Placcaet, dat geen Ambachts-heeren, Officieren in haer Heerlijckheydt sullen moghen stellen, sonder advijs van de Heeren Staten van Hollandt.

    De Prince van Orange, de Ridderschap, Edelen ende Steden van Hollandt, representerende de Staten van den selven landen, den eersten Deurwaerder ofte ghezworen Exploteur van den Hove van Hollandt, hier op versocht; Saluyt: 

    Alsoo overmidts de groote ongheregeltheydt ende quade toesichte, die in t stellen van den Officieren, binnen den lande van Hollandt is ghedraghen, ende als noch daghelijcks wordt ghenomen, niet teghenstaende den dienst ende versekertheydt van den lande, seer grootelijcks daer aen is gelegen, noodigh bevonden is, daer inne voor dese tijdt te doen voorsien, ten meesten dienste selver landen. Soo ist, dat sijn Excellentie ende de Staten voornoemt, hier op gehadt t advijs van die van den Rade Provinciael in Hollandt, omme te voorkomen alle vordere disordre, periculen ende inconvenienten, verklaert ende gheordonneert hebben, verklaren ende ordonneren by desen, dat ghedurende de teghenwoordighe Oorloghe, by egene particuliere Heeren, hebbende eenig hooge, ofte Ambachts-heerlijckheden binnen den selven lande van Hollandt, eenighe Officieren ghestelt sullen moghen werden, dan met kennisse ende advijse van de Staten. 

    Dat mede alle Heeren ende Ambachts-heeren, binnen een maent nae de publicatie van desen, sullen overleveren in handen van den Staten, de namen, toe-namen ende qualiteyt van den persoone die by hen-luyden als Officieren alreede zijn gestelt. 

    Ten eynde by de Staten, kenisse ende regard mach genomen werden, op de bequaemheyt vande selve Officieren, oft de selve in haer officie gecontinueert, oft andere in haerluyder plaetse gestelt sullen moeten worden, by nominatie van de selve Heeren, ende agreatie van den Staten. Op peyne dat by ghebreke van dien, de Heeren voor die reyse, verliesen sullen de nominatie van den voorsz Officieren. 

    Ghebieden ende bevelen daeromme Sijne Excellentie ende de Staten voornoemt, allen Heeren ende Ambachts-heeren als vooren, midtsgaders allen Officieren binnen den voorschreven landen, hem naer inhouden van desen te reguleren, onvermindert een yeghelijck sijn gherechtigheydt. 

    Ende ten eynde niemandt ignorantie hier van en pretendere, lasten ende bevelen voorts, t inhouden van desen te publiceren al omme daer men ghewoonlijck is publicatie te doen binnen den Steden. Lastende voorts een yegelijck van hem daer nae te reguleren. 

    Ghegheven in den Hage onder t zeghel van Justitie hier op ghedruckt, den tweeden September anno vijfthien hondert tachtigh (1580). Onder stondt gheschreven, ter Ordonnantie van de Staten. By my, ende was onderteyckent, C. de Rechtere. Onder op t spatium hebbende een op-ghedruckt zegel van rooden Wassche.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn