Oostzanen met Saerdam totte groote Sluys.

    Oostzanen plachte in alle openbare Heervaerten, den Graven van Hollandt te dienen, met dertigh riemen, ende volck nae den riemtale, als men in Kennemer-landt ghewoonlijck was, totten Jare derthien hondert acht-en-tnegentig (1398) toe: Doen verlichtese Hertogh Aelbrecht voor de helfte, behoudelijck den Heere sijn bede ende schot. De hoogh-ghemeldte Hertoghe gaf, in den Jare duysent vier hondert drie (1403), aen Symon van Saenden, poorter der Stadt Haerlem, om sijne trouwe ghedane diensten, die Ambachts-heerschap ende dagelijcks gherechte van den Ambachte van Oost-zanen voorschreven, dat te hebben ende te ghebruycken mit allen profijten, boeten ende vervallen, den voorsz Symon sijn leven lanck: naer welckers overlijden zijnde wederomme aen de Graeflijckheydt gedevolveert, is de selve in t gheheel ende deel daer onder ghebleven. Hertoghe Willem verminderde mede die van Oost-zanen voorsz anno veerthien hondert elf (1411), noch seven Riemen, midts behoudende sijn bede ende schot, ende betalende acht noblen voor yder Riem.

     t Voorsz Dorp is jaerlijcks schuldigh, van Herfst-bede drie pondt, voor t Recht van de Vroon-schulden, die men jaerlijcks schuldigh es, ontfanght men van elcke paer volcks een halve grooten vlaems; van Boddinghe verschijnende t elcken drie Jaren eens te Sinte Maertens dage, seven pondt. In voorleden tijden gaderde t sijne lasten ende ommeslagen op schot-ponden, ende dede elck schot-pondt vier hondert en vijftigh Rijnsch gulden, ende hadden in alles seven-en-veertigh Schot-ponden. Nu werden de selve versamelt op twee-en-dertighste parten, elck twee-en-dertighste part gherekent binnen s landts goet, op ses hondert gulden, ende t selve is een prick-schots: t Overzeesche gecalculeert op negen hondert gulden, als zijnde onsekerder; hier-en-boven geeft noch elck huys, soo kleyn als groot, s Jaers eene gulden, als Buur. 

    Hoe merckelijcken dat d Inghesetenen van den voorsz Banne in buyten-handelinghen ter Zee, in de groote Visscherye, als andere hebben toe-genomen zedert de laetste troubelen, is lichtelijck af te nemen uytte menighvuldighe schoone Gebouwen, staende in de florerende vier gedeelten, daer van elck voor een Dorp sonder schier soude genomen konnen werden, te wete, t middel vierendeel versien van Kercke en Rechthuys. Genomen van jonge Griet Yves huys af, t zuyd-eynd uyt tot Lansmeerer-ban opten dijck voor een half vierendeel, ende soo voorts tot Saerdam op t begin van de zuyd-dijck tot oude Jan Heynen huys toe t same voor een vierendeel: ende van daer tot Jan Trijn Alits toe, wert begrepe het Saerdammer middel vierdendeel, waer in staet een schoone groote Kercke met een eyghen Wees-huys. Van daer ten eynde t Kalf-uyt, voor een half vierendeel, ende soo het Weyver ten eynde de Hael uyt, voor een half vierendeel, maeckende te samen, die vier vierendeelen, daer van nu elck is exederende het ghetal der Haertsteden, dieder in ouden tijden wierden bevonden, doen die gantsche regeeringhe alleen bestonde in een Schout, seven Schepenen, ende twee Kerck-meesters: daer nu de voorsz plaetse gheregeert werdt by Pieter van Soutelande, als Schout, vier Burghermeesteren Claes Aertsz, Dirck Claessen Bouman, Jan Claessen, Frans Symonsz, uyt elcke vierendeel een. Schepenen zijnder seven, waer van der vier altijdts tot Oost-zanen, als Jan Aertsz, Dirck Claessen Luchtigh, Hendrick Jacobsz, ende Cornelis Janssen, ende drie tot Saerdam moeten woonen, als Barent Tymensz, Bruyn Janssen, ende Pieter Janssen Piet, nu woonende in t Noordt-eynde van de Hael

    De boven-verhaelde Regenten doen electie van Kerck-meesteren, Wees-meesteren, ende vordere subalterne, Ampts-persoonen tot hare gereguleerde regeringe noodigh, breder in den Octroye, de anno sesthien hondert twee-en dertigh (1630) geexpresseert, staende supra pag. 148 tot welcks elucidatie dient dese nae-volghende Coppe: t Hof van Hollandt ghehoort t versoeck, by Burghermeesters ende Regeerders van den Banne van Oost-zanen, heeft om goede consideratien, by provisie ende sonder prejuditie, van yders gherechtigheydt, gheauthoriseert, ende authoriseert midts desen, Pieter van Soutelande, Schout van Oost-zanen, omme die nieu ghekozen Burghermeesteren ende Regeerders van den voorsz Banne, voor den loopenden Jare te be-eedigen, ende te stellen in bedieninghe van heure-luyder Ampt. 

    Ordonneert voorts, den voorsz Schout, Burghermeesters, Schepenen ende Regeerders aldaer, voor het toe-komende, in het nomineren ende eligeren van de selve Regenten, daer toe te stellen Persoonen doende professie, van de ware Ghereformeerde Religie, ofte ten minsten de selve toe-ghedaen, ende ordinaris tot het ghehoor van Godts Woordt komende. Ende voorts soodanigh gequaliseert, als het Octroy van den Jare sesthien hondert twee-en-dertigh (1632) is requirerende. Actum in den Rade den ses-en-twintighsten Mey, Anno sesthien hondert een-en-vijftigh (1651). 

    Onder stondt gheschrevene, in kennisse van my, ende was onderteyckent C. Rollant.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn