Castricum.

    Castricum heeft mede hier voortijdts de diensten der open Heervaerten des Graeflijckheydts van Hollandt moeten afwachten, met vijf-en-twintigh Riemen, Mannen naer advenant; doch Anno derthien hondert vijf-en-tnegentigh (1395) verlichte hertoghe Aelbrecht de selve sijne Ondersaten soo, midts betalende tseventigh Hollandtsche Schilden, datse daer nae in allen diensten niet hoogher ghehouden souden zijn te verschijnen als met thien Riemen, welcke thien anno derthien hondert neghen-en-tneghentigh (1399) wierden in-ghekort, tot op vijf Riemen. 

    Hier had men gewoonte van te gaderen by schot-ponden, doende elck schot-pondt aen goet vier hondert Rijnsche gulden, ende hadden ten tijde van de Schiltalen in alles thien schot-ponden, zijn noch jaerlijcks schuldigh van Herfst-bede ses pont; van Vroonschulden vier-en-twintigh schellinghen; van Voeder-penninghen vijf-en-twintigh schellinghen; ende van Boddinge eens te drie Jaren vier pont ses schellingen. 

    Den Abt van Egmondt plachte uytte Herfst-bede voorsz te hebben t elcken Jare Bartholomei twee pondt twaelf schellingen. 

    De juridictie van dien werdt bewoont ende afghesondert in vijf naem-kondige plaetsen, te weten, in Kerck-buurt, Ooster-buurt, Heemstee, Noordt-eynde ende Kley-broeck

    d Administratie van de Justitie ende politijcque regeeringhe, werdt vertrout aen den Schout Reynier van Hoogh-kercken, ende sijne vijf Schepenen, met namen Jan Florissen, Cornelis Jan Schouten, Willem Arissen, Engel Janssen, ende Jacob Baertsen, die tot haren Secretaris hebben, den Notaris Claes Ariensz Schorel

    Ende werden hier mede jaerlijcks gestelt twee Kerck-meesteren, twee Waerschappen ende twee Aelmoesseniers, omme met behulp ende toe-doen van de selve alles, t voorsz Dorp aengaende, met goede ordre te dirigeren. 

    Dese twee plaetsen als Eemskerck ende Castricum, zijn soo langhe Jaren van de Graeflijckheydt ghesepareert gheweest in t geheel, dat se den huyse van Assendelft schijnen in-ghelijft, hoewel de selve van de ghemeldte Graeflijckheydt te leen ghehouden werden, by den weledele Heere Nicolaes de Renes, des Barons d Elderen, Vry-heere van Assendelft, etc. op ende in wiens name, alle de teghenwoordige regeeringhe aldaer gheschiedt.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn