Hertoge Phillips consenteert Sloten ende Oost-dorp, een Waghe te moghen hangen.

    Phillips by der gratien Godts, Hertoghe van Bourgongien, van Lotheringhe, van Brabandt ende van Limburgh, Grave van Vlaenderen, van Arthoys, van Bourgongien, Palatijn van Heenegouwen, van Hollandt, van Zeelant ende van Namen, Marck-Grave des Heylighen Rijcks, Heere van Vrieslandt, van Salijns, ende van Mechelen, doen kondt allen luyden: 

    Hoe dat onse Ondersaten van Sloten ende van Oost-dorp, onsen Stedehouder ende Rade van Hollandt te kennen ghegeven hebben, dat sy hen meest al generen mit den Koeyen, overmidts dat sy in ghenen Zaey-landen geseten zijn. Soo dat, als sy haer boter ende haer Kasen, van haren koeyen gekomen wesende, ter Merckten voeren sullen, die eerst voeren moeten binnen onsen Steden van Haerlem, oft van Amstelredamme, oft anders waert, daer Waghen ende Ghewichten zijn, om die te doen weghen, eer dat syse ter Merckte varen, dat hen komt tot grooten kosten. Biddende daeromme ootmoedelijck, dat wy om dien kost te sparen, hun gunnen ende consenteren willen, een Waghe ende Gewichte te mogen doen maken, binnen onsen voorsz Dorpen, omme aldaer alle haer Boter ende Kasen, ende andere goeden te doen weghen. 

    Ende want die bede, van onsen Ondersaten redelijck is, ende oock om onse Domeynen te vermeerderen. Soo ist, dat wy daer op eerst ghehadt het advijs, van Claes de Vriese, onsen Rentmeester Generael van Hollandt ghegonnet, geoorlovet ende gheconsenteert hebben, gonnen, oorloven ende consenteren, mit desen brieve, onsen Ondersaten van Sloten ende van Oost-dorp, dat sy een Waghe ende Ghewichte moghen doen maecken, ende die hanghen tot eenre ghelegerne Stede, binnen onsen voorsz Dorpen, daer hun dat nutste sal duncken te wesen, daer toe dat sy Schalen ende Ghewichten sullen doen maken, tot heuren koste, van sulcker gewichte ende swaerheydt, gelijck als men over al, in onsen lande van Hollandt useert, omme in den voorsz huyse ende Waghe te doen weghen, alle haer Boter, Kasen, ende andere goeden van ghewichte, die sy sullen hebben te weghen, welcke Waghe sy ghenomen van ons dese naeste vijfthien Jaren langh in pachte, ende daren ten enden, tot onsen wedersegghen, om twee pondt s Jaers, sulcks pajements, als wy in onsen landen van Kennemer-lant, van onsen renten pleghen t ontfanghen, die sy jaerlijcks onsen Rentmeester van Kennemer-landt, tot onsen behoef betalen sullen, die daer af ontfangh maken sal, tot onser behoef. 

    In oorconde desen Brief doen bezeghelen, mit onsen zeghele, datum opten vijfthienden dagh van Meerte, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert vijf-ende-tsestigh (1465), nae den loop van onsen Hove.

 _________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn