Octroy, waer by die van de Oost-zijde van Sanerdam, hare genomen Resolutie in date 22 Martij 1639 wert geapprobeert, ende de selve in plaetse van twee, vier penninghen, van den gulden te mogen heffen, werden geauthoriseert, mits cesserende die twee penningen van de Herbergiers, als mede te moghen verpachten een middel van 2 stuyvers op elcke tonne Bier die by de Burgeren, ende vier die by de Tappers sal werden ingeleyt.

Copye.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van den selven lande; Doen weten: Hoe dat ons vertoont is, by Burghermeesteren, Vroedtschappen ende Hooft-ingelanden van de Oost-zijde van de Saen tot Sanerdam, dat sy Supplianten sekeren tijdt van Jaren geleden, by ons waren geoctroyeert, omme van alle verkoopinge der vaste goederen, te mogen ontfanghen een duyt van de gulden, voor de arme Weesen aldaer, het welcke sy dien-volghende, in den tijdt van acht Jaren continuelijck hadden gedaen, ende alsoo sy by experientie bevonden dat de Herbergiers aldaer, van alle de voorschreven verkoopinghen, mede trecken een duyt van de gulden, sonder echter de selve te employeren, tot ontlastinge van de Koopers ofte Verkoopers respectivelijcken, ende dat mede het ghetal der voorschreven arme Weesen, soo seer is gheaugmenteert: dat de Supplianten de selve niet behoorlijck kosten onderhouden, niet tegenstaende, alle maenden voor de selve een Collecte wierde ghedaen, hadden goet ghevonden opten twee-en-twintighsten Martij lestleden, naer voorgaende deliberatie, eendrachtelijck te resolveren, dat tot onderhoudt van t voorschreven arme Wees-huys, voortaen van de verkoopinghe der vaste goederen aldaer, in plaetse van twee penningen, vier penninghen van de gulden, ten profijte als vooren, souden werden betaelt, soo dickmaels als de vaste goederen wierden veralieneert, midts dat den duyt, die de voornoemde Herbergiers aldaer waren treckende, soude komen te cesseren.

    Item, van yder tonne Bier by de gemeene Inghestenen der selver plaetse, souden werden ingeleydt twee stuyvers, half vaten ende minder gedeelten naer advenant.

    Item, van yder tonne Bier, die by de Herbergiers, ofte Uitslijters, met de kleyne maet, werden ingheleydt, vier stuyvers par ton, half vaten ende minder ghedeelten naer advenant.

    Als mede dat de Inghesetenen by de Regeerders der voorschreven Dorpe behoorlijck geciteert zijnde, omme te compareren in t voorschreven Wees-huys, zijnde de plaetse alwaer Supplianten hare vergaderinghe waren houdende, ende niet komende, souden verbeuren thien stuyvers, midts dat de citatie daeghs te vooren werde ghedaen.

    Welck voorschreven Reglement, hoewel yder een goetwilligh, ende sonder eenighe contradictie behoorenden naer te komen; soo waren sy echter beducht, dat eenighe quaedtwillighe, haer daer teghens souden moghen stellen, ten ware de voorschreven Resolutie, by ons ware gheapprobeert, ende de Supplianten gheoctroyeert, omme sulcks te doen. Midts welcken versochten de Supplianten reverentelijcken, dat het ons gheliefde, de voorschreven Resolutie te approberen, ende den Supplianten te octroyeren, dat se in plaetse van twee, voortaen vier penninghen souden moghen heffen, ten behoeve ende onderhoudt van de voorschreven arme Weesen, van de gulden der vaste goederen, soo dickwils als de selve sullen werden veralieneert: midts dat daer mede sullen komen te cesseren de twee penninghen, die de voorschreven Herbergiers aen haer sochten te trecken, ende vorders de Supplianten te octroyeren, als in de selve Resolutie was vertoont.

    Soo ist, dat wy de sake ende versoecke voorschreven overghemerckt, bevindende t versoeck in desen te strecken tot beter onderhoudt, van de arme Weesen aldaer, wy uyt onse souveraine ende absolute macht: Voor eerst, goet ghevonden ende gheapprobeert hebben, vinden goet ende approberen midts desen, de Resolutie by den Supplianten op de saecke van de voorsz arme Weesen genomen, den twee-en-twintighsten Martij sesthien hondert neghen-en-dertigh (1639) lest-leden ons vertoont, lastende midts desen een yder die de selve aengaet, hen daer naer precijse te reguleren. Ende hebben voorts de selve geaccordeert, gheconsenteert ende gheoctroyeert, accorderen, consenteren ende octroyeren hen-luyden midts desen, dat sy van nu voortaen, inne gaende van date deser, in plaetse van twee vier penninghen van de gulden sullen moghen heffen, ende ghenieten, ten behoeve van de voorschreven arme Weesen, van de vaste goederen, in hare Jurisdictie leggende, ende de Inghesetenen aldaer toe-komende, ende van anders ghene, soo dickwils als de voorschreven vaste goederen, sullen werden verkocht ende veralieneert, midts dat daer mede sal komen te cesseren, de twee penninghen, die de Herbergiers tot noch toe gesocht hebben aen haer te trecken.

    Ende vorders dat de Supplianten in conformiteyt van de voorschreven Resolutie van den 22 Martij 1639 sullen moghen heffen, ende ontfangen van elcke tonne Biers, die by de Inghesetenen werdt in-gheleydt, twee stuyvers, half vaten ende minder ghedeelten naer advenant. Ende van yder tonne Bier, die by de Herbergiers, ofte den ghenen, die andersins by de kleyne mate swaer Bier verkoopen, vier stuyvers minder gedeelten mede nae advenant.

    Welcke Impositie sy Supplianten sullen moghen verpachten ofte collecteren, tot haren schoonsten ende meesten profijte: ende ten eynde de Supplianten desen onsen Consente, Accoorde ende Octroye moghen genieten.

    Lasten wy allen ende eenen yeghelijcken, die desen raken oft aengaen sal mogen, dat se den Supplianten van den inhouden deses, doen laten ende ghedoghen rustelijcken, vredelijcken ghenieten ende ghebruycken, cesserene alle belet ende wedersegghen ter contrarie.

    Ghegheven in den Haghe, onder onsen grooten Zeghele hier aen ghehanghen, opten twaelfden Meye, in t Jaer ons Heeren duysent ses hondert negen-en-dertigh (1639). Was onderteyckent I.D. Wassenaer. Op de Plijcke stondt, Ter ordonnantie van de Staten gheteyckent, Herb. Van Beaumont, ende was onder uyt hanghende een groot Zeghel van rooden Wasse, aen een dobbele francijne staerte.

Naer Collatie is desen met den principalen Octroye accordeerende bevonden, op den sevenden October anno sesthien hondert een-en-vijftigh (1651). By my I. De Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn