Octroy op t visschen in Oost-zaner ban.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van de selve landen; 

    Doen te weten: Hoe dat ons vertoont is, by Burghermeesteren ende Vroedschappen van Oost-zanen ende van Saerdam aen de oost-zijde, hoe dat sy Supplianten omme te verhoeden, de groote ende merckelijcke ongheregheltheden van hare Inghesetenen, in t bevisschen van de wateren in den voorsz banne gheleghen, van ons hadden gheobtineert verscheyden Octroyen, daer by eenighe ordre was ghestelt geweest, op t bevisschen van de selve wateren, doch wesende de selve Octroyen onder verscheyden pretexten, van tijdt tot tijdt geilludeert. Hadden sy Supplianten dien aengaende, genomen naerder Resolutie, daer by sy vry wat gheweken zijn, van den inhouden van de selve Octroyen, ende opte selve Resolutie van ons verkreghen Acte, daer by alle ende een yeghelijck, die t selve raken ofte aengaen soude moghen, belast was dat sy den Supplianten, van de voorsz Resolutie, ende alle d articulen ende inhouden van dien, rustelijck, vredelijck ende volkomentlijck souden laten ghebruycken, op peyne ende boete daer op ghestatueert, te achterhalen ende executeren, volgende de selve Resolutie, waer naer sy Supplianten de voorsz Resolutie ende Approbatie, behoorlijcken hadden gedaen, publiceren, namentlijck, dat de selve effect sorteren ende standt grijpen soude, voor den tijdt van twee naest-volghende Jaren, ende dat sy bevonden hen-luyden goede meyninghe ende intentie niet wierde nae-ghekomen, ende dat oock eenighe articulen wat dienden verandert, hadden gesamentlijck goet ghevonden, van nieuws te resolveren, t gunt hier naer volght:

    Ons versoeckende, dat wy de voorsz Resolutie wilden goet vinden ende approberen, ende eenen yegelijcken lasten ende ordonneren hem daer nae te reguleren.

    Soo ist, dat wy de sake ende versoecke voorsz, overgemerckt nae rijpe examinatie van de voornoemde Resolutie, ende hier op al vooren ghehadt het advijs, van die van onse Kamere van de Rekeninghe van de voorsz landen, gheneghen wesende ter bede van de Supplianten, de voorsz Resolutie goet ghevonden, gheagreert ende gheapprobeert hebben, vinden goet, agreren ende approberen midts desen, sulcks als hier naer volght: Dat niemandt buyten die Jurisdictie van Oost-zanen woonende, tot eenigher tijdt hem sal vervorderen in den voorsz banne te visschen, op boete van Schuyt, Want, Kaer, ende de gevangen Vis, ende yder Neef de boete van thien Kennemer ponden, voor elcke reyse te verbeuren, midts dat de boete, by t voorsz Artijckel ghestatueert, in t regard van die van Purmerende niet excederen ende sullen den contracte, by de voornoemde van Oost-zanen, met Burghermeesteren ende Regeerders der voorsz Stede van Purmerende ghemaeckt.

    Item, dat die Inwoonders van Oost-zanen ende Saerdam mede niet en sullen mogen visschen met loopend Want, als alleen van den vijfthienden Novembris af totten eersten April, ende dat met sulck Want, als het haer belieft, uytghenomen een Schrob-net, t welck nimmermeer vry sal zijn, ende niet in t ghezaeyde, ghehoude oft gebouwde landt, ende dat de Visscher gheen rebelheydt sal moghen gebruycken, met korven ofte andere staende Want, te beschadighen, palen opte winden, ofte roeten te maecken, opte hooghste boeten.

    Item, dat een yder sijn eyghen water sal moghen bevisschen, met sulck Want als t hem belieft, uytgesondert een Schrob-net, dat nimmermeer vry sal zijn; mitsgaders dat een Vader ende Moeder haer kinderen, ende de kinderen haer Ouders, ende voorts Broeders ende Susters, malkanderen moghen veroorloven, in haer Water vry te moghen visschen, met sulck Want als sy sullen verstaen, uytghesondert het Schrob-net, midtsgaders mette Neef in sijn water te mogen heven, op het landt te loopen, ende op gheen ander luyden landt te moghen heven, alsdan in de Schuyt te moeten blijven, als t in de vrye tijdt is te visschen: maer dat alles by daegh-sonne-schijn, ende niet by nacht, als mede die Buren half water hebben, sullen malkanderen vryheydt moghen geven, uytgesondert dat die huurman, die macht niet sal moghen hebben, omme vryheydt te gheven, maer alleen de Eygenaer. Voorts, dat den Verhuurder ende Huurder in het landt, dat hy verhuurt ofte gehuurt heeft, malkanderen mede sullen moghen vryheydt om te visschen gheven.

    Item, dat men niet tusschen die zaey-landen sal moghen visschen, om die schuyt mette haeck voort te halen, ende in t landt te staen: maer sullen moeten met een lijn palmen, ofte met een windt winnen.

    Voorts, dat die van Sanerdam in den verboden tijt, te weten, van den eersten April af totten vijfthienden November toe, by Oosten die wateringh met gheen droogh, noch nat loopend Want, sullen mogen varen, of ten ware dat hy eygen landt by Oosten de watering hadde, t welck hy sal vermogen te visschen; maer so hy vrienden tot Oost-zanen heeft, als voorsz staet, sullen hem mogen vryheydt gheven, midts dat den vriendt van Oost-zanen, by sijn vriendt van Saerdam die hy vryheydt heeft ghegheven, selfs sal moeten present wesen.

    Item, dat mede die van Oost-zanen in den verboden tijdt, met gheen droogh ofte nat loopend Want be-westen de wateringhe sullen moghen varen, in voegen als boven, ten ware datse het selve Want wilden laten tanen oft vermaecken, ende gheen meerder ghereedtschap van Visch-want by hem hadde om te visschen, t selve sal vry zijn.

    Item, dat niemandt met sijn Segen oft Kuyl op de kant van de Meer, voorts aen Achter-zaen, Poel, ofte Wormer, oft alle buyten landen, soo verre den banne van Oost-zanen streckt, niet sullen trecken ofte op-halen, op de boeten als vooren.

    Item, dat hem niemandt sal vervorderen in de onvrye tijdt, te Schaeckelen in den Achter-zaen, Kuyl, Poel, ende Enghe-wormer, teghens de wallen omme het riet niet te verderven, ende te distribueren, op peyne ende boeten als vooren.

    Item, dat niemandt in den banne van Oost-zanen woonende, niet meer als met thien Fuycken in den verboden tijt sal mogen visschen.

    Item, soo yemandt van den Schout bekeurt, ofte achterhaelt werdt, die teghen desen Octroy ghedaen hadde, het zy dat hy in den banne van Oost-zanen woont, ofte daer buyten, dat hy sal verbeuren Schuyt, Want, Kaer, ende de ghevanghen Visch, daer-en-boven een boete van een Seegenaer oft Kuylder, oft met een Schrob-net, ende andere Want, als Schaeckels, Neeven ende anders. De boeten boven Schuyt, Want, Kaer, ende ghevanghen Visch, yder Neef noch thien Kennemer ponden, ende dat die boeten gheinnet ende geexecuteert sullen werden, by Schout ende Schepenen tot Oost-zanen.

    Item, dat de bekeuringhe ende achterhalinge by een yder buurman van Oost-zanen, ende aen de Oost-zijde van Saerdam, sal moghen ghedaen werden, ende voor standt sal ghehouden werden, als oft het van den Schout selfs ghedaen ware, midts dat die Schout een derde-part van de boeten sal genieten, daer hy niet present is geweest, ende de Bekeurder de twee derde parten, voor welck derde part de Schout d executie sal moeten doen.

    Item, dat de Supplianten een ofte meer Mannen neffens den Schout sullen mogen stellen, nae de gheleghentheydt vereysschen sal, soo t haer goet duncken sal, met meerendeel van stemmen.

    Ende ten eynde de Supplianten het effect van de voorschreven Resolutie moghen ghenieten, als nae behooren, midts hebbende dese Resolutie, als oock de voorgaende Octroyen, ende concessien by ons desen aengaenden, ghegheven, geen plaetse in, nochte over de publijcque wateren, die oock in de voorgaende Octroyen ge-eximeert zijn.

    Lasten wy allen ende eenen yder die de selve raken, ofte aengaen sal moghen, dat sy die Supplianten van de voorschreven Resolutie, ende alle de Articulen ende Inhouden van dien, rustelijck, vredelijck ende volkomentlijck laten ghebruycken, op de peyne ende boeten daer by ghestatueert, te achterhalen, ende te executeren, volghende de selve Resolutie, cesserende alle belet ende wedersegghen ter contrarie.

    Ghegheven in den Haghe, onder onsen grooten Zeghele hier aen ghehanghen, den seventhiende Julij sesthien hondert acht-en-twintigh (1628), ende was ondertekent, I. de Wassenaer. Op de Plijcque stont, Ter ordonnantie van de Staten. Betekent C. van der Wolf, ende was onder uyt hanghende aen een dobbel francine staerte een groot Zeghel van rooden Wasse. Naer collatie met den principale, accorderende bevonden op den neghenden October anno sesthien hondert een-en-vijftigh (1651). By my I. de Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn