Ordonnantie,

Op t stuck van de Justitie, binnen den Steden, ende ten platten Lande van Hollandt.

    Allen den genen die dese jegenwoordige sullen sien ofte hooren lesen: Doen te weten, De Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollant, representerende den Staten, ende Graefschappe vande selve Lande, Dat nademael in alle Steden voor Vierscharen van Bailliu ende Mannen, Gerechten van Schout, Schepenen ende Beswoorens vande platte Landen van den voorsz Lande, ende Graefschappe van Hollant, seer groote confusie ende verscheydenheyt van rechten, soo overmidts haer-luyder bysondere Costuymen, inde rechtvorderinge, procederen, in t sententieren, als oock in t executeren vande Sententien bevonden wordt: Sulcx dat d Ingesetenen vanden voorsz Lande van Hollandt, moetende procederen voor de dagelijcksche Rechteren, veel tijdts niet en weten tot expeditie van Justitie te geraecken: Dat mede soo deur klachten vande Ingesetenen vande voorsz Landen, als oock by experientie bevonden wordt, dat vele vande laghe gerechten, by ghebreke van behoorlicke regule ende ordonnantie van procederen, sententieren ende executeren, partyen rechteloos moeten laten, tot groote kosten ende verdriet vande goede Ingesetenen der voorsz Landen.

    SOO IS T, dat de Staten voor genoemt, willende voorsien dat alsulcke confusien ende ongeregeltheden voortaen cesseren, ende de Justitie, sulcx als na rechten ten meesten dienste ende gerieve, ende minsten koste vande partyen, geadministreert worde, by advyse van den Prince van Orangien Gouver: ende Capiteyn Gener: den Presiderende en andere Raden van Hollant, Zeelant ende Vrieslant, hebben geordonneert ende gestatueert, ordonneren ende statueren by desen, Dat van nu voortaen over geheel Hollant, voor alle Veyrscharen ofte Gerechten, soo wel vanden Steden, Bailliuwen ende Mannen, als Schouten ende Schepenen, ofte Ghezwoorens vanden Dorpen, gheprocedeert sal worden, navolgende d Instructie hier na verklaert.

Citatie.

    I.  Inden eersten, de gene die yemant met recht aenspreken wil, die sal den selve by eenen Bode oft Roe-drager vanden Steden, van Bailliu ende Mannen, ofte vanden Dorpen daer hy recht spreken wilt, jegens den naesten Recht-dage doen dagen, ende sal de Bode ofte Roe-drager beneffens de Dagvaerdinge den Gedaegde presenteren Copie autentijck vande Brieven van Verbande, Obligatien, Accorden ofte andere Instrumenten, daer op van wegen den Eysscher ten dage dienende, namytissement ofte comdemnatie versocht sal worden, ende den Gedaeghden ten minsten drie dagen te vooren daghvaerden, soo verre tusschen twee Borgeren questie is, op dat hy gereet komen magh, ende sal de Gedaeghde t sijnen redelijcke kosten de Copie betalen, ende de Bode daer van in sijne relatie mentie maecken.

d' Aenlegger selfs niet comparerende.

    II. Alle Sententien Indien de Aenleggher ten gestelden Recht-dage niet en compareert, soo sal de Gedaeghde geabsolveert worden vander Instantie, ende de Aenlegger ghecondemneert inde kosten, indien de Gedaeghde t selfde rechtelick versoeckt, welcke kosten de Aenlegger betalen sal, alvooren hy vande selve saecke van nieuws recht sal mogen versoecken.

t Eerste, tweede, derde defaut tegens den gecondemneerde ende t effect van dien.

    III. Indien de Ghedaeghde ten ghesetten Recht-dage niet en compareert, ende gedaghvaert is, omme te kenne oft ontkennen sijn Obligatie, constitutie-brieven, schult-brieven, oft andere brieven, ofte instumenten van verbanden, ende omme op het namptissement te verantwoorden, soo sal tegens den selven ten versoecke vanden Aenleggher verleent worden t Eerste deffault, uyt krachte vande welcke de voorsz Brieven ghehouden sullen worden voor bekent, ende de Gedaeghde ghecondemneert worden, de ghe-eyschte penninghen, inde obligatie begrepen te namptiseren, in handen van den Eysscher onder cautie de Restituendo, ende voorts versteecken worden van syne exceptie declinatoir, ende verleent worden een ander daghvaerdinge ten naesten recht-dage, ende indien hy andermael by den Bode oft Roe-dragher verdaghvaert zijnde, ten naesten recht-dage niet en compareert, sal tegens hem verleent worden het tweede deffault, ende uyt krachte van dien versteken worden van alle exceptie dilatoir: Ende sal voorts jegens hem verleent worden een derde citatie, ende compareert hy (ghedaghvaert zijnde) niet, sal jegens hem verleent werden het derde deffault, ende uyt krachte van dien versteken worden van alle excepten ende defentien peremtoir, ende sal de Eyscher alsdan terstont overleveren synen eysch mette verificatie daer toe dienende, omme daer op recht gedaen te worden, ende soo verre de Eysscher synen eysch bewijst den rechte genoegh zijnde, soo sal hem die by den Rechter toe-ghewesen worden, met condemnatie van kosten: ende bewijst hy synen eysch volkomelick niet, so sullen de Rechters letten of de sake sulcx gelegen is, dat sy naer de gheleghentheydt vande saecken, ende de qualiteyt van den persoone vanden Eysschere, den selven Eysscher sullen mogen toelaten, synen eysch by Eede te stercken, ende bevinden sy de sake sulcx ghelegen te zijn, sullen den Eysscher eerst den Eedt af nemen, ende alsdan de ghedaeghde condemneren als vooren: ende indien den Eysscher synen eysch niet en bewijst, ende de Rechters oock niet en bevinden dat de sake ten eede van den Eysscher behoort gestelt te worden, sullen de ghedaeghde ende deffaillanten van den eysch absolveren, ende henlieden niettemin inde kosten condemneren.

Profijt van de defaulten voor de Officiers.

    IV. Ende in alle saecken daer default oft comparuit ghegheven wordt, sullen de deffaillanten op elcke default ghecondemneert worden, in de Steden, ende voor Bailliu ende mannen, in drie stuyvers, ende in de Dorpen in twee stuyvers, ten profyte van den Officiers.

Wat defaulten, ende hoe men die purgeren mach.

    V. Indien de Defaillanten, na d eerste ende tweede default compareren, ende purge van default ofte defaulten versoecken, sullen daer toe werden geadmitteert, midts blijvende t effect van dien, ende betalende de kosten, mette voorsz boeten, maer naer het derde default, en sal geen purge geadmitterd worden.

t Profijt van t eerste deffault als van de schult, blijckt by Register, & c.

    VI. Ende in saken daer yemandt gedaghvaert is, omme eenighe penninghen te betalen, daer van by registeren, schultboecken, oft diergelijcken bescheydt blijckt, sal op t eerste default, d affirmatie vande schulden al vooren gehoort, de gedaeghden ghecondemneert worden te namptiseren, ende voorts op de vordere defaulten geprocedeert worden als vooren geseyt is.

Als yemant gedaghvaert is om executie te sien decerneren, &c.

    VII. Ende als yemandt ghedaghvaert is, omme op verjaerde vonnissen, gerechtelicke bekentenisse ofte willige condemnatie, executie te sien decerneren, ende op uyt-spraecke, accorden, ofte transactien, op saken daer van rechtvorderinge is geweest, ende daer van by publijcke instrumenten blijckt condemnatie te hebben, sal uyt krachte van t eerste default condemnatie ende executie werden verleent, ende de gedaeghde inde kosten gecondemneert.

Om getuygenis der waerheyt te geven.

    VIII. Item, als yemant gedaegvaert wort omme getuygenisse der waerheyt te geven, soo verre de ghedaeghde getuyge binnen de Jurisdictie van den Rechter present is geweest ten tijde van de citatie, sal uyt krachte van t eerste deffault gecondemneert worden getuyghenisse der waerheyt te gheven tot sijnen koste, op peyne van gyselinge.

    IX. Ende in alle ander civile saken, so reele als personele, sal jegens den selven deffaillanten. Als hier vooren verhaelt is, geprocedeert worden.

Hoe men procedeert, als Gedaeghde compareert.

    X. Ende indien de Ghedaeghde ten gestelden Recht-dage compareert, soo sal d Eysscher jeghens hem eysch doen, ende provisie van namptissement versoecken, indien t hem goet dunckt, op welcke provisie van namptissement, ende oock op t kennen ofte ontkennen van Obligatien, ende andere Brieven ofte Instrumenten van verbande, terstondt de Ghedaeghde ghehouden sal wesen t antwoorden, sonder daer op eenigh dagh ofte dilay te moghen versoecken, op pene dat dies aengaende jeghens hem verleent sal worden deffault, ende uyt krachte van dien op de versochte provisie, ende t kennen ofte ontkennen, ghedisponeert worden, nae dat de Rechters bevinden sullen te behooren.

Wanneer men ghehouden is de sake terstondt by monde te vol-dinghen.

    XI. Ende ten principalen in saecken die in de besloten Steden beleydt sullen worden, daer by hondert guldens in gelde, oft in andere goederen, ofte daer beneden, ghe-eyscht wordt, ende voor Bailliu ende Mannen, ofte Rechters van Dorpen, van vijftigh guldens ofte daer beneden, in gelde ofte andere goederen, sal de Ghedaeghde terstondt moeten antwoorden by monde, ende d Eysscher repliceren, ende de Verweerder dupliceren, omme daer op, ende op de stucken ende verificatien, (die partyen over-leveren sullen) by de Rechters recht ghedaen, ende gheordonneert te worden naer behooren, sonder dat partyen in de voorsz kleyne saken haer dinghtalen by gheschrifte sullen moghen over-leveren, ten ware hen t selve by den Rechters toe-ghelaten worde, die sulcks sullen moghen ontsegghen, ofte toelaten nae de exigentie van de sake.

Wanneer men dagh mach versoecken omme t antwoorden.

    XII. Ende in saken excederende de voorschreven somme, ofte andere reele ofte personele, sal den Ghedaeghde in de besloten Steden gegunt worden tijdt van acht dagen, ende voor Bailliu ende Mannen ende Rechters van Dorpen, veerthien daghen, omme haer antwoorde alsdan by monde, ofte by gheschrifte te doen ende over-leveren. Ende ghelijcken tijdt sal beyde partyen ghegeven worden, omme te repliceren ende dupliceren, alles peremptoirlijck, ende op versteken, behoudelijck soo wanneer partyen bereydt ende willigh zijn, oock in dese saecken mondelinghe hare saecken te vol-dinghen, sullen t selve moghen doen, ende daer op recht gedaen worden als vooren.

Alle excepties teffens te proponeren, ende dien onvermindert ten principalen t antwoorden, ten zy gheproponeert wordt een van de drie exceptien hier ghespecificeert.

    XIII. Item, in de Steden, ende voor Bailliu ende Mannen. Ende Rechters van Dorpen, sullen partyen ofte heure Procureurs, die eenighe exceptie willen proponeren ten daghe van de antwoorde, tseffens ende t eenemale alle exceptien proponeren, ende niettemin onvermindert hare exceptien ten principalen antwoorden, uytghesondert soo wanneer sy proponeren, exceptien declinatoir, litispendentie, ofte litisfinite, dare onder begrepen alleenlijck exceptien van transactie, ende uytsprake van arbiters van rechten, daer van by publijcque instrumenten, ofte d eyghen handt van partye blijckt, welcke exceptien sy-luyden moghen proponeren, ende daer by persiseren.

Proces vol-donghen zijnde, sal men de stucken onder Inventaris overleveren.

    XIV. De saecke by eysch, antwoorde, replijcque ende duplijcque voldinght zijnde, sal partye gheordonneert worden dagh van veerthien daghen, om hare stucken ende munimenten by Inventaris over te leveren, omme daer op recht ghedaen te worden naer behooren, ende dat in saken in Rechte bestaende.

Stijl ende maniere van procederen in saken consisterende in feyten.

    XV. Ende in saecken consisterende in feyten ende bewijs, sal partyen tijdt gheprefigeert worden, van veerthien daghen, ofte drie weken ten langhsten, omme haer ghetuygen voor den Rechtere te doen hooren, ende als de Getuygen buyten de Jurisdictie van den Rechter woonen, sal by letteren requisitoir aen den Gherechte van de plaetse daer sy woonen, d examinatie worden versocht ende gedaen, ende sal d examinatie van de ghetuyghen ghedaen worden, partye ofte heur-luyder Procureurs vier-en-twintig uren daer te vooren geinsinueert zijnde, t welcke partye gehouden sal wesen te laten doen, ende daer beneffens over te leveren d articulen, daer op d examinatie sal worden gedaen, omme by partyen daer tegens interrogatorien over-gelevert te worden, indien t hen goet dunckt, die de Rechter ghehouden sal wesen t ontfanghen, ende de ghetuyghen daer op mede t examineren, ende sal t ghebesoigneerde besloten over ghesonden worden aen den selven Rechter, daer van sy versocht zijn, waer vooren die Ghecommitteerde uytte Magistraten ende Secretaris, binnen den Steden ghenieten sullen elcke twintigh stuyvers s daeghs, ende binnen den Dorpen, vijfthien stuyvers, midts besoignerende ses uren s daeghs, halve daghen naer advenant, ende sullen de Ghetuyghen betaelt worden tot discretie van den Commissarisen.

Reprochen ende salvatien.

    XVI. t Voorsz bewijs ghedaen, ende den voorsz tijdt over-streken zijnde, sullen partyen hare dingh-talen, informatien, ende andere stucken gerechtelick overleveren by Inventaris binnen acht dagen, ende daer nae binnen acht daghen ten wederzijden lichtende Copie van t gheene geproduceert is, ende voorts schrijven by reprochen ende salvatien van veerthien daghen tot veerthien daghen, als peremptoirlick ende op versteecken.

Certificatien te recoleren.

    XVII. Item, en sal geen recht gedaen worden op Certificatien, noch Attestatien, niet gerecoleert zijnde in voegen voorsz, ten ware de Ghetuyghen over Zee, ofte overleden waren, in welcken gevalle sal by den Rechter daer op gelet worden.

Copien daer men recht op doen mach.

    XVIII. Item, en sal oock op egene Copien recht gedaen worden, ten zy de selve by den Secretaris vanden Gerechte uytten principale geautentiqueert zy, partye, ofte sijnen Procureur daer over geroepen, ende daer inne ghesteldt den dagh, jaer ende maent vande collatie.

Wat een Sententie diffinitijf moet inhouden, ende hoe men de selve sal extenderen.

    XIX. Alle Sententien diffinitive van gherechten van Steden, Mannen ende Gherechten van Dorpen, sullen inhouden dat de Gedaeghde ghecondemneert wordt, in t gheheel ofte deel, in t gunt van hem ge-eyscht is, ofte daer van geabsolveert, ende voorts condemnatie ofte compensatie van kosten, ende sullen de voorsz Gerechten ghehouden wesen terstondt nae de instructie vande saken, hare Sententien te pronunceren, sonder de sake te mogen uytstellen, meer als eens veerthien daghen in eene saecke, sonder dat sy oock in hare sententien ofte vonnissen sullen moghen gebruycken de clausule van den eysch ende conclusie te ontseggen, sulxc ende inder voegen als die ghedaen ende genomen is, ofte dierghelijcke, ende sal inde extensie vande sententie niet vorder mogen gesstelt worden, dan de middelen van conclusien van eyssche ende antwoorde, mitsgaders de presentatie ende contrepresentatie, beroerende de decisie van der saecken die in den Processe gedaen zijn.

Tot wat somme toe de sententien ter lager Vierschare gewesen hare executie hebben, niet tegenstaende appelatie.

    XX. Ende sullen alle sententien so diffinitive als provisionele, hebben hare executie tot alsulcken somme toe, als de Steden daer de Sententien gewesen zijn, gepreviligeert zijn, ende ten platten lande, die ghewesen sullen worden by Bailliu ende Mannen, ter somme toe van dertigh Carolus guldens, ende die gewesen sullen worden by Schout ende Schepenen vanden Dorpen, ter somme toe van twintigh guldens, niet tegenstaende oppositie, ofte appelatie, ende oock verleende provisie, ende inhibitie van den Hove, ende sonder prejuditie der selver.

Tijdt van appelleren.

    XXI. Item, de gene die van eenige vonnissen van den Gerechten van den Steden, Mannen ende Gherechte van de Dorpen, sullen henluyden willen dragen als appellanten, sullen de selve appelatie op den thienden dage, na de pronunciatie van de voorsz vonnissen, ofte daer vooren, gehouden wesen den gerechte, ende oock partye ofte sijnen Procureur te denuncieren, ofte insinueren, op peyne dat de appellant egeene reparatie ofte attentaten en sal moghen versoecken, van t geene omme te geraecken tot executie, naer de thien dagen voor t exploiet, sal wesen gedaen.

Pqna temere litig antium.

    XXII. Ende omme te verhoeden dat niemant lichtveerdighlick, onde onberaden, hem tot het sustineren van eenighe processen en begeve, soo sal van nu voortaen by den Rechters van de Steden, ende by Bailliu ende Mannen. De ghecondemneerde die naer de Iiticontestatie diffinitivelick wort gecondemneert, t zy in eysschen ofte verweeren, oock voor een peyne ten profijte van den Officier, ghecondemneert worden, in alle actien reele, in drie gulden, ende in actien personele, in den dertichsten penningh van t gunt ge-eyscht is, wel-verstaende dat de somme van de voorsz pene niet en sal exederen ses gulden, ende in de Dorpen, in actien reele, eenen gulden thien stuyvers, ende in actien personele, den vijftichsten penningh wel-verstaende dat den selven vijftichsten penningh niet en sal excederen de somma van drie gulden. Ende hier mede sullen cesseren alle boeten, profijten, ende emolumenten die d Officiers tot noch toe hebben gehadt ende genoten in civile saken, op d Instructie ende decise van den processe.

Nae hoe vele tijdts men vermach te executeren de vonnissen daer van niet geappelleert is.

    XXIII. Alle Sententien interlocutoir ofte diffinitive, daer by yemant gecondemneert is eenige penninghen te betalen, ofte namptiseren, sullen naer thien dagen, soo verre daer van niet en is geappelleert in saken daer toe gelaten is t appeleren, worden ghe-executeert in manieren hier nae volgende.

Maniere van procederen by executie in actien personeel.

    XXIV. De Officier, ofte Bode die ghewoonlick is executie te doen, sal hem mette Sententie vinden aen den persoon, oft ter woon-plaetse van den ghecondemneerde, ende den selven sommeren binnen vier-en-twintich uren te betalen, de vier-ende-twintich uren overstecken zijnde, in gevalle daer egeene betalinghe en wordt ghedaen, sal de voorschreven Officier, ofte Bode, andermael voldoeninghe van de voorschreven Sententie versoecken: Ende blijft hy noch in gebreecke, sal in presentie van twee Schepenen, Mannen ofte Gesworens, in arreste, ofte bewaerder handt nemen de meublen, ofte haesselijcke goederen, voor t achterwesen van den Triumphant, ten ware de ghecondemneerde eenige meuble, ofte immeuble goeden den executeur bewese, daer aen hy begeerde d executie gedaen te hebben. Ende naer de ses dagen, ende een Sondaegs, ofte recht-daghs gebodt, ten naesten marckt-dage in den Steden, den meest daer voor biedende, om ghereedt gelt verkoopen.

    XXV. Ende soo verre die betalinghe uytte penningen van de voorschreven meublen gheprocedeert, niet en mach worden ghedaen, sal de voorschreven Bode in arrest stellen, eerst de eygen onroerende goederen, van den gecondemneerde, ende daer na de chijns-goederen ende Erf-pachten, mitsgaders de vruchten van den leene, successivelick, ende ten laetsten de Leen-goederen, tot t achterwesen toe, ende de selve openbaerlick daer na met vier Sondaegs ende marckt-daeghsch gheboden in de Steden, ende vier Sondaeghsche ende Recht-daeghsche geboden ten platten Lande, ende oock by op-slaen van biljetten, ten naesten Stede daer d executie geschieden sal, verkoopen om gereed gelt: Wel verstaende, dat soo wanneer eenige huysen, landen, oft andere goederen verkocht worden voor verloopen Custingen, dat alsdan so vele penningen gereet bedongen sullen worden als verloopen zijn, ende die reste op ghelijcke dagen als die resterende Custingen verschijnen, ten ware dat partyen, te weten, de Crediteur metten Debiteur, ofte de gemeene Crediteurs op langer dagen anders accordeerden, ende sullen den Kooper by den Gerechte de brieven van decreet ghelevert worden.

Wanner men inschuldt in arreste neemt.

    XXVI. Ende soo verre alle de voorschreven goederen noch niet suffisant en zijn, sullen als dan in arreste gesteldt worden, alsulcke in-schulden als de gecondemneerde heeft, de welcke naer een Sondaeghsche ende marckt-daeghsche ofte recht-daeghsche ghebode respective, verkocht sullen worden om gereedt ghelt als vooren, den meest daer voor biedende.

Hoe men by executie sal procederen op goederen, gel;egen buyten de Juridictie van den Rechter, vonnisse ghewesen hebbende.

    XXVII. Ende alle die goederen, meublen, immeublen, ende crediten des ghecondemneerdes, in de jurisdictie van den Rechtere die de sententie gewesen heeft, verkocht zijnde, soo verre de selve als noch niet en mogen strecken, ende de selve ghecondemneerde andere goederen heeft buyten de Jurisdictie van den rechtere die t vonnisse gewesen heeft, soo sal binnen s Jaers naer date van de sententie, by letteren requisitoir aen den Rechters daer onder de goederen gelegen zijn, versocht worden omme daer aen by executie ende verkoopinge t voorder achterwesen te verhalen, mette kosten daeromme ghedaen: op welcke requisitie alle Rechters in Hollant ghehouden sullen wesen d Executie te doen.

Wanneer de ghecondemneerde in ghevanghenisse ghestelt mach worden.

    XXVIII. Ende soo verre alle des Ghecondemneerdes goederen tot voldoeninge van t achterwesen niet en moghen volstrecken, soo sal die gecondemneerde versekert, ende in ghevangenisse gestelt, ende ghehouden worden op drie stuyvers s daeghs sonder meer, ter tijdt toe hy den triumphant sal hebben voldaen, ofte gheconcenteert.

Maniere van procederen by executie in actien re-eel.

    XXIX. Alle sententien in actien reele ghewesen, daer by den aenlegger eenige huysen, landen ofte goederen, toegewesen zijn, sullen insghelijcx nae de thien dagen naer de pronunciatie in manieren hier nae volghende, worden ge-executeert.

Binnen wat tijdt de gecondemneerde gehouden is sijn handen te trecken van de goederen den triumphant toe-gewesen.

    XXX. De ghecondemneerde, ende oock de occupateur van de toe-ghewesen goederen, sullen by den Officier, ofte Bode die ghewoonlick is d executie te doen, ghesommeert worden binnen drie daghen hare handen te trecken, ende ledigh te maecken van de toeghewesen goeden, ende daer mede den triumphant te laten bewerden, ende by soo verre sy t selfde binnen de voorsz drie daghen niet en doen, soo sal daer na in presentie van twee uytten Gerechte, de ghecondemneerde ofte occupateur metter daet daer uyt ghestelt, ende de triumphant daer inne ghesteldt worden.

Executie van Sententien, inhoudende condemnatie om te doen rekeninghe, bewijs ende reliqua, ofte eenigh ander feyt te presteren.

    XXXI. Alle sententien daer by yemant ghecondemneert is reeckeninghe, bewijs, ende reliqua te doen, oft eenigh ander feyt te presteren, sullen naer de thien dagen, ende naer voorgaende sommatie als voren ge-executeert worden als hier na volght: De ghecondemneerde sal gegyselt worden in sekere herberge, op pene van thien gulden, ende soo verre hy niet en compareert ten ghestelden dage in de gyselinge, sal hy daer by den Bode gesocht worden, ende de Bode hem niet vindende, sal voorts geapprehendeert, ende ter naester Stede ghebrocht worden, ende aldaer gheleydt op drie stuyvers s daeghs, als vooren, tot sijnen koste, ter tijdt toe hy voldaen sal hebben, het gunt daer in hy ghecondemneert is of den Eysscher gheconteert. Ende soo verre hy in gyselinghe in der Herberghe compareert, ende veerthien daghen aldaer gheweest zijnde, niet en bewijstvan sijne deligentie, omme te voldoen daeromme hy ghegyselt is, tot contentemente van den Rechtere, sal in apprehensie ende hechtenisse ghestelt worden, op drie stuyvers, als vooren, s daeghs.

Wanneer t feyt in de condemnatie begrepen, getaxeert ende tot een pecuniele somme geredigeert wort.

    XXXII. Ende soo de gecondemneerde een maent in hechtenisse gheweest zijnde, de condemnatie niet en voldoet, sal de triumphant aen den Gherechte mogen versoecken dattet feyt ofte t werck inde condemnatie begrepen, ghetaxeert, ende tot pecuniele somme gederigeert worden sal, waer toe de geapprehendeerde behoorlijcke declaratie over gelevert, ende tijt van veerthien dagen gegunt worden sal, omme daer teghens te debateren, ende hebbende de taxatie van den Gerechte, sal de triumphant sijn executie mogen doen, als hier vooren, blijvende de ghecondemneerde evenwel in hechtenisse, tot dat d executie gedaen, ende de triumphant voldaen sal zijn.

Derogatie aller costumen, usantien ende stijlen contrarie dese ordonnantie tot noch toe gebruyckt.

    Ontbieden daeromme ende bevelen de Staten voorgenoemt, allen onsen Baillieuwen, Schouten, Mannen, Gezwoorens, ende alle anderen Officieren, justicieren, ende Dienaers van de Justitie binnen den voorsz Lande van Hollant, alle de voorsz Poincten ende articulen, onverbrekelijcken, ende van poinct tot poinct te onderhouden, niet tegenstaende eenige costumen, usantien, ofte andere stijlen tot noch toe contrarie desen ghebruyckt, die by desen werden gederogeert, ende hebben niettemin de Staten voornoemt aen hen gereserveert d interpretatie, ende verklaringhe van alle duysterheden, die uyt dese Ordonnantie souden mogen spruyten, ofte daerinne bevonden worden, mitsgaders d ampliatie ende alteratie van dien: Ordonneerende ende bevelende allen Officieren goede toesichte te nemen, dat die voorschreven Ordonnantie in allen poincten onderhouden, ende teghens den overtreders der selver gheprocedeert worde, t zy tot suspensie ofte privatie van hare Officieren, ende Staten respective, ende andere alsulcke peynen ende arbitrale correctie, als naer gelegentheydt der saken bevonden sal worden te behooren: Want de Staten dunckt sulcx voor de voorschreven Landen, ende den Inghesetenen van dien, oorbaer te wesen.

Ghedaen inden Hage, onder den Zeghel van den selven Staten hier op ghedruckt, den eersten dagh van April, Anno M.D.LXXX. (1580).  Onder stondt geschreven, Ter Ordonnantie van de Staten: By my, ende was ondertekent.

C. de Rechtere.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn