Heemstede.

    De Heerlijckheydt van Heemstede, ruym ende onbepaelt ghenomen, gelijck des selfs Jurisdictie onder dien name uytghebreydt werdt, begrijpt in sich Bennebroeck, ende d Ambachts-heerlijckheydt annex den Stam-huyse van Berckenroode: Maer nae ende bepaelt, werdt Heemstede gedeelt in dese onderscheydelijcke Buurten, namentlijck, t Pleyn, zijnde t principaelste, ofte t voornaemste van den Dorpe: die Kerck-buurt, die haren name heeft, van een ruyme ende wel-gheproportioneerde Kercke, ten dienste ende voortplantinghe, van de ware Ghereformeerde Christelijcke Religie, die den teghenwoordighen Heere, in den Jare sesthien hondert twee-en- twintigh (1622), heeft gedaen op-bouwen ende voltoyen: d andere zijn den Voor-wegh, dAchter-weg, Kamp-laen, Bergh-laen, Molewegh ende Werf, alwaer alles bequamelijck tot gherijf der Inghesetenen ende Lust-huysen (dieder in grooten ghetale voor den gantschen Ban verspreyt staen) te water werdt op ende af-ghescheept. 

    Wijckende van t Dorp ten Noorden, vertoont sich eerst die Heere Zant-vaert, Laen ende Heere buurt, bewoont by Scharlaken-verwers, Bleyckers ende ghemeene huys-luyden: soo voort-gaende, ghenaeckt men de Gast-huys Zant-vaert, daer de wel-bebouwde ende betimmerde Buurte begint, het Kraeyen-nest ghenaemt; van waer die Jurisdictie sich noch verwijdert, tot aen de blauwe steen, staende aen t groot wandel-padt in den beginne van Haerlemmer-hout: soo dat, soo wel t kleyn, als t groote Hout, ende meester Lotten laen te deser zijde daer inne zijn gheleghen. 

    Ten Zuydt-westen van t voorsz Dorp begaet men de Prince Zant-vaert, Laen ende Prince-buurte, met veele fraeye Wooninghen ende Bleyckeryen versien: den selve cours houdende, komt men aen Swartzenburger-laenden bedrijve van Bennebroecks aenvanck, dat sich verdeelt in Bennebroecker-Laen, Wegh, ende Roodeheller zant-vaert, met uyttermaten schoone ende veele Lywaet ende Kamericx-doeck-bleyckerye beslaghen. 

    Hier dede Diderick, de tweede van dien name, d ander Graef van Hollandt, als hy den Vriesen verjaeght ende overwonnen hadde, by den welcken t Houte-klooster tot Egmonde was verdestrueert ende in de assche gheleydt, de Nonnen van Sinte Benedictus Ordre in t Klooster brenghen ende uytsterven, welckers grondt, fondament, ende omligghende landen, hebben al over veele Jaren met het Mey-water bedeckt gheleghen, ende noch laet dien landt-vraterighen Meyr-wolf, niet af jaerlijcks eenighe morghen-talen te verslinden. 

    Aenghesien dan, als boven gheseydt, dat Bennebroeck niet alleen aen de heerlijckheydt van Heemstede annex is, maer een ghedeelte van de selve, soo is ghewoonlijck gheweest, ende noch is, dat een der Heeren van Heemstede Soonen, den selven name ghevoert ende gedragen hebben. 

    Nopende de Waranden, Duynen, Visscheryen, haer recht ende geleghentheydt van dien, konnen uyt dese nae-volghende Brieven af-ghenomen werden.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn