Ghisp.

    Niet teghenstaende Ghisp, zijnde in de ghemeenschap met Wormer, was in den Jare 1422 verlicht in veelen riemen; Echter hebbe bevonden dat de selve plaetse wederomme op een nieuws wierde belast, met noch andere drie Riemen, de Graeflijckheydt te moeten dienen nae Kennemer-gebruyck, op alle openbare Heervaerten, doch sonder eenighe de minste waerom daer by ghevoeght te zijn, als ten tijde van de verminderinghe was gheschiedt, hadde ende heeft noch dese jaerlicksche lasten ten Comptoire van Kennemer-landt te betalen, van Vroon-schulden, ses schellingen, facit in ghemeene Munte seven schellinghen, thien denier, ende van den Schotte ses-en-twintigh schellinghen, doende in gemeene Munte vier-en-dertigh schellingen, thien denier. 

    Dese populeuse plaetses verdeelinghe bestaet in veele Buyrten met onderscheyden namen, doch evenwel meest doorgaens aen den anderen ghelegen, verciert ende versien met een schoone Kercke ende Recht-huys: Waer op als Schout sijn plaetse heeft Frans Lucassz de Haes, haren eersten Schout, die sy na de separatie van Wormer apart ofte bysonder hebben gehadt; ten overstaen van den welcken de naevolgen Ampts-persoonen de daghelijcksche recht-pleginghe, ende burgherlijcke regeeringhe waer-nemen, met namen Jan Dircksz Eickel ende Gerrit Florisz Burghermeesteren, die tot haer moghen nemen ende beroepen, omme met haer te stemmen, die vijfthien Vroedtschappen. 

    Totte recht-pleginghe dienen vijf Schepen, Pieter Michielsz, Gerrit Cornelsz Langh, Ysbrandt Cornelissz, Garment Pietersz Heertges ende Claes Willemsz Gouwes, die tot Secretaris hebben Daniel Ackerman

    De boven-ghenoemde Regenten eligeren ende stellen twee Wees-meesteren, drie Arme-vooghden, drie Roy-meesters, twee Weesvaers, drie Polder-meesters, twee Broeck-landers, twee Hoy-schatters, ende twee Hoy-steeckers, waer inne aldaer de totale gouverneringhe ende directie vande voorschreven plaetse is bestaende. 

    Dit florissante Dorp, zijnde in alles voorts meest ghelijck Wormer, daer t af-ghedeelt es, dunckt my onnoodigh breeder hier in te elargeren.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn