Hantvest van Grave Willem,

Dat alle landt ghelegen in den Banne van Aelsmeer, Schot gelden moet.

    Wy Willem Grave van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maken kondt allen luyden: 

    Dat onse luyden van Aelsmer, ons ghetoghet hebben, dat sy eene Hantveste hadden van den Grave Florens, daer Godt de ziele af hebben moet; die sy met misvalle verloren hebben, daer in staet, dat alle Erve ghelegen binnen den banne voorsz van Aelsmer, gelden soude schot ende schoude, ende alle ongelde, dat op dat gemeene landt binnen den banne voorschreven vallen mochte, Acker Ackers ghelijcke, alsoo als die Grave Florens brieven spraken, die wy ende onse Raedt ghesien hebben. Waerom wy gheven onse luyden van Aelsmer voorschreven, alsulcke vryhede, dat alle Erve ghelegen binnen den ban van Aelsmer, oock wiens dattet is, gheven sal schot ende schoude, ende alle ongelde, dat op dat ghemeene landt binnen den ban voorschreven, komen mach, Acker ackers ghelijcke, uytghenomen den Liene dat van Ouders roert van Coningh Willem, ende alle dat uyt te pandene die genen, die die Buren daer toe setten, sonder ban ende sonder boete, sonder argelist, ende oock alle Erve, dat sy legghende hebben, buyten haren banne, in sulcken Rechte te blijven als voormaels gheweest heeft. 

    In oirconde desen Brieve doen bezeghelen, mit onsen zegele. Ghegheven in den Hage, des Sonnendaeghs nae Sinte Victors daghe, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert vijf-ende-twintigh (1325).

 _________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn