Ander extract uytten Brieve van af-koopinghe van de Erfpachten, gestaen hebbende op de Duynen van Heemstede.

    Phillips, &c. t Welck achter-volghende, zijnde de selve van onse rekeninghe over-komen ende geaccordeert, op onsen goeden gelieven, wel beminden Heer Willem van Lochorst, Ridder, als dat hy de Erf-huren, hier naer beschreven, sal mogen redineren ende af-lossen, ende oock in kope ende vryen eyghendom hebben, de gronden daer de voorsz Erf-huren op gesthaen hebben, in den eersten, etc.

    Noch vijf-en-tseventigh Caroli guldens tot twintigh stuyvers gaende uytten Duynen tot Heemstede, sal oock den voorsz Heere van Lochorst in koope hebben ende houden, de reservatie van de vierde-halve gulden toe-ghemaeckte morgen: midts daer voorren betalende twaelf hondert vijftigh pondt van veertigh grooten eens, ende sal noch in koope hebben, voor de somme van seven hondert ghelijcke ponden dat restken Duyn, te weten, dat wy in de Brieven van Erf-pacht aen ons behouden ende gereserveert hebben. 

    Met expresse conditien, dat de voornoemde Duynen mette Konijnen, ende sijnen aenkleven, ghelevert sullen werden, als men ghemeen eygen buur-landt behoort te leveren, ende sulcks berecht ende ghebruyckt werden, sonder mette Wildernisse yet ghemeens te hebben, ende sonder eenighe fretteringhe van Konijnen daer inne voor ons te behouden, als af-ghedaen wesende by den voorgaenden erfpacht. Behoudens onsen Houtvester die helfte van de voorsz breucken, naer-volghende den Erf-pacht-brief van date den drie-en-twintighsten October Anno vijfthien hondert ses-en-vijftigh (1556). 

    Ende die uytghedinge van Heer Jan van Heemstede, van den Jare veerthien hondert ende een (1401), opten elfden dagh Februarij ghementioneert in den voorsz erf-pacht. Ende offer hier namaels eenighe Landen toeghemaeckt mochten werden, dat hy alsdan sal hebben die portie in den breucken, naer-volghende de voorsz Erf-pacht-brief. Ghegheven in onser Stadt van Brussele den ses-en-twintigsten Novemb. in t Jaer ons Heeren duysent vijf hondert acht-en-vijftigh (1558).

    Ten tijde van de Schil-talen gaderde dese plaetse haer lasten, beden ende andere omme-slagen by Schot-ponden, doende elck Schot-pondt, hondert nobelen tot vijftigh schellingen t stuck; ende bestonde die gantsche regeeringe in een Schout ende seven Schepenen onder die directie ende bestieringe van den Heere in der tijdt, die tot onderhoudinghe van goede ordre in de Justitie als Policye, nu ghebruyckt tot sijnen Schout Hendrick de Goyer, ende tot Schepenen Gerrit Leendertsz van Bourgondien, Hendrick Hendricksz Brouwer, Arent Hendricksz van Noock, Meynert Elbertsz Tuynman, Theunis Barentsz, Jan Fransz van Opmeer, ende Jan Joosten Verkist, die tot haren Gherecht-schrijver ghebruycken Symon Steynburgh. De voornoemde Schout ende Schepenen zijn Opper-vooghden van alle miserable Persoonen, ende eligeren jaerlijcx twee Kerck-meesteren, die met eenen d opsichte ende versorginge van den armen bevolen blijft.

    t Slot ofte Casteel te Heemstede, daer t oude ende edel geslachte van Heemstede sijnen naem afvoerde, gheleghen op een der meest aenghenaemste ende vermakelijckste Lust-plaetsen van Hollandt, heeft binnen sijne circumvallatie hooghe Jurisdictie, ende zijn des selfs Singelen geapproprieert tot vermakelijcke allees ende beschaduwende wandel-plaetsen. t Huys met breede reyne grachten omvanghen, geeft voor in t inkomen een aenschou-teycken, hoe datter binnen verciert ende op-geschickt soude moghen wesen, soo dat ick bevonden onder veele noyt polyter, netter, ende meer geordonneerde huysinghe ghesien te hebben, soo tot ghemack als ooghs verlustinghe nae des selfs groote gesproken. Dit seer treffelijcke ende vermaerde Stamhuys, hoort toe den Ed. Heere Adriaen Pauw, Ridder, Raet-Pensionaris der Ed. Groot-mog. Heeren Staten van Hollant ende West-Vrieslandt: waer van de middele ende laghe Jurisdictie by sijn Ed. te leene werdt gehouden. In welckers circumferentie, alsoo wy mede gheseydt hebben, d Ambachts-heerlijckheyt, den huyse van Berckenrode annex, bepaelt ende besloten te zijn. Soo wijsen wy de selve in t korte hier aen, Jan van Haerlem, Schild-knape, verkreegh in t jaer twaelfhondert vier-en-tachtigh (1284) van Graef Floris de vijfde, het stuck landts in Heemstede gelegen, Berckenrode ghenoemt, eerste Heere van Berckenrode, blijckende by dese Uitgift-brieve:

    Wy Florens Grave van Hollandt, maken kondt, alle dien genen die desen Brief sien solen, ofte hooren, dat wy Janne van Haerlem vooren Aleyden sone, onsen Knape gegeven hebben den Campe die Willem Terniac bedolven hadde, die leghet by den Gasthuysen dat the Haerlem in den Hout staet, dat die Berckenrode heyt. Also verre alse dar graft by thun gaet, ende haer stoet the Haerlemmer Houte waert. Ende alsoe verre alse die Willem Terniac, ende alsoe breth ghedolven hadde totte Nortdijcker Houtvaert, in dier manieren dat die Jan, dien Campe ghebruycke ende besighe vrigelijcke ende erflicke. In orconde van desen so willen wy dat hem niemandt en hindere, in dese voorgesegheden Campe, die dat dade, dede volkomlijcke teghens ons. Dese Brief was gegeven in die Jare, ons heeren duysent tue hondert (1284) ende vur-en tachtigh, in S. Niclaes avont.

    Ende in den Jare veerthien hondert ses-en-tsestigh (1466) den achthienden Augusti, dede Heer Jan van Heemstede, Gerrits soon, af-standt van de Ambachts-heerlijckheydt, die doen aen den Stamhuyse van Berckenrode verheelt wierde, rontsomme gheleghen in den Banne van Heemstede voorsz daer teghenwoordigh Possesseur af is, Joncker Hendrick van Alckemade van Berckenrode, Heer van Groote-linde, die mette selve verlijt is, den thienden Februarij sesthien hondert neghen-en-veertigh (1649), midtsgaders mette twee deelen van de thienden, ende Swaens-driften binnen de bepalinghe, dat s te weten: streckende van de Gasthuys-laen tot Jan Lots laen toe, achter aen de Vaert, ende voor aen de Heynsloot, voort aen s Heeren wegh streckende Oostwaerts drie roeden in der wildernisse. 

    Welcken volghende hy totte bedieninghe van t Schout ende Secretaris ampte aldaer ghestelt heeft Jan van Aalst, ende tot Schepenen Dirck Huyghen, Huybert Jansz, ende Claes Arissen Backer, Rechters ende Regeerders der voornoemde Heerlijckheydt.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn