Sparendam.

    Sparendam heeft sijnen name van den dam, ofte t af-damminge van t Spaerne, van de rivier Ye, toe-ghestaen ende gheconsenteert, ghedaen te werden, by Florens, Grave van Hollandt, in den Jare twaelf hondert vijf-en-tachtigh (1285) des Maendaeghs nae Sinte Valentius daghe, omme de hooghe invloedende stroomen van de voorsz Ye te beletten, ende d uytwateringhe van de Riviere Spaerne bequamelijcker te konnen ghebruycken. 

    In den Jare veerthien hondert twee-en-tneghentigh (1492) de Sluyse in den voorsz Dam seer zijnde ontstelt, door de excessive stormen, ende seer hooghe vloeden, wierde de selve verset, om vier duysent vier hondert vier-en-veertigh Vranckrijcksche Schilden ende acht stuyvers. Teghenwoordigh legghende in den voorsz Dam, ofte dijcke vier in ghetale, als de kleyne Haerlemmer-sluys, de groote Kolck-sluys, de Woerder ende groote Haerlemmer-sluys. Dan alle de welcke Heeren Dijck-graef ende hooge Heemraden van Rijn-landt het bewint hebben. 

    De Jurisdictie deser plaetse belendt aen t Noorden die Schinckel-dijck, alwaer het Visschers eynde is, soo ghenaemt, om dattet meest Visschers zijn die daer woonen, die met heure Visch ende Drijf-schuyten moeten aen komen, by de voornoemde kleyne Sluyse, die de Stadt Haerlem onderhoudt, ende van daer streckt het andere deel, soo den dijck langhs totte groote Kolck-sluys toe, die van binnen met twee deuren nae het Sparen, ende van buyten met vier deuren tegen de voorsz Ye wel versien is. De voorsz Kolck is omtimmert, met bequame neringh-doende wooninghen, alwaer eertijds plachte te staen des Graeflijckheydts Tol-huys, t welck by de Geldersche in den Jare vijfthien hondert seventhien (1517) (nae dat sy-luyden de Stede van Medenblick overvallen, ghepilleert ende verbrandt hadden) metten Dorpe van Sparendamme voorsz in de assche gheleydt, ende zedert ledigh ende desolaet ghebleven, tot den Jare vijfthien hondert neghen-en-dertigh (1539), dattet selve erf om betimmert ende bepoot te werden, in erf-pachte uyt-ghegheven es, aen eenen Frans Gerritsen, omme drie ponden s Jaers: soo dat nu de tolle van Sparendamme, werdt by Commissie van de Ed. Mog. Heeren van de Rekeninghe ghegeven te bedienen binnen Haerlem, ende is Tollenaer den E. Johannes Kichelaer

    Het houte Breggetgen staende aen de Noordt-west-zijde van voorsz Kolck, reponderende op t voet-padt naer de Stede Haerlem, werdt onderhouden tot laste van de voorsz Stede. 

    Ende de Pol aen t voorsz voet-padt gheleghen, werdt meest by Scheepmakers bewoont. Bezuyden de Kolck, langhs den Dijck, heeft men de Woerder-sluys ghebouwt en ghemaeckt Anno sesthien hondert elf (1611), die tot laste van des selfs ghemeene inghelanden leydt, daer op d inghelanden haren particulieren toe-siender houden, ende soo komt men tot de Pot-pael toe, die de ban-scheydinge tusschen Spaerwoude ende Sparendam voorsz. 

    Ten tijde van de Schiltalen gaderde dese plaetse hare lasten ende ommeslaghen by kerven, ende dat na elcks by hen-luyden ghegoet was, doende elcke kerf twee hondert vijftigh Rijnsch gulden, dier sy hadden twaelf ofte derthiende halve. 

    In den Jare sesthien hondert ses-en-twintigh (1626) door groote storm-winden storte alhier de Kercke in, ende s Jaers daer nae in april vinght men aen die Capatieuser de teghenwoordighe op te bouwen. 

    Wat aen belanght d administratie van de Justitie als policye, wert gheadministreert ende geregeert by Symon Claessen van Assendelft, Schout ende vijf Schepenen, ghenaemt Claes Teunissen Visscher, Cornelis Jacobsz Droogh, Rutger Hermansz Muyter, Willem Jacobsz Boome, ende Jacob Claessen van Petten, die tot haren gerecht-schrijver hebben Hendrick van Utrecht. 

    t Nieuw aenghekomen Collegie van Schepenen, mette af-gaende verkiesen, ende stellen jaerlijcks Kerck-meesteren, ende Arme-meesteren: maer al dat den Weessen aengaet, werdt by den voorsz Schout ende Schepenen in achtinghe ghenomen, ende op alles nae behooren versien. 

    Den tijdt naeckende, dat men nae Kennemer gewoonte de Wethouderen vernieut, werdter by Schout ende Schepenen, in de weke voor Paesschen nominatie gedaen, van thien Persoonen, die schriftelijcke den Bailliu van Kennemer-landt werden over-levert. Omme uyt het dubbelt getal vijf t eligeren ende verkiesen, die voor den loopende jare t Schepen-ampt sullen bedienen, ende by den voorsz Schout be-eedigt werden. 

    Dit Dorp is in hooghe noch in laghe Jurisdictie in t gheheel noch ten deel noyt van de ghemelde Graeflijckheydt af-ghedeelt ofte ghescheyden gheweest, al is t dat Heeren Dijck-grave ende hooge Heemraden van Rhijn-landt de beheeringe ende t bewind van den Zee-burgh ende Sluiysen ghelaten werdt.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn