Octroy, van de verkiesinghe der Wet-houderen, in den Banne van Oost-zanen.

Copye.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen weten: Hoe dat ons vertoont es, by de Vroedtschappen ende Regenten van den Dorpe van Oost-zanen, ende Saerdam aen de Oost-zijde, dat sy Supplianten langhs soo meer bevonden merckelijcke disordre ende confusie in hare regeeringhe, overmidts door een quade oude ghewoonte de voorsz Regeerders, in te groote ghetale waren, als zijnde een-en-dertigh Vroetschappen, seven Schepenen, ende vier Schot-vanghers, makende t samen twee-en-veertigh Persoonen: oock mede dat men niet ghewoon was de voorsz een-en-dertigh Vroedtschappen te be-eedigen: maer dat die werden uyt de Gemeente verkozen, ende dat sy vergadert wesende, de eenen dagh dickwils het stemden, t gunt by eenighe s anderen daeghs wederom gherevoceert wierde, in der voeghen, dat de regeeringe van den voorsz Dorpe gheschiede met merckelijcke ongheregeltheyt, ende dat noodigh was dar daer inne met beter ordre soude wesen voorsien.

    Soo ist, dat wy de sake ende versoecke voorschreven, over-gemerckt, al vooren hier op ghehadt het advijs van den President ende Raden van de Hove Provinciael van de voorsz lande, ende nae rijpe deliberatie, de Supplianten, uyt onser rechter wetenschap, absolute ende souveraine macht geconsenteert, geaccordeert ende gheoctroyeert hebben, consenteren, accorderen ende octroyeren de selve midts desen, de poincten hiernaer volghende:

    Te weten, eerst dat de Schepenen van Oost-zanen ende Sardam by de af-gaende Schepenen, midtsgaders by de Burghermeesteren ende sekere Vroedtschappen, by hem te assumeren, verkozen, ende voorts be-eedight te sullen werden naer ouder gewoonte, datter in plaetse van een-en-dertig Vroedtschappen, die aldaer voor dato van voorgaende Octroyen zijn gheweest, alle Jaren in de weke voor Paesschen, by Burgermeesteren ende Vroedtschappen verkoosen sullen werden, vijfthien eerbare gequalificeerde Persoonen, uytte rijckste, vroedtse ende bequaemste van heure Ghemeente, die Vroedtschap sullen wesen, ende t selve Officie op behoorlijcken eedt, die sy ghehouden sullen zijn te doen in handen van den Schout van Oost-zanen, bedienen sullen, niet teghenstaende de Vroedtschappen, tot noch toe niet be-eedight en zijn gheweest, daer van de acht tot Oost-zanen, ende seven tot Saerdam woonachtigh sullen moeten wesen.

    Item, dat de voorschreven Vroedtschappen met Schepenen van Oost-zanen, in plaetse van haer Schot-vanghers, die te vooren s Dorps saken bewaert hebben, voorts aen alle Jaren verkiesen sullen, vier Burghermeesteren, die by den Schout van Oost-zanen in t aennemen van haer Officie, mede be-eedight sullen werden, ende t Officie van Schot-vangher met eenen bewaren, die van hare luyden administratie in t exerceren van heuren voorsz tijdt gehouden sullen wesen, voor de voorsz Schepenen ende Vroedtschappen, te doen behoorlijcke rekeninge, bewijs ende reliqua heurder ontfangh ende uyt-gheven, ende voorts dat de helft van de voorsz Vroedtschappen, alle twee Jaren by den Collegie van Burghermeesteren ende Vroedtschappen verset, ende andere in plaetse van de af-gaende gesurrogeert, ende by den Schout be-eedight sullen werden.

    Dat Burghermeesteren alle Jaren by de voorsz Vroedtschappen ende Burghermeesteren mede verset, ende die nieuwe aenkomelinghen, mede be-edight sullen werden, ende ghelijcke macht ende last hebben, als de oude, midts datter t elcken verkiesinghe ten minsten een oudt Burghermeester sal blijven, met alsulcken verstande, dat niemandt van de Burghermeesteren langer als twee Jaren ghecontinueert zal werden, gelijck mede uyt het getal van de voorsz Schepenen, die alle Jaers af-gaen, ende plachten te veranderen, twee Schepenen sullen blijven dienende noch voor een Jaer, sonder langher, te weten, een in Oost-zanen, ende een in Sardam, tot de verkiesinge toe van Burghermeesteren ende Vroedtschappen voornoemt.

    Dat oock Schepenen uyt de Vroedtschappen, soo wel als uyt de Gemeente sullen mogen werden verkoosen. Ende dat Schepenen met den Schout Justitie sullen administreren, schouwen ende keuren met daer aen kleeft, maken.

    Item, dat in t verkiesen van Burghermeesteren ende Vroedtschappen, t welck gheschiedt op Palm-sondagh, de Schepenen mede sullen moghen compareren, ende aldaer mede helpen stemmen ende resolveren, soo wanneer de verkiesinghe van Burghermeesteren ende Vroedtschappen sal zijn ghedaen, sal de verkiesinghe van Svchepenen die alsdan mede gheschiedt, gedaen werden, ende gheschieden, by de oude Schepenen ten overstaen van vier Burghermeesteren, ende vier van de Vroedtschappen die daer toe uyt de gemeene Vroedtschappen te committeren.

    Item, dat de twee Burghermeesteren, de Vroedtschappen sullen moeten verdaghen door een Bode, by den Collegie ende Vroedtschappen daer toe te stellen, soo dickmaels ende menighmael, tot alsulcken tijde ende plaetse, als hen-luyden dat tot Dorps oirbaer goet duncken sal. Ende sullen de Vroedtschappen, alsoo verdaeght zijnde, ghehouden wesen ter ghestelder tijdt ende plaetse te compareren, ende daer blijven tot datse by burghermeesteren veroorloft werden: oock mede haer advijs ende stemmen te gheven op t ghene haer-luyden in alle saken t Dorp ofte Ghemeente in t geheel ofte deel aengaende, voor-ghedraghen sal werden, op peyne van een halve gulden voor den Armen te verbeuren, ten ware de grootheydt ende gheleghentheyt van de sake meerder peyne vereyschte, t welck sal staen tot discretie van Burghermeesteren, ende t meerendeel van Vroedtschappen.

    Ende lestelijck, dat t ghene by de meeste stemmen van Burghermeesteren ende Vroedtschappen in alle saken ghestemt sal werden, by het minderdeel, die contrarie ghestemt souden mogen hebben, ende oock by de gemeente van Oost-zanen ende Saerdam voorsz ghevolght, voldaen ende gheobedieert sal moeten werden.

    Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente, octroye ende accoorde moghen ghenieten als naer behooren. Lasten wy allen ende een yeghelijcken die desen sal moghen aengaen, hen naer den inhouden van desen punctuelijck te reguleren.

    Ghedaen in den Haghe, onder onsen grooten Zegele hier aen ghehanghen, opten twintighsten Januarij, in t Jaer ons liefs Heeren eenighen Heylandts ende Salighmakers duysent ses hondert twee-en-dertigh (1632). I. de Wassenaer vt.

    Op de Plijcke stondt, Ter ordonnantie van de Staten. Gheteyckent C. van der Wolff. Ende was onder uyt hangende een groot Zeghel van rooden Wasse aen een dobbele francijne staerte. Naer Collatie is desen met den originelen Octroye accorderende bevonden opten sesten October anno sesthien hondert een-en-vijftigh (1651).  By my I. De Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn