Octroy, waer by die van Oost-zanen werden gheauthoriseert, omme tot onderstant van haren Armen, te moghen ontfanghen, van yder quarteel Traen, dat in haer jirisdictie sal werden ghebrandt, een stuyver.

    De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt ende West-Vrieslandt, representerende de Staten van de selve Landen; Doen te weten; Alsoo ons vertoont is, by Burghermeesteren, Schepenen ende regeerders van Oost-zanen, hoe dat onder heur-luyder bedrijve, binnen by Oost-zaner Overthoom, verscheyden Traen-branderijen werden gebruyckt, alwaer in de Somer-tijdt, soo wanneer de Schepen van de groote visscheryen, ofte Walvis vanghst, weder t huys ghekomen waren, hare Walvis ofte speck, tot traen waren brandende. 

    Hadden sy Supplianten, daer inne niet gaerne eenigh beletsel willen doen, ten eynde daer door de voorsz goede ende redelijcke neeringhe, niet en soude werden gheincommodeert, ofte de Eygenaers ende Stichters van de voorsz Traen-branderyen, daer door souden werden verkort. Dan alsoo door het stoken ende branden van de voorsz Traen, een seer groote ende vuyle stanck werde veroorsaeckt, dat oock het water daer door al omme daer omtrent, seer troebel ende onklaer werde gemaeckt, tot groot naedeel der Inghesetenen, ende merckelijcke schade van de Ael-vanghst, ofte visscherye by de Sluyse in den voorsz Overthoom ghelegen, toe-behoorende de Kercke tot Oost-zanen voornoemt. 

    Hadden sy Supplianten onder ons goetvinden ghemeynt ende vertoont, redelijck te wesen, dat de respective Traen-branders, in consideratie van de voorsz tollerantie ghedogen, ende beneficie van de voorsz Traen-branderijen, die sy Supplianten omme voor-verhaelde redenen onder reverentie, niet ghenootsaeckt waren te ghedogen, den Armen van hare plaetsen, met een kleene ende gheringhe somme souden soulageren. Ende naemtlijck, met eene stuyver op yder quarteel Traens; waer toe alsoo het meerendeel van de voorsz Traen-branders haer ghewilligh toonden, ende de onwillighe met gene redelijckheyt, onder reverentie, het selfde en konden tegen-spreken, ten behoeve van den Armen, ende by hen-luyden daer voor ghenoten werdende het voorsz beneficie, ende sy Supplianten haer onmachtigh vindende, de voorsz recognitie, in te vorderen, sonder ons voorgaende consent ende authorisatie, soo werden sy Supplianten ghenootsaeckt, haer te keeren tot ons. Versoeckende, dat het onse goedertierene geliefte wesen mochte, hen Supplianten te consenteren ende authoriseren, ten behoeve, ende tot onderstandt van haren Armen tot Oost-zanen voornoemt, van yder quarteel Traen, t welck in haren bedrijve ghebrandt ofte ghestoockt soude werden, tot lasten van de Eyghenaers der voorsz Branderyen te moghen heffen, ghenieten ende ontfangen eene stuyver, met macht ende authorisatie, omme de onwillighe paratelijck daer over te executeren.

    Soo ist, dat wy de sake ende versoecke voorsz overghemerckt hebbende, ende gheneghen wesende ter bede van de Supplianten, naer ghenomen berichtinghe ende advijs, van onse Ghecommitteerde Raden, van den Noorder-quartiere, uyt onser rechter wetenschap, souveraine macht ende authoriteyt, de voorsz Supplianten gheconsenteert, gheaccordeert ende geoctroyeert hebben, consenteren, accorderen ende octroyeren, de selve midts desen, omme ende tot onderstant van hare Armen, te moghen heffen ende ontfangen van yder quarteel Traen, t welck in die Jurisdictie van Oost-zanen sal werden ghebrandt, tot laste van de Eygenaers van de Branderyen, eenen stuyver. Authoriseren de selve Supplianten, omme de voorsz Impositien te moghen in-vorderen met parate executie, in voeghen ende manieren als men des ghemeene landts-middelen gewoon is te doen. 

    Ende ten eynde de Supplianten desen onsen consente, accoorde ende octroye moghen ghenieten, als nae behooren. Lasten wy allen ende eenen yeghelijcken desen aengaende, hen daer nae te reguleren, sonder de Supplianten te doen, ofte ghehenghen ghedaen te werden, eenigh hinder, belet ofte moeyenisse ter contrarie.

    Ghedaen in den Haghe, onder onsen grooten Zeghele, hier onder aen ghehangen, opten vijfthienden May, in t Jaer ons Heeren duysent ses hondert een-en-vijftigh (1651). Was onderteyckent, I. Cats Vt.

    Ghecopieert naer het principael Octroy, t welck gheschreven is in francijne; Op de Plijcke stondt gheschreven, Ter Ordonnantie van de Staten. Gheteyckent Herb. van Beaumont, ende hadde onder uyt hanghende een groot Zeghel van rooden Wasse aen een dobbele francijne staerte. Ende naer Collatie is desen, daer mede accorderende bevonden op den dertighsten Mey sesthien hondert een-en-vijftigh (1651). By my I. de Graef, Secretaris tot Oost-zanen.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn