Aelsmeer.

    Aelsmeer heeft mede op gelijcke voet, als alle d andere Kennemer-dorpen de Graeflijckheydt van Hollandt, moeten in openbare Heervaerten ten dienste komen, met twintigh Riemen, mannen nae den Riemtale, als ghebruyckelijck in den voorsz lande, totten Jaer derthien hondert acht-en-tneghentigh (1398) toe. Te welcker tijdt schijnt dat veele naem-kondighe plaetsen af-ghenomen hadden, voor de quade Jaren, dieder veel successivelijck waren ghevallen: soo dat, meest alle de Dorpen, niet alleen in Kennemer, maer in Hollandt waren verarmt, waer door t voornoemdt Aelsmeer mede ten voorsz Jare wierde by Hertoghe Aelbrecht thien Riemen verlicht, behoudelijck sijn Bede ende Schot, als t tot dien daghe toe gestaen hadde, waer op t is ghebleven, een teycken dat het nae die tijdt, niet soo seer moet af-genomen hebben, als veele andere Dorpen, die in den Jare veerthien hondert twintigh (1420) noch meerder, omme haer armoed waren verlicht gheworden.

     Om sijne Beden, Subventien ende andere lasten te vinden, was t voor desen ghewoonlijck twee werf s Jaers, sijn ommeslaghen te maken, als te Mey ende Alderheyligen dage; ende dat op t landt binnen den Banne ghelegen, soo wel op t quaet als t goet, ende dat opte Schaer; ende is elcke Schaer goet twee morghen oft daer omtrent: ende als men over t selve Dorp omme sloegh hondert Rijnsch gulden, soo moste elck Schaer betalen vijf grooten, ende hadden in alles acht hondert Schaer. 

    Nu ten tijde is verdeelt in dese nae-volghende Buurten, te weten, Kerck-buurt, t Oost-eynd, t West-eynd, den Uitter-wegh, Coylwijck, de Horn, de Zuydt-wegh, de Rijs-horn, de Rijs-drecht, ende den Ruyghen-hoeck. Welckers gheheel regeeringhe bestaet in eenen Schout, genaemt Gerrit van Rietvelt, twee Burghermeesters ofte Ambachts-bewaerders Reyer Dircksz, ende Cornelis Jansz Stijnen, ende seven Schepenen Jan Dircksz Karren, Heertjen Jan Alderden, Arent Barentsz, Claes Pietersz Wisch, Gerbrant Jansz, Oude Cornelis Cornelis Broeder, Jan Cornelissen Buys, haren Secretaris is Dirck Cocq.  

    De voorsz Ambachts-bewaerders ende seven Schepenen, representeren de Vroedtschap, die alles verrichten, wat die publijcque regeeringhe van t voorsz Dorp betreft, uytghesondert, alle t ghene die slagh-turverye aengaet, t welck by den Schout ende die twee Burghermeesters alleen ghedaen werdt. 

    Eens te veerthien daghen werdter op den Dinghsdagh Recht geseten, opten Recht-huyse datse Anno sesthien hondert neghenthien (1619) hebben doen timmeren: daer men oock alle Dorps rekenninghen over neemt, hoort ende stuyt, ende by den Schout, Schepenen ende Ambachts-bewaerders ghesamentlijck werden gheteyckent.

     Daer zijn drie Wees-meesteren die by Schepenen nae den Octroye werden verkosen, ende ten overstaen van den Officier der Wees-kamers saken waernemen: hebben noch twee Kerck-meesters, twee Arme-meesters, ende een Schotgaerder, die alle by Schout ende Schepenen ghestelt werden.

    De nominatie van nieuwe Schepenen, werdt hier ghedaen by den Schout ende de afgaende, by pluraliteyt van stemmen; doch soo in t nomineren van Schepenen, verkiesen ofte stellen van Wees-meesteren, Kerck ende Arme-meesteren, die stemmen quamen te steken onder haer achten; soo werdt de meerderheydt van dien gherekent, aen de zijde daer mede hem den Schout ghevoeght heeft. 

    Hare landen zijn thient vry, hare Inghesetenen tol vry, nochte niet arrestabel binnen der Stede van Leyden, oorsake deser vergunde vrydom, dat sy-luyden nevens meer omlegghende Dorpen, ghecontribueert hebben tot het maken ende op-bouwen, der voorsz Stede Visch-brugghe. 

    De voorsz Jurisdictie is noyt, in t gheheel ofte deel van de Graeflijckheydt ghescheyden gheweest, aen de welcke Aelsmeer jaerlijcks schuldigh is van Herfst-bede vijf pondt, ende van Vroon-schulde ghelijcke vijf pondt.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn