Heyloo wert Olpendijck ende Hooge-Venne toe-ghevonden.

    Aelbrecht, &c. Doen kondt allen luyden: Dat wy hebben doen ondersoecken van eenen Landeken, gheheeten Olpendijck, ende dat Hooge-Venne met sijne toebehooren, gelegen in den banne van Oesdom ende binnen den banne van Heyloo, wie dattet met rechte soude toebehooren. Ende want wy by den ondersoecke datter op gedaen is, gevonden hebben, dattet onsen ondersaten van Heyloo van oudts toe-behoort heeft; Soo willen wy dat onse ondersaten van Heyloo voorschreven, Olpendijck ende dat Hooge-Venne hebben ende vryelijck gebruycken, sonder yemandts weder-segghen tot eeuwigen dagen, als sy t van ouden tijden ghebruyckt hebben, ende ontbieden ende bevelen alsoo naerstelijck als wy moghen, onsen Bailliu ende Rent-meester aldaer, die nu zijn ofte naemaels wesen sullen, dat sy die van Heyloo houden ende stercken van onsen wegen, dat sy die goeden voorschreven rustelijck ende ongecallenjeert mogen ghebruycken, in allen manieren als t voorschreven staet. 

    In oirconde desen Brieve doen bezegelen. Ghegheven in den Hage, opten sesten dagh in Maerte, in t Jaer ons Heeren 1390.

    d Ingesetenen van Heyloo waren voor de Combinatie schuldigh de Graeflijckheydt van Hollandt te dienen in allen Heervaerten, met twaelf Riemen, ende volck naer der Riem-tale, als men in Kennemerlandt ghewoonlijck was: Maer in den Jare 1395, kochten ses riemen af omme vier-en-twintigh Hollandtsche Schilden, soo dat se niet hooger ghehouden bleven als met ses riemen de Heervaerden te volghen, die uyt gratie in den Jare 1399 op drie ghemindert wierden. 

    Oesdom was gehouden de voorschreven Graeflijckheydt mede te dienen als vooren, met seven riemen, die gemindert gelaten wierden in den Jare 1399 voorschreven, op vier riem-talen. 

    Ende hoewel dese voorschreven plaetsen beyde veele Jaren hadden geweest onder een ende deselve Ambachts-heer ofte Vrouwe: Soo hadden sy nochtans elcks haren Schout ende Schependoeme apart ende van den anderen onderscheyden, staende elcks op hen selven in beden, subventien, Heervaerden, ende andere lasten, als dese klaerlijcken doceren, staende noch yder plaetse onderscheyden in de Reeckeninge van Kennemerlandt. Heyloo mette jaerlijcksche schult van heure Herfst-bede tot neghen pondt, elf schellingen, vier denier, van Voeder-penningen twee pondt, ende eens te drie jaren van boddinge vier pondt. Oesdom is jaerlijcks schuldigh van heure Herfst-beden ses pondt vijf schellingen, van Voeder-penninghen dertigh schellinghen, ende van Boddinghe als vooren, vier pondt derthien schellinghen neghen denier. 

    Daer inne de selve ghecontinueert hebben ter tijdt ende wijle toe, dat hare mans-persoonen in den Vrieschen slagh, in soo grooten ghetale door t swaert waren gevallen, datter in elck Ambachte geen Schout ende Schepenen overigh waren gebleven, waeromme eerst voor eenen tijt lanck de combinatie wierde noodts halven toe-ghestaen ende continuatie daer nae vergunt, ende zijn ten lesten vereenight ghebleven, als breeder in den volghenden Octroye werdt vermelt. 

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn