Reglement, tot voorkominghe ende verhoedinghe van t prophaneren des heylighen Sabbath-daeghs, binnen Oost-zanen ende Sanerdam aen de oost-zijde van de Sane.

Copye.

    De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt: bericht werdende, dat de Herberghen binnen Oost-zanen ende Sanerdam, seer werden misbruyckt laet inder nacht, oock mede des Sonnendaeghs, soo voor als naemiddaeghs onder de Predicatie. Waer door niet alleen veele Mannen ende jonghe-luyden tot hare schaden, ende ruine van haer selven, hare Huys-vrouwen ende Kinderen werden ghedevaucheert, veele goede luyden ontsticht, maer den Sabbath des Heeren gheprophaneert ende ontheylight.

    Hebben goet gevonden, dat daer inne by behoorlijcke ordre sal werden versien, ende dien volghende, gheauthoriseert ende gelast, authoriseren ende lasten midts desen, Burghermeesteren ende Regeerders van Oost-zanen ende Sanerdam voornoemt, dat sy alle Waerden ende Waerdinnen, ende eenen yder sullen moghen interdiceren ende verbieden, eenighe Gasten binnen haren Huysen en Logijsen ofte Herberghen des morghens ofte des nae-middaeghs, onder ende ghedurende de Predicatie te tappen, t zy Bier, Wijn, Brandewijn, Tabacq ende diergelijcke. Ende dat sy meden, gheene Gasten binnen haer Huysen, ofte Huysinghen, ofte Logijsen, tot ghenen tijden sullen moghen setten, ofte houden, naer de klock neghen uren s avonts gheslagen sal zijn, ofte oock de selve na den voorsz tijt, eenige Wijnen, Bieren, Tabacque, ofte andere dranck te leveren, op de boete van ses Heeren ponden gelts, by de Waerden ende Waerdinnen te verbeuren. Ende op de boete van twee ghelijcke ponden, by de Gasten ende Laegh-ghenoots (uytghesondert den door reysenden Man, ende alsser eenighe verkoopinghen in t openbaer zijn gheleydt) te verbeuren.

    Ende dat sy voorts mede sullen mogen verbieden, dat niemandt voortaen t sijnen huyse, de jonghe luyden moghen ophouden, omme met Caerten te spelen, Tabacq ende Brandewijn te drincken: ghelijcke boeten van ses ponden als vooren, t elckens als bevonden sal werden, contrarie t voorsz verbodt ghedaen te zijn, t appliceren de selve boeten, voor een derden-deel ten profijte van den Schout aldaer, ende de twee andere deelen, ten behoeve van den Aenbrengher, ende van den Armen, elcks voor de helft.

    Lastende een yder, die desen soude mogen aengaen, hen daer nae te reguleren. Ghedaen in den Haghe, onder t kleyne zegel van den Heeren Staten voornoemt, den tweeden October sesthien hondert een-en-dertigh (1631).

    Wat lager stondt, Ter ordonnantie van de Staten voornoemt, ende was ondergetekent C. van der Wolf. Ende was onder op t spatium ghedruckt een zeghel van rooden Wasse. Naer collatie is desen met den principalen (die op papier gheschreven was) accorderende bevonden, desen eersten October 1651. By my, I. De Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn