Accoort, ghemaeckt by de E. Heeren Burgermeesteren van Purmerent, Purmerlandt ende Oost-zanen tot bewaringhe van de oude landen.

    Op huyden den vijfden Augusti anno sesthien hondert vijf-en-twintigh, zijn by malkanderen op den Stadthuyse der Stede Purmerent vergadert gheweest, de E. Pieter Heyndericksen de Jonghe, Jan Cornelisz, ende Dirck Pouwelsz Houtkooper, Burghermeesteren der selver Stede ter eenre, Symon Jansz Duyss, ende Claes Fransz, Burghermeesteren tot Purmer-landt, geassisteert met Aelbrecht Cornelisz, ende Pieter Dircksz, hun-luyder by-ghevoeghde adjuncten ter andere, Dirck Dircksz Burghermeester van t Kalf, ende Dirck Pietersz, Burghermeester tot Oost-zanen, by haer hebbende, ende ghesterckt wesende met Cornelis Jansz Hilles, Dirck Vrericksz soon, ende Outgert Luyts soon, Ghecommitteerdens ter andere zijden, ende hebben die voorsz Comparanten, Ratione Officij, soo voor haer selfs, als door last van hunne respective Regeerders, onderlinghe t samen gheconcipieert, gemaeckt, ende midts dese besloten sekere accoorde, tenderende tot bewaringhe van de oude Landen, ten fine de selve door de opmalinghe van de Wormer ende andere hooge wateren, naemaels niet komende te inonderen, te weten, ende in manieren nae volgende: Als namenlijck, dat de bedichtinge sal beginnen op den ouden Dijck van Purmerent tot aen Neck, ende voort over de landen met een goede suffisante Kade, by den Wormer ringh-sloot, langes aen de ban-scheydinghe van Purmer-landt, ende alsoo wijders, tot de ban-scheydinghe van Oost-zanen, midtsgaders voort van Purmer-lander-ban west op nae t Kalf, tot de Schinckel-dijck, streckende t selve daer op aen den hooghen Zeedijck van Saerdam met expressie, van yder partye sijn Dijck, jae oock de nae-volghende Sluysjes tot water-keeringe sal maken, ende gedurende t accoort onderhouden, elcks in sijn ban, op sijne kosten, sulcks alwaer den Schinckel-dijck te laegh bevonden werdt, sullen partyen ter weder zijde voorsz, de selve verbeteren ende verhooghen nae behooren, als verhaelt is; ghelijck mede de Heeren van Purmerent ter eenre voorsz Neckere-dijck sullen doen. 

    Dat oock niemant in de voorsz Dijck, ofte bedichtinghe een gat oft deur-vaert sal moghen maecken, oft de selve sal aldaer ghehouden wesen, een Schut-sluys ofte Verlaetgen te leggen, tot bequame deur-vaert ende schuttinge. 

    Dat voorts partyen ter eenre het Sluysgen by west naest de voorsz Stadt gheleghen (soo sy-luyden t selve open begeeren te houden) sullen maken tot een Schut-sluysgen, voor Mey naest-komende. 

    Item, dat mede die van Purmerent ende Purmer-landt, t samen nae Deyms tale ghelijck, met den eersten sullen legghen, een duycker in de Purmerlander ban, in den dijck nae Ilpendam gaende, van twaelf voeten wijdt, den sloot daer vooren komende, twintigh voeten wijdt, sal strecken tot t Dwars-water toe, ende doorgaens diep wesen een voet onder de drempel van de voorsz Duycker. 

    Dat voorts die van Purmer-landt geen Vis-dammen mogen hebben in de Gors-sloot, die de uytwateringhe van de voorsz Duycker, eenighsins sullen moghen verhinderen. Ende sullen mede die van Oost-zanen voorsz, ghehouden wesen hunne Vis-dammen in Twiske legghende, met den eersten in de door-vaert wijdt te maken seventhien voeten ende een half, sonder dat de selve bevist, ofte met eenige middelen verspert moghen werden, met expressie, dat partyen met den eersten sullen procederen, tot voltreckinghe van hare Dijckagie, elcks in sijn ban, over welcke oock elcks sijn Schouwe sal hebben. 

    Aengaende de Val-deuren, in de voorsz Sluysges werden op ghedaen, Sinte Andries, ofte den lesten November, ende wederom ghesloten Sinte Pieter, den twee-en-twintighsten Februarij, of ten ware dat men voor de over-hooghte van water bevondt, zaet op den velde staende, daer door ghebruyckt te zijn, in welcken geval, die Klagers daer over ghehoort, Partyen daer inne sullen met goede discretie voorsien, tot bewaringhe van t zaedt, ende Polder, onder de voorsz bedichtinghe gheleghen, ende ghecomprehendeert. 

    Dat voorts dese ghemaeckte conditie ende accoorde, niet sal moghen ghebroken, verandert, vermindert, noch vermeerdert werden, dan met volle consent ende toe-draginge van de drie partyen voorsz. Doch soo yemant in sijn ban ghebreckelijck bevonden werde, dese gheconcipieerde bedichtinghe te onderhouden, dat alsdan de ander ghegraveerde partye, ofte partyen vermoghen sullen, daer over hunne klachten te doen, aen de selve ghebrekighe partye, oft aen den Dijck-graef, in wiens Jurisdictie t ghebreck mochte vallen: Ende indien de faute binnen acht daghen, nae de respective receptie ofte klachte niet ghebetert en werde, in behoorlijcke forme, sullen alsdan die in gebreken bevonden zijn, ende aen den Armen van de drie voorsz plaetsen, te samen dertigh Carolus guldens, blijvende evenwel dese accoorde in sijn geheel, tot volkominghe van allen welcke voorsz es, partyen hinc inde belooft hebben, ende belooven midts desen, t selve na te komen. Ende stricktelijck te onderhouden, voor soo veel elcks aengaen mach, onder alle verbande van Rechts weghen daer toe staende, ende behoorende, alle dingh ter goeder trouwen, ende sonder bedrogh.

    t Oirconde zijn hier af ghemaeckt, drie alleens-luydende Acten, ende by de voorsz Burgermeesteren valide ondertekent, daer van elcks eene helft, in kracht ende waerheydt, soo daer een ofte twee verloren mochte werden, sal de derde geloof meriteren, als oft sy alle drie behouden waren. Actum anno & die ut supra, ende was met verscheyden handen ondertekent, P. Heyndericksen de Jonghe, Jan Corneliszen, Dirck Pouwelsz Aecker, Symon Jansz Duyss, Claes Fransz soon, Dirck Pietersz, Dirck Dircksz, ende I.W. Sydtwint Secretaris.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn