Groede.

    Groede gelegen tusschen Schorel ende Camp, aen de Noordt-zeesche duynen, t uytterste Dorp van den Bailliuschappe van Kennemer-landt, heeft met Petten te samen in verleden tijden de meer-gemeldte Graeflijckheyt van Hollant moeten dienen met vijf Riemen in alle openbare Heervaerten ende andere diensten: maer alsoo de voorschreven twee plaetsen, in den Jaer duysent drie hondert negen-en-tneghentigh (1399) merckelijcken hadden af-genomen, wierde te samen gelaten op twee Riemen. 

    Der selver Ingeseten plachten hare ommeslaghen te vinden by sesthienste deelen, makende een pondt, ende was t selve pondt ofte sesthienste deel, ghe-estimeert van oudts, op drie hondert Rijnsch gulden goet. 

    Groede voorschreven is jaerlijcks schuldigh, van heure Herfst-bede ses-en-twintigh Schellinghen. Van Vroon-schulden drie Schellinghen, van Voeder-penninghen seven schellinghen ses denier, ende van Boddinghe die eens te drie Jaren verschijnt te Sinte Maertens dage, negentien schellingen drie denier. 

    Hier hebben sich d Inwoonderen meest by der Kercke neder geset, d administartie van de Justitie, Politijcke regeeringe, dijck ende duyn schouwen, werden aldaer waergenomen by Maerten Pieterse Jongman, Schout en drie Schepenen, Ariaen Ariaensz. Kuyper, Symon Cornelisz, ende Jan Symonsz Laeckeman, mette Secretaris Jan Cornelissen, die ghepriviligeert zijn jaerlijcksche Kerckmeesteren te verkiesen, ende nevens de selve andere gherequireerde Persoonen totte beslichtinghe ende waerneminghe harer voor-vallende saken dienstigh ende van nooden. 

    De voorschreven plaetse is noyt in t geheel ofte deel van de Graeflijckheydt van Hollandt ghescheyden geweest: maer altijdt op des selfs name in hooghe, middele ende lage Jurisdictie, totten huydighen daghe toe gheregeert.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn