Requeste ghepresenteert,

Aen de Groot-Mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, tot voorkominghe van alle frauden, jeghens den Octroye in desen gheroert.

    Geven met behoorlijcke reverentie te kennen Burghermeesteren, Vroedtschappen ende Hooft-ingelanden van de Oost-zijde van de Saen tot Saerdam, hoe dat sy Supplianten op den seventhienden May sesthien hondert negen-en-dertig van u Ed. Groot-Mog. hebben gheobtineert Octroy, waer by haer toe-gestaen ende geconsenteert is, te moghen heffen ende ontfanghen, tot onderhoudt van hare arme Weesen, van elcke tonne Bier die by de Inghesetenen werdt in-gheleydt, twee stuyvers, de half vaten ende minder ghedeelten nae advenant, ende van yder tonne Bier, die by de Herbergiers, ofte die ghene die andersins, by de kleyne maten swaer Bier verkoopen, vier stuyvers, minder ghedeelten mede nae advenant, met expresse permissie, dat de Supplianten de voorschreven Impositie sullen moghen verpachten, ofte collecteren tot haren schoonsten ende meeste profijte, ende dat sy in conformite van den voorschreven Octroye, sedert het verleenen van de selvighe, hebben de voorschreven Impositie van veelen haerder Onderdanen ghenoten, sonder eenighe contradictie, ende niet teghenstaende, yder een sonder eenighe fraude behoorde daer inne te continueren. 

    Soo bevinden sy Supplianten by experientie, dat eenighe, meest Herbergiers, secretelijck haer Bier in leggen, ende daer nae onwilligh zijn om de voorschreven Gherechtigheydt voor de Armen te betalen, ten regarde gheen peynen en zijn gestatueert, in t voorschreven Octroy, jegens de Contraventeurs. 

    Ende alsoo het haer Supplianten ongheraden ist elcken male de selve met proces tot de betalinghe te constringeren. Soo versoecken de Supplianten voornoemt, uwer Ed. Heeren Appostille in de margine deser, waer by een yder een der Supplianten Inwoonderen, gheen uytghesondert, moghen werden belast ende bevolen, de voorschreven Impositie, van haer in gheleyde Bieren, binnen acht dagen naer het in-leggen van de selve, te betalen aen de Collecteur ofte Schoolmeester der voorschreven plaetse, ofte yemant anders, die de Supplianten committeren, op peyne van dertigh gulden te verbeuren, thien gulden voor den Officier, thien gulden voor de voorschreven arme Weesen, ende thien gulden voor den Aenbrengher, t welck doende, etc.

    In Margine stondt voor Appostille: De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, dese Requeste hebbende ghe-examineert, vinden goet, ende ordineren by desen, tot voorkominghe van alle fraude, ende indracht teghens haer Ed. Groot-Mog. Octroy in desen gheroert, dat van nu voorts aen alle Inwoonders van de Oost-zijde van de Saen tot Sanerdam, gene uytghesondert, gehouden zijn in conformiteyt van den selven Octroye te betalen, tot onderstant van de arme Weesenaldaer, de Impositie van twee stuyvers op der Inwoonders, ende vier stuyvers op de Tappers bieren, respectivelijck, aen handen van den Collecteur ofte School-meester der voorschreven plaetse, oft yemandt anders by de Supplianten te committeren, ende dat binnen den tijdt van acht daghen nae t in-leggen der selver Bieren, op pene dat de ghene, die contrarie van dien sal bevonden werden, gedaen te hebben, t elckens sal verbeuren een boete van dertigh gulden van twintigh stuyvers t stuck, te appliceren een derde voor den Officier der voorschreven plaetse, een derde tot de voorschreven arme Weesen, ende ghelijcke derde voor den Aenbrengher.

Lastende een yder, die t aengaet, hem daer naer te reguleren. Ghedaen in den Haghe, den twaelfden Januarij sesthien hondert een-en veertigh (1641). Lager stondt, Ter ordonnantie van de Staten. Geteyckent, Herb. van Beaumont.

    Naer Collatie is desen met sijn principale (die op papier gheschreven was) accorderende bevonden, op den sevenden October Anno sesthien hondert een-en-vijftigh (1651). By my I. De Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn