Graef Willems Segghen, tusschen die van Amstelredam ende Sloten.

    Willem Grave van Henegouwen, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt, maken kondt allen luyden: 

    Dat dit onse segghen is, tusschen onse Poorteren van Amstelredam ende die van Sloten, als van den twist, die sy onderlinghe hadden, alsse van den erve, dat die van Amstelredam legghen hebben in t Ambacht van Sloten, dat die van Amstelredam gelden sullen, van alle Landen die sy hebben binnen Sloten, ofte verkrijghen sullen, Dijck, Dam, Wegh, Wateringh ende Sluys-geldt, gelijcken andere landen te Sloten, in alle manieren als t hem toe-komenden is. 

    Voort sullen sy gelden met hare landen ghelijck die van Sloten, onse Rechten, Jaer-schot, bottinge aen onse rechte Heervaert, ende hier mede segghen wyse ghescheyden, sonder argh ende list. 

    In oorconde desen Brieve bezegelt met onsen zeghele. Gegeven in den Haghe, s Woensdaeghs naer Sinte Andries-dagh, in t Jaer ons Heeren duysent drie hondert ende neghen-en-dertigh (1339).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn