Eemskerck.

    Eemskerck was in oude tijden schuldigh, de Graeflijckheyt van Hollandt te dienen, in alle openbare Heervaerten binnen ende buytens s landts, met vier-en-twintigh Riemen, ende volcke nae den Riemtale, als in Kennemer-landt ghebruyckelijck; Hertoghe Aelbrecht verlichte de Inghesetenen van dien in den jare derthien hondert een-en-tneghentig (1391) voor de helfte. Hertoghe Johan dede de selve in den Jare veerthien hondert twintigh (1420), gratie, ende verminderse drie Riemen, ende kochten selver noch af drie Riemen van den hoogghemeldten Hertoghe, t stuck om thien Wilhelmus schilden, soo dat sy maer op twee Riemen zijn blijven staen. 

    In den selven Dorpe heeft men altijd geobserveert tweederley manieren van ommeslaen, tot onderscheydinghe der Welborenen, ende die huysluyden aldaer, d eerste gaderen noch ten tijde van de laetste ommeslagh der Schiltalen op Schilden, doende elck Schilt vijf-en-twintigh Rijnsch-gulden, ende hadden doen in alles een hondert ses-en-veertigh Schilden, ende hadden doen in alles een hondert ses-en-veertigh Schilden. d Andere by Schot-ponden, ende dede elck schot-pondt vier hondert Rijnsch-gulden: ende hadden die Huysluyden in alles neghen schot-ponden. Ende werdt dit voorsz onderscheydt noch ghevonden, ten Comptoire van Kennemer-landt, alwaer de vrye luyden voorschreven, van Herfst-bede jaerlijcks moeten betalen twee pondt, de Dienst-luyden aldaer over e selve drie-en-twintigh schellinghen: Van Voeder-penninghen achthien schellinghen, ende van Boddinghe eens te drie Jaren vier pondt vier schellingen.

     De Jurisdictie, ofte den Banne leydt in t gheheel aen vijven verdeelt, als Kerck-buurt, Duyn-buurt, Noordt-dorp, Ooster-zijde ende t Hofdorp, anders t Hoogh-dorp ghenaemt, met de Madewegh; ende streckt den voorsz Banne sich soo wijdt, dat eender vier uren van doen heeft omme de selve rondt te gaen. 

    In den Jare veerthien hondert twintigh (1420) verminderde de voornoemde Hertoghe Johan t ghetal der Schepenen, van seven op vijf, veroorlovende de selve met haren Schout de Justitie t administreren, ende die verdere regeeringhe te hanthaven naer ghewoonte, wiens Aften-stoele nu besit Michiel Croyssen, ende zijn Schepenen Claes Lambertsen, Jan Laurissen, Pieter Jacobsen, Lauris Engelsen, ende Jan Gerritsen Gras-bosch, die tot haren Klercq hebben Gerrit Janssen Schorel.  

    De ghenoemde Schepenen kiesen jaerlijcks twee Kerck-meesteren, twee Waerschappen, midtsgaders twee Aelmoesseniers, die jaerlijcks onder anderen mede rekeninge doen, voor t College van Schout ende Schepenen van den duyt, die de selve ontfanghen van de onroerende goederen die aldaer werden verkocht, uyt krachte van seker verkregen Octroy der Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslant. En es den Schout aldaer oock in deughdelijcke immemoriale possessie, van ghelijcke duyt van yder gulden, van gelijcke verkochte goederen te profijteren: de selve is mede in gelijcke possessie, van t jaerlijcks Bandingh te houden opten ouden voet nae Kennemer zede ende recht, dat is, die in den Banningh op-ghelesen werdt, ende niet spreeckt ofte seydt adsum, van den selven is den Schout verschenen uytgaens recht, die hooghste boeten, tot twee-en-veertigh Kennemer schellingen. 

    Heer Wouter van Eemskerck, Ridder, in den Jare derthien hondert tachtigh (1380), zijnde sonder kinderen overleden, quam Eemskerck ende Castricum aen de Graeflijckheyt: maer alsoo daer noch waren van sijn gheslacht, hebben die dese goederen weder ghekreghen.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn