Heeren Jan van Heemstede, werden die Heemsteder Konijnen ende vrye Visscherye in den ouden Spaerne gegeven.

    Aelbrecht, &c, doen kont allen luyden: Dat wy gegeven hebben, ende geven midts desen Brieve, voor Ons ende voor onsen Nakomelinghen, onsen getrouwen Heeren Jan van Heemstede, ende sijnen naekomelinghen, om menighen trouwen dienst wille, die ons den selven Heer Jan, ende sijn Voor-vaders ons ende onsen Ouderen ghedaen hebben, ende noch oft Godt-wille, doen sal, alle die Konijn, die zijn binnen den Ambocht van Heemstede te vaen, die te gebruycken tot sijnen wille, uytghenomen, dat wy daer van moghen doen fretteren tot onsen Herberge, als ons des genoeget. 

    Ende waer yemandt die onsen getrouwen Heer Jan voorschreven, daer eenigh schade in dede, nu of tot eenighen tijden, die mach hy ende sijn nakomelinghen vaen ende schatten, ende wes daer af komt, sal hy onsen Houtvester, die nu es ende namaels wesen sal, half geven, ende leveren tot onsen behoef. 

    Voorts soo gheven wy hem die Visscherye, in den oude Spaerne achter sijn huys tot Heemstede, neffens sijne Hof-stede, ende van elck eynde van sijnen Hof-stede vijttigh roeden langh uytwaerts van beyden zijden, daer in schuttinghen te mogen setten ende bevisschen, naer sijnen besten oorbaer, hy ende sijne naekomelinghen, ten eeuwighen daghe: 

    in oorconde. Ghedaen in den Haghe op den elfden dagh in Februario, Anno veerthien hondert ende een (1401), nae den loop van onser Hove. 

_________________________________________________________________________________

© 2000  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn