Requeste ghepresenteert,

Aen de Ed. Groot-Mog. Heeren, de Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt, aengaende de twee By-schoolen tot Oost-zanen.

    Geven met behoorlijcke reverentie te kennen de Burghermeesteren ende Vroedtschappen tot Oost-zanen, hoe dat aldaer costumelijck is, dat alle onroerende goederen, die sy openbare opveylinghe in de Herberghen verkocht werden, by den Kooper een duyt van de gulden, tot het ghelagh ofte wijn-koop werdt betaelt, ende men daghelijcks bevindt, dat de laghenooten, weynigh oft niet en profijteren, in het betalen van hare ghelaghen: maer dat het selve meest komt ten profijte van de Herbergiers, alwaer de verkoopinge werdt ghedaen, ende dat den voorsz Dorpe van Oost-zanen, in de langhte ruym wel twee uren gaens is, soo dat de jonghe Jeught, ende Kinderen, door de lenghte van het voorsz Dorp, als oock mede, door dien sy soo verre van de ghemeene School zijn gheseten, dagelijcks niet ter Schole konnen gaen. 

    Soo is dien-volghende by de Supplianten goet ghevonden ende gheresolveert, omme noch twee By-schoolen op te rechten, tot dienst ende oeffeninghe van de jonge Jeught, naer dien de voorsz duyten soo vruchteloos werden betaelt, ende sy Supplianten wel gaerne de voorschreven duyten souden employeren, omme daer mede de School-meesters van de voorsz twee By-schoolen te helpen onderhouden, t welck sy Supplianten, nochtans niet en vermogen te doen, sonder eerst ende al voorens by uwer Ed. Groot-Mog. daer toe gheauthoriseert te zijn. Soo keeren sy Supplianten haer aen uwer Ed. Groot-Mog. Versoeckende Appointement, op de marge van desen, daer by u Ed. Groot-Mogende haer Supplianten ghelieven te accorderen, ende toe te staen een duyt van yder gulden van de onroerende goederen, die by openbare opveylinghe werden verkocht; midtsgaders oock een duyt van yder gulden van de onroerende goederen, die van nu voortaen, buyten de Herberge, ofte uytter handt worden verkocht, omme t selve by haer Supplianten gebruyckt te werden, tot behoef ende onderhoudt van de voorsz School-meesters, als vooren is geseyt, t welck doende, etc.

    In Margine stondt: De Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt vinden goet, dat dese Requeste ghestelt sal werden, in handen van haer Ed. Groot-Mog. Gecommitteerde Raden, om de selve te examineren, haer over de ware gheleghentheydt der costumen van het betalen van de duyt, over den gulden, in desen gheroert, te informeren. Ende de selve costume bevonden hebbende te wesen waerachtigh, op der Supplianten versoeck, te disponeren naer behooren, behoudelijck dat gene andere landen, met de voorsz duyt sullen werden beswaert, als den ghenen, die den Inwoonderen van Oost-zanen zijn toe-behoorende, ende sullen haer Ed. Groot-Mog. van waerden hebben t ghene by der selver Ghecommitteerde Raden, in desen sal werden ghedaen. Ghedaen in den Haghe den twintighsten Januarij sesthien hondert twee-en-veertigh (1642). Ter Ordonnantie van de Staten, Herb. van Beaumont.

    De Ghecommitteerde Raden van State van Hollandt ende West-Vrieslandt, hier op ghehadt de berichtinghe ende advijs, van den Ontfangher Aeckersloot, hebben vermoghens de Acte van authorisatie, van haer Ed. Groot-Mog. hier boven staende goet gevonden ende gheaccordeert, vinden goet ende accorderen by desen, dat de Supplianten, tot behoef ende onderhoudt van de twee School-meesters, by de selve over de By-schoolen stellen, voorts aen sullen moghen trecken ende ghenieten den duyt, van yder gulden, die over de verkoopinghe van de onroerende goederen, de welcke by openbare opveylinghe in de Herbergen werden verkocht, tot noch toe voor het ghelach, ofte wijn-koop, is ghetrocken; midtsgaders gelijcken duyt, van yder gulden van de verkoopinge der onroerende goederen als vooren, de welcke buyten de Herberghen, ende onder de handt sullen werden verkocht, behoudelijck, dat alle het selve, alleen plaetse sal hebben, over soodanighe goederen de welcke de Inghesetenen van Oost-zanen in eygendom toe-behooren. 

    Lastende een yder, dien het aengaet, hen daer nae te reguleren. Ghedaen in den Haghe den eersten Maert sesthien hondert twee-en-veertigh (1642). Ter Ordonnantie van de Ghecommitteerde Raden, ende was onderteyckent Herb. van Beaumont.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn