Wormer.

    De Dorpen van Wormer ende Gisp, stonden van oudts in t ghemeen op hare Riemtalen, daer mede sy ghehouden waren te dienen, als in die voorgaende Kennemer-dorpen is vertoont: maer alsoo dese te samen in den Jare duysent drie hondert neghen-en-tnegentigh [1399] noch wierden bevonden te staen op sesthien Riemen, ende in volck ende luyden seer vermindert zijnde, wierdense van de helfte ontlast. Doch daghelijcks noch af-nemende, steldese Hertoge Iohan opt commiseratie ende sonderlinghe gratie, in t Jaer duysent vier hondert twee-ende-twintigh [1422] op vier Riemen. Waer op bevinde datse zijn ghebleven. 

    Doe men die settinghe der laetste Schiltalen dede, maeckten sy noch hare ommeslaghen op kerven, doende elcke kerf vier hondert Rijnsche gulden, ende als sy hondert Rijnsch gulden current te draghen hadden, soo quame tot laste van elcke kerf, twee ende een halve Rijnsch gulden. 

    Dit schoone Volck ende neeringh-rijcke Dorp nae de scheydinghe van den Jare sesthien hondert elf [1611], werdt noch verdeelt bevonden in veele naem-kundighe Buurten, alle aen den anderen ghelegen met Kercke, Toorn, Recht ende Wees-huys, uytgesondert de West-zijde van Knollen-dam die onder des selfs banne mede ghecomprehendeert wert. 

    d Aenwassinghe ende toe-neminghe deser plaetse alsoo meer toesicht was vereysschende, soo de Justitie als Policie betreffende, omme alles met behoorlijcke voorsorghe te versien, soo wierde by de Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollandt ende West-Vrieslandt t ghetal der voorigher Magistraets-persoonen (dat te vooren alleenlijck uyt Schout ende Schepenen bestonden) vermeerdert, als na volgende Lijste sal mede brengen. Nu ter tijdt is Schout aldaer Lucas Fransz de Haes, Burghermeesteren zijn Cornelis Allertsen, ende Willem Gerritsen, welcken vry staet de deliberative besluyten der seventhien Vroedtschappen te ghebruycken: regeerende Schepenen zijn, Ian Ieroensz Hendrick Reyntges, Pieter Pietersz Kalf, Pieter Cornelisz van t Zaen, ende Hendrick Cornelisz Cappert, die tot haren Secretaris is by-ghevoeght Iohannes Manglerius

    Tot ontlastinghe der voorigher Regenten zijnder noch vier Kerck-meesters, drie Wees-meesters, drie Buyten-vaers van t Wees-huys, vijf arme Vooghden, vier Polder-meesters, drie Roymeesters van huysen ende landen, drie Weegh-meesters, op dat d Inghesetenen ende den buyten Man niet werde in haer ghewichte verkort, vier Hoy-schatters, ende vier Hoy-steeckers. Alle dese Ampts-bediende Persoonen werden uytten name ende van weghen de Graeflijckheydt van Hollandt ghestelt, alwaer dese wijdt ende zijdt-vermaerde plaetse, noyt af-ghesondert is gheweest.

Bron: Generale Privilegien ende Hantvesten van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolgh, gedrukt in 1652. Pagina 246,247.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft - correctie 25-08-2013

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn