De Capelle van Heemstede werdt ghescheyden van der Parochien van Haerlem, met allen sijnen toe-behooren, ende tot een eygen Parochi-Kercke bevestight.

    Willem, &c. maecken kondt allen Luyden: dat wy om bede, onser goeder luyden van Heemstede, ende om Godts dienste te meeren, gegeven hebben, ende geven ghehenghenisse ende consent; dat de nuwe Capelle, die gesticht is in Godts eere, ende in gedenckenisse Grave Willems ziele, die ten Vriesen bleef, ons liefs Ooms, ende onser voirvorderen Graven van Hollandt, sy een Prochi-Kercke, ende ghescheyden van der Prochi-Kercke van Haerlem, alsoo verre als t Gherechte van Heemstede gaet, daer in te hantieren Doopsel ende Doode-gravinge ende anders dat een Prochi-Kercke toebehoort. 

    Waerom wy bidden eenen eersamigen Vader in Gode Heeren Jan van Arckel Bisschop t Utrecht ende den ghenen die t behoort dat sy confirmeren, ende deelen die luyde, die woonen in t Gerechte van Heemstede ende t Gerechte van Haerlem, alsoo verre als t gaet, ende scheyden van der Prochien van Haerlem met allen sijnen toebehooren, ende daer toe willen gheven haren consente in maniere wanneer datter die persoone, die re nu in es, of die in der tijdt wesen sal, sijn consente toe geve.

In oorconde, etc. Ghegeven in Middelburgh des Manendaeghs na Palm-Sondagh, in t Jaer ons Heeren, M.CCC. ende xlbij (= 1347, met dank aan Matthieu Vanspeybrouck).  Iussu domini Ducis ad relationem Dominorum de Lecke & Matth. de Burgh. D.I. de Nederh. D.G. de Heemstede.

(volgt nog op blz. 178 een latijnse tekst;  zie  foto 1 en foto 2).

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn