Oost-zanen Requiranten ter eenre, gesustineert wierde dat de Wateringh, Twiske, de Kock-sloot ende Braecken, in den banne van Oost-zanen, vrye publijcque wateren souden wesen, oft waeren, om vry te moghen visschen. Daer over sy ghetoghen wesende voor de Ghecommitteerde Raden van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ende Burghermeesteren ende Regeerders van Oost-zanen ende Sanerdam aen de Oost-zijde, Gherequireerdens ter andere zijde, hun-luyden aldaer ghevolght. Waer uyt de Gecommitteerde Raden van Staten sententie ghepronuncieert es, gelijck hier nae geschreven staet: De Ghecommitteerde Raden, van de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, ge-examineert hebbende het Proces communicatoir, voor hare Ed. Mog. hangende, tusschen die ghemeene Visschers van Sanerdam, in den banne van Oost-zanen ter eenre, ende Burgermeesteren ende Regeerders van Oost-zanen, ende Sanerdam aen de Oost-zijde, Gherequireerdens ter andere zijde, midtsgaders die stucken by de Gherequireerdens tot voldoeninge van de interlocatoire sententie van hare Ed. Mog. van den negenden Januarij sesthien hondert vier-en-twintigh (1624) voorleden gheproduceert. Terminerende het proces ten principalen, ontsegghen die Requiranten haren eysch ende conclusie, op de Gerequireerdens ghedaen ende ghenomen, verklarende de Requiranten ongesondeert, omme in de wateren van de Gerequireerdens te mogen visschen, compenseren de kosten om redenen. 

    Gedaen in den Hage, den 27 Februarij 1624. Wat lagher stondt, Ter ordonnantie van de Gecommitteerde Raden, ende was ondertekent C. van der Wolf.

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn