Hier werden by-gevoeght de ses eerste Articulen uytten nader Ampliatie van de Instructien van den hooghen Rade, ende den Hove van Hollant, opten vier-en-twintighsten Martij, sesthien hondert vier-en-veertigh (1644) ge-emanteert; dicterende,

I.

    Dat van nu voortaen by de besloten Steden van Hollandt (den Haghe daer inne begrepen) in saecken niet meerder bedraghende als vijftigh gulden, ende by Baillius ende mannen, midtsgaders de Gherechten van de Dorpen, niet meer als twintigh ghelijcke guldens sal ghewesen werden by arreste, ende sullen midts dien soodanighe vonnissen gheenderhande provocatie onderworpen wesen, behoudelijck dat de selve niet en hebben eenigh sequele, van infamie, ofte andere merckelijcke prejuditie.

II.

    De diffinitive vonnissen van de steden van Dordrecht, Haerlem, Delft, Leyden, Amsterdam, Goude, ende Rotterdam, voor dese by provisie, ende onder cautie executabel, ter somme van hondert ende twintigh gulden, sullen voortaen executabel wesen ter somme van drie hondert ghelijcke guldens.

III.

    Van de andere besloten Steden, midtsgaders van s Gravenhaghe, die voor desen niet hoogher ghepriviligeert en zijn geweest, als tot tsestigh gulden, in toe komende sullen executabel wesen, ter somme van hondert en vijftigh ghelijcke guldens.

IV.

    Van Bailliu ende Mannen, in plaetrse van dertigh tot tsestigh, ende van den Gherechten van de Dorpen, in plaetse van twintigh tot veertigh.

V.

    De ghene die in de Steden, onder eenen daghelijckschen Rechter in Hollandt zijn gheseten, sullen van nu voortaen d een den anderen niet moghen verbinden, elders te Recht te staen by prorogatie, ofte onderwerpinge van Jurisdictie, in saken niet excederende de respective sommen in de voorgaende Articulen begrepen. Ende sal in dese gheleghentheydt mede cesseren het privilegie van Weduwen, Weesen ende andere miserable Persoonen, ende ten aensien van de Dorpen, sal punctuelijck ghevolght werden het thiende Artijckel van de Ordonnantie ghe-emanueert opte kleyne saken.

VI.

    Parthyen woonende onder verscheyde Rechters, en sullen de Debiteurs by prorogatie van Jurisdictie niet betreckbaer wesen voor het Hof van Hollandt, ten ware sy haer selven uytdruckelijcken, ende specifice den voorsz Hove, by prorogatie van Jurisdictie hadden onderworpen, ende de somme ware excederende, ten aensien van de Debiteurs, woonende in de Steden, hondert, ende in de Dorpen vijftigh gulden. 

    Dit deels aenvanck zijnde ghenomen van de Kennemer-rechten, ende pagina 190 & ultra gestelt, hier in Kennemer-landt die Schouten hare Schout-ambachten behooren te bedienen, soo wel die hare Commissien van de Ed. Mog. Heeren van de Reeckeninghe des Graeflijckheydts van Hollandt ontfanghen, als die ghene die by den Ambachts-heeren totte selve ampten werden ghepromoveert; soo sal hier mede in t korte de teghenwoordighe Kennemerlandtsche Dorpen, Ghehuchten, Schouten ende Schepenen recenseren, die t selve zijn ghebruyckende, ghelijckse nu onder den Bailliuschappe resorteren, met aenwijsinghe welcke nimmermeer in t gheheel ofte deel, van de ghemelde Graeflijckheydt zijn ghesepareert gheweest. Ende welcke by af-lossinghe ofte versterf-recht, wederomme de selve zijn ghedevolveert; midtsgaders welcke sedert veele eeuwen, ende noch heden by den Ambachts-heeren werden beseten, met aenroeringhe, wat Ampts-persoonen in elcke plaetse bevonden werden de Justitie t administreren, ende politijcque regeeringhe af te wachten, naer elcks groote, gheleghentheydt, neeringhe ende hanteringe. Welcke siende verkort in haer voor-rechten ende gherechtigheden, door mistellinghen in saketr Tractaetjen, geintituleert Memoriael van de Bailliuwen van Kennemer-landt: haerder gherequieerde qualiteyten, prae-eminentien, vry recht ende geregtigheden: midtsgaders Privilegien, Costumen ende Rechten van Kennemer-landt, Kermer-ghevolgh, ende volghs ghevolgh; sonder naem des Autheurs nu uyt-ghegheven, ende ghedruckt by Pieter Casteleyn, Boeck-drucker op de Marckt tot Haerlem in de Keysers Kroon, Anno 1651. bestaende in drie-en-dertigh Articulen, waer achter gevoeght zijn copye verklaeringhe van Heer Joost van Bronckhorst, Ridder, pretense ordonnantie, Keuren ende Statuten Heeren David Coltermans, ende des selfs accoort, elcks in sijnen tijdt Bailliu van den voorsz lande. Uit t welck omme kortheydts wille de Articulen maer sal verhalen, ende simpelijck aenwijsen waer den Memorialist den Text der Privilegien heeft verkort, uyt-ghelaten, ofte ge-extendeert, ende waer hy somtijdts door by-gevoeghde interpretatien, pooght den rechten sin te verminderen, verduysteren ende vernietighen, behoudende, latende ende ghebruyckende over al, des selfs eyghen woorden soo veel doenlijck, voeghende alleen daer by t ghene over-gheslaghen ofte uyt-ghelaten is, met bladts zijde ende reghel, waer t selve te vinden, soo dat den Leser selver sal konnen oordeelen hoe ghebrekelijcke voorstellinghen den rechten sin verdraeyen, veranderen, ende somtijts vernietigen. 

    In verscheyden geschriften ende monumenten, jae oock in de generale ende particuliere Privilegien den Kennemaren verleent, leest men d ordre, soo nu soo dan anders ghestelt, ende op gheen eenparighen voet te zijn gheobserveert, hoewel de selve minste verscheelt in de plaets-ghevinghe der gener die men hooghe Dorpen noemt, d anderen daer van het onsekerder is, hoe de selve souden behooren te volgen, sonder aenschou te nemen op haer bloeyen, aenwassen ofte welvaren, sal de selve niet nae opinie haer rangh gheven, mar in soodanigh vervolgh houden, als ickse soo hier soo daer, in oude Schriften bevonden hebbe: want pagina ultima, achter t voorsz Memoriael, staet alles in confusie, d Ambachts-heerlijckheden voor des Graeflijckheyts Dorpen, Gisp voor Wormer daer van t 1611 ghescheyden is. Saerdam voor Oost-zanen daer van t een ghedeelte is. Waeromme onsekerheyts halven ick niet goet ghevonden van de oude Schrijvers af te wijcken, hebbende de selve in t plaetsen der particuliere Hantvesten ende Octroyen achter-volght, uyt-ghesondert der ghener, daer van my geenighe oude Hantvesten, Voor-rechten ofte nieuwe gunsten zijn bekent gheworden, die ick aldaer uyt-ghelaten, omme alhier haer behoorlicke plaetse te laten occuperen. 

    t Is van so, dat Akersloot buyten alle disputie d erste toe-komt, t welck ick bevinde t allen tijden niet alleen gheweest te zijn, t eerste der jetzyger Kennemr Dorpen; maer oock der ghener te zijn ghestatueert gheweest, die voor desen van den selven Bailliuschappe van Kennemer-landt zijn ghescheyden, ende aen andere ghevoeght, als in den Jare vijfthien hondert vijf-en-vijftigh (1555) zijn omme die verre gelegentheydt af-genomen van den Bailliuschappe voorsz, ende ghevoeght aen den Bailliuschappe van der Nyenburgh, de drie Dorpen van Langhedijck, Broeck, Suytscherwoude, Noordtscherwoude, midtsgaders Ursem ende andere meer. Hoe groot t begrip der Aeckerslotische Jurisdictie is, gheven te kennen dese naevolghende Buurten, waer in het verdeelt leydt, namentlijck, Boeckel, Laemoor, Horenen, Mylenbuurt, Hongheest, Middelbuurt, Sluys-buurt, den Dam, Startingh, Kerck-gheest, Stierop ende Woude, alle binnen de ban-scheydinge ghelegen.Oock hoe rijck van Inghesetenen ende welvarende, het groote ghetal der Riemtalen daer op het gestaen heeft: want in alle Heervaerten, ende andere openbare diensten moste het de Graeflijckheydt dienen met twee-en-dertigh Riemen, ende volck nae den Riemtale, gelijck men in Kennemer-landt gewoonlijck was: maer Hertoghe Aelbrecht keerde sijn gratie (nae verloop) totte Ingesetenen van dien , dedese verlichtinge vande helfte. Dese plaetse sloege om alle hare lasten over schot-ponden, ende dede elck schot-pondt hondert vijftigh Rijnsch-gulden. Aeckersloot is jaerlijcks schuldigh van Herfst-bede, die verschijnt Bartholomei, ses pondt vijf schellingen. Van Vroon-schulden die te Paesschen vervallen, ses-en-twintigh schellinghen acht denier. Van Voeder-penningen drie pondt. Van Boddinghe die eens te drie Jaren verschijnt Sinte Maertens daghe, vijf pondt. Was vermaert in voortijden, door verscheyden handelinghen die daer wierden ghedreven, onder welcken uytstack, die groote Zouts vertieringhe, waer in wel eer t principaelste welvaren was bestaende, als uytte notitien der voorschreven Riem ende Schiltalen ghenoegh kan af-ghenomen werden. Voor den Jare 1399 bestonde des selfs regeeringe in eenen Schout, acht Schepenen ende twee Kerck-meesters; maer in den voornoemde Jare gheschiedender veranderinghe, in t ghetal der Schepenen.

    Soo dat d administratie van de Justitie, aen den voorseyden Schout ende vijf Schepenen wierde vertrout, waer bij t tot noch toe is ghebleven. Ende werde nu t Schout-ampte bekleedt by Willem Jansz Boer, ende zijn Schepenen voor desen loopenden Jare sesthien hondert een-en-vijftig (1651), Roelof Pietersz, Willem Ariensz Vijgh, Dirck Gerritsen Dam, Maerten Corneliszen Vyselaer, ende Pieter Jans Stierip, die tot haren Gherecht-schrijver hebben Cornelis Ariensz Gorter. Ende tot verlichtinge van t voorseyde Collegie, werden by t selve gekozen Waerschappen, Kerck-meesteren ende arme-Vooghden, die t samen eendrachtelijcken elck t sijne waernemende, dese plaetse in ruste ende vrede gouverneren, onder de bescherminghe des meer-ghemeldte Graeflijckheydts, waer van de selve in t geheel ofte deel noyt af-ghesondert is gheweest. Ende aengesien tot meermalen alhier Schepenen ende Waerschappen sullen werden ghenomineert.

    Soo staet eens voor al aen te mercken, dat Schepenen van Kennemer-landt generalijck zijn gheprivilegeert jaerlicks te kiesen Kerck-meesteren, Arme-vooghden ende Waerschappen als t haer belieft; welckers ampt is, alle Commissien t Dorps saken concernerende, ende by t Collegie van Schout ende Schepenen haer geinjungeert, tot koste ende laste van de Ghemeente uyt te voeren ende te voltrecken: waer toe de selve by Schepenen dickwils noch speciale procuratie werdt verleent, wanneer de ghewichtigheyt van de sake sulcks is vereysschende. De voorsz Schout ende die van den Gherechte, hebben van alle oude tijden mede vermoghen te eligeren ende stellen sonder bekroon van yemandt een Schoolmeester ofte Schoolmeesters in elcks haren ban ende bedrijve, die sy uyttet schot ghewoon waren te salarierenende ende te betalen, midtsgaders van eene bequame woon-plaetse, tot laste van den Dorpe te voorsien: doch t landts standts-saken vereysschende eenighe bepalinghe ofte opsichte, wierde by de Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt goet gevonden, by missive in date den vierden Martij, vijfthien hondert een-en-tachtigh (1581) alle Hooft-Officieren te belasten, naerstelijck toe te sien, dat in haren bedrijven geen Schoolmeesters en wierden gestelt, noch aengenomen, ten ware de selve by de Classis van de selve quartieren souden zijn ghe-examineert ende bequaem daer toe bevonden. Als mede by Placcate van de hoogh-ghemeldte Heeren Staten in date den twintighsten Decembris des voorschreven Jaers, ghestatueert, dat niemandt sonder voorgaende ondersoeck tot Schoolmeester soude werden gheadmitteert. Sulcks naerder aenwijst t Placcaet van den ee-en-twintighsten November, vijfthien hondert vijf-en-tachtigh (1585), ende noch ampelder uyt-gedruckt werdt in den Placcate van den negenden Martij, 1589. Alle welcke Missive ende Placcaten, dienende principalijck, tot reglemente der Pausgesinden ende voorkominge, dat die jonge jeught met gene superstitieuse leeringhen en mochten werden besmet, hadden echter hare Ed: Grootmoge: t voorsz ondersoeck gelaten aende Ambachts-Heeren ofte hare gesubstitueerdens inde ver-ambachts-heerde Dorpen. Soo dat tsedert dier tijdt den Hooft-Officieren wel ghecompeteert heeft, t voorschreven ondersoeck te doen, en al-voorens gheen acte van admissie aen de selve School-meesters te verleenen: Maer de voorsz belastinghe van toesichte als vooren, kan onghehoort het recht van de verkiesinghe niet wech nemen, veel min kan uyt de selve geinfereert werden, dat het in de macht van een Hooft-officier soude wesen sijn acte van agreable admissie, die men te met in commissie heeft getracht te veranderen) alleen voor een tijdt van jaren te passeren, en daer by den School-meesters te constringeren, datse nae t verloop van sekere jaren souden moeten prolongatie ofte continuatie, van een soo lastige acte versoecken, als in t Artijckel des voorschreven Memortaels t onrechte wert ghepretendeert; want indien soodanige ge-eligeerden ende gecommitteerden, quaemen af te wijcken van den ghesuyverden Godts-dienst, ofte in ongebondentheydt van leven te vervallen, behoorden de selve terstont, met kennisse van saken gesuspendeert, ende een ander by provisie in elcks plaetse ghesurrogeert te werden.

    Door dien dat Schouten ende Schepenen in Kennemerlandt vermoghen veele Keuren, rakende de Politie, te maecken. Ende rechten over soodanige saecken, ende dat sy-luyden oock zijn in deughdelicke possessie van te rechten, wijsen ende kennisse te mogen nemen van vele saken, begrepen in de Keuren ende Ordonnantien by den Bailliu van Kennemerlandt ende sijnen Mannen voor desen gemaeckt, ende achter t voorschreven Memoriael gedaen, stellen: Blijckt klaerlick by de Sententie van den Ed. Hove van Hollandt, in date den twee-en-twintighsten Septembris, 1597 in t vierde Deel, alwaer deselve Keure, mette ontledinge van dien, wert gebracht nevens die Confirmatie vanden Hoogen Rade, den 18 Martij, 1606 daer op gevolgt, waer door t achtthiende Artijckel gheheel komt te corrueren: Ende voor t negenthiende stelle dat Schout ende Schepenen in Kennemer-landt, ordinarie van geen hoogher boeten Rechters zijn, in een daghelijcks Recht, als 42 Kennemer-schellinghen: Maer in een seven-tuygh ofte Swanouts-recht, zijn Schouten eysschers ende Schepenen wijsers van Nobels boeten, die de somme van 42 Kennemer-schellinghen, plachte t excederen, hoewel met verloop ende veranderen der munte, de selve gemeenlijck nu niet hooger gerekent werdt, als tot vijftigh stuyvers, tot twee grooten Vlaems t stuck, doch t onrechte, indien men ten nausten d oude waerdije ende valeur wilden eplucheren.

    Wat belanght het 20 Artijckel van t voorsz Memoriael, inhoudende dat geen Schouten ende Schepenen in Kennemerlant mogen hoogher Keuren maken ofte legghen, van eenighe saken (uytgesondert t Heemraerschap rakende) dan van twee-en-veertigh Kennemer schellinghen werdt toe-gestaen; doch in cas dat den oirbaer ofte noodtsakelijckheydt sulcks mochte vereysschen, datter eenighe Keuren tot meer ontsach ofte schreum hoogher dienden gheleydt te werden, t selve sullen die van den Gerechte aen Bailliu ende Mannen konnen versoecken, mits dat die Juricature van dien als t behoort, blijve aen Schout ende Schepenen, ende t surplus van de boeten boven die twee-en-veertigh Kennemer schellinghen, kome ten profijte van den Hoofd-officier, ofte aen hare Ed. Groot-mog. die als Vaderen des Vaderlandts hare Ondersaten de gunstighe ende behulpsame handt ghewoonlijck zijn te bieden.

    Het 23 Artijckel des Memoriaels, segghende, d Inghesetenen van Kennemer-landt te zijn gheprivilegeert, dat soo waer inne syluyder, ofte eenighe van hen, quamen te vergrijpen, ende te buyten ginghen in soo gheringher sake, dat t selfde was te beteren, ofte de boeten daer toe stonden tot twee-en-veertigh Kennemer schellinghen, dat den Bailliu de selve eerst soude moeten causeren voor de laghe Vyerschare, dat es, voor de Schepenen van harer woon-plaetse, ende dat tot verhoedinghe van de groote kosten, die d Inghesetenen in t waernemen van soo een gheringhe sake voor de hooghe Vyerschare soude hebben te lijden, is conform den Octroye die Kennemaren by Koninck Philips den 24 Martij 1561 verleent, staende hier vooren pag. 64. art. 4. waer van d achter-ghelaten woorden hier volghen: Ende indien die Bailliu met het selve vonnisse niet te vreden waer; maer het selve betrocke voor der hoogher Vyerschare, sal de voorsz Bailliu, indien hy aldaer succumbeert, schuldigh wesen partyen haer kosten te betalen, &c.

    De voorsz Memorialist poseert in sijn 27 Artijckel, dat de Ingesetenen van Kennemer-landt ghepriviligeert zijn, dat men haer niet apprehenderen, binden, noch sijn goedt benemen sal, die in eenigh delict vervalt, nochte niemandt in sijnen goede setten, ofte te gijsel daghen, ofte bieden, alsoo verre als hy borge heeft te setten voor lijf ende goedt; waer t dat men hem aenspreken wilde van sijnen lijve: ende hadde hy desghelijcks borghe te setten van goede, woude men hem aensprecken van goede, etc. Dese repetitie gheschiedt wederomme, alsoo t vervolghen des Text uyt-gelaten, daer die woorden aldus luyden: Ende deden onse Bailliuwen, Schouten ofte Rechters hier-en-boven, ende die Betichtighe niet en woude laten verborghen, als voorszes, die soude daer aen teghens ons verbeuren sijn lijf ende sijn goedt, ende aldaer achter dien niet meer Recht doen, noch rechten van onsen weghen. Blijckende by de marginale privilegien die hier boven pag. 24. lin. 14. pag 42. lin. 21. ende pag. 89. lin. 9 in t langhe uyt-ghedruckt staen. Edoch hoe beswaerlijck het is voor yemandt borghe te blijven, die aen den lijve strafbaer is, leert die ervarentheydt, dat men niemandt soo temerair ende onbedacht vindt, die hem selven in sulcken parquet voor een ander soude willen steken, daer nae den gemeenen rechten ende oordelen deser landen lijfstraffe toe staet, jae alsser maer aen getwijffelt werdt, ende het seker gaet dat by den ghesaiseerden soodanigh delict zy gheperpetreert: want al ist so, dat aen den borghe die corporele straffe, niet en kan werden ghe-executeert, soo ist nochtans dat yder een schroomt sijn verlies, verderf oft ruine, die uyt sulcken beswaerlijcken borgh-tochte soude konnen komen t ontstaen.

    De voorsz Memorialist seydt oock in sijn 29 Artijckel: Dat de Schouten in Kennemer-landt egene kennisse van eenige saecken nemen, ofte betichtinghe doen sullen, dan binnen s Jaers, sulcks dat alle saken, staende tot kennisse van de Schouten ende judicature van de Schepenen, nae t verloop van een Jaer werden gepreschribeert, alwaer dese nae-volghende woorden des marginalen privilegie zijn over-gheslagen: Ten ware oft sy daer opene Brieven binnen dier tijdt af ghegheven hadden, als supra pag. 24. lin. 27. te sien is.

    Het 31 Artijckel accordeert mette gheallegeerde marginale privilegien, als supra pag. 21. ende lin. 2. blijckt, ende pag. 25. lin. 11. verbeurt de Schout die tapt, boven sijn ampt noch thien pont boeten.

    Van ghelijcken blijckt het 33 Artijckel, by t privilegie staende hier vooren, pag. 50. Ten ware eenighe deser geallegeerde Articulen geweest hadden soo merckelijcken defectueur, anderen met by-voeghselen wat op-ghepronckt; soude alle dese tedieuse repetitien om kortheydtswille, achter weghe gelaten hebben, als staende alle de selve onder veele anderen meer klaer ende uytdruckelijcken ge-expresseert, in t eerste ende tweede deel der generale ende particuliere Privilegien, waer toe ick my referere.

    Den Dorpe van Uitgeests regeeringe plachte in oude tijden te subsisteren, in eenen Schout geassisteert met acht Schepenen, ende den genen die sy meer nodigh hadden, by haer te werden verkozen, ende des selfs Ingesetenen waren schuldigh den Graven van Hollant te dienen in alle openbare Heervaerten met twee-en-dertig Riemen, volck nae den Riemtale, die Hertogh Aelbrecht in den Jare 1398 de helfte dede verlichten, omme de somme van hondert acht-en-twintigh Hollandtsche Schilden. Consenteerde mede den Schout aldaer met vijf Schepenen recht te doen ende plegen, als men daer gewoonlijck was te doen. t Voorsz Dorp is nu ten tijden onderscheyden in vier vierendeelen, als het Kerck-buurter, dat twee Schepenen, het West-geester, het Assemer, ende het Dorgeester die elcks een Schepen hebben. Des Heeren beden, subventien, ende haren onkosten sloeghen om by schot-ponden, ende dede elck schot-pondt aldaer vier hondert Rijnsch gulden, ende hadden in alles neghen-en-twintigh schot-ponden. Ende niet teghenstaende Graef Willem, in den Jare dertien hondert een-en-veertich (1341) hadde belooft, dese plaetse niet te vervreemden nochte verliene: echter Vrouwe Jacoba, H.M. verkochte ende verlijde de selve in den Jare veertien hondert seventien (1417) den derden Augusti, aen Heer Gerrit van Eemskerck, Ridder, mette Ambachts-heerschip ende daghelijcksche gherechte, voor de somme van veerthien hondert Hollandtsche Schilden, onder expresse conditien ende voorwaerden, in den uytgift-brieve verhaelt, dat de voornoemde Ambachts-heerschip wederomme soude moghen werden gelost, mits doende restitutie van de veerthien hondert Schilden voorschreven. t Welck ghe-effectueert zijnde, is de voornoemde plaetse, nae t verloop van weynigh Jaren, wederomme onder de meer-gemeldte Graeflijckheydt van Hollandt gebracht, alwaerse totten huydigen daghe, sedert dier tijdt onder ghebleven is. Uit welckers name het daghelicksche Recht nu werdt gheadministreert by den Schout Jan Symonsen van der Graft, ende zijn Schepenen Hendrick Hessels, Dirck Jacobsz Vennen, Jan Claesz van t Zant, Arent Pauwelsz Kooch, ende Arent Pietersz Snijder, die tot haren Secretaris hebben Jan Alletsz Bounckenburgh. Dit voorsz Collegie eligeert Kerck-meesteren ende arme Vooghden eens s Jaers; Waerschappen nae geliefte, stellen van ghelijcken Wees-meesteren, maken Vroedtschappen ende Raden nae den teneur ende inhoudt van elcks Octroye, die van Uitgeest by de Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollandt vergunt. Deselve zijn jaerlijcks schuldigh ten Comptoire van den Heere Francois van der Lee, Raedt ende Rentmeester Generael van Kennemer-landt ende West-Vrieslandt te betalen, van Herfsts-bede die Bartholomei verschijnt, ses pondt vijf schellinghen, te twee-en-vijftigh grooten t pondt: Van Vroon-schulden die Paesschen vervallen, twee pondt thien schellinghen, ende die Buren, den derden penningh daer van, mede uytten Schote tot thien schellingen. Van den thijnse tusschen twee Dammen werdt betaelt by den selven als vooren, thien schellinghen. Van Boddinghen die eens te drie Jaren verschijnen, vijf pondt.

    Den banne van Limmen leyt in vijf Buurten onderscheyden, namentlijck, Zuydt-eynde, Wester-zijde, de Laen, Dissel-dorp ende Kerck-buurt ofte Kercke-stock; waer over van den beginne wierden ghestelt eenen Schout ende acht Schepenen, die de Justitie administreerden, ende die politijcque regeeringe tot Dorps gemeene besien dirigeerden, welcke ghenoodtsaeckt zijnde gaderinghe te doen doen, maeckten haer ommeslagen nae hare schot-ponden die sy hadden tot twintigh in getale, t schot-pondt genomen op vier hondert Rijnsch guldens: maer in den Jare derthien hondert seven-en-tnegentigh (1397) verarmt zijnde, omme kosten te schouwen, wierde in plaets van acht Schepenen, aldaer maer vijf totte selve Ampten gepromoveert, alsoo de selve plaetse seer aen menschen als in rijckdomme hadde af-genomen: ende hoewel het nu aenwassende ende welvaerende es, soo werdt echter ghevolght den ouden voet, ende is Schout aldaer Cornelis Symonsz van der Lijn, ende zijn Schepenen Jan Cornelisz, Dilof Pietersz, Claes Willemsz, Symon Pieters zoon, ende Jacob Symonsz van der Lijn, Secretaris, die nevens den Schout sijn Commissie van de Graeflijckheyt ontfanght, waer van de voorsz plaetse in t geheel ofte deel noyt ghesepareert ofte ghescheyden is gheweest. De voornoemde Schout ende Schepenen zijn ghepriviligeert ende geauthoriseert, tot haerder behulpe te kiesen, ende stellen twee Waerschappen, vier Kerck-meesters, ende twee Heylighe Gheest-meesters. Die van den voorsz Dorpe hebben jaerlijcks te gelden, ten Comptoire van Kennemer-landt, van heure Herfst-bede neghen pondt seven schellingen, ses denier. Van Vroon-schulden vijf pondt: Van Voeder-penninghen acht-en-dertigh schellinghen vier denier, ende eens te drie Jaren van Boddinghe, die Sinte Maertens daghe verschijnt, seven pondt.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn