Sloten, Sloter-dijck, Oosdorp, de Geer ende vrye Ambachten.

    Eerst is t Ambachte van Sloten, in den Jare derthien hondert drie (1303), Saterdaeghs na Sinte Maertens dage, verpandt by Johan van Henegouwen, Grave van Hollandt, aen Dirck van Haerlem Symonssoon, met de Rechten daer toe behoorende, voor drie hondert tachtigh pondt Hollants, op conditie, hy t selve binnen drie Jaren niet quame te lossen, dat het ten rechten leene ghehouden soude werden: gaderden met Oost-dorp in voorleden tijden sijn Beden ende Subventien, op Schot-ponden; ende dede elck Schot-pondt ter voornoemder plaetsen, die hondert Rijnsch gulden, diese ten tijde van de Schil-talen hadden derthien ende een half, ende verpondeden aale Schrickel-jaers. 

    Oost-dorp was gehouden nae Kennemer gewoonte, de Graeflijckheydt van Hollandt te dienen in alle Heervaerten met twintigh Mannen, behoudelijck den selven sijn Bede ende Schot, ghelijck het tot dien daghe toe ghestaen hadde, ende modts jaerlijcks betalende van Herfst-bede derthien pont thien schellingen: 

    Sloten voornoemt was van ghelijcken schuldigh over jaerlijcksche herfst-bede vijf pondt acht schellinghen, nu te betalen aen de Stede van Amstelredam. 

    De Geer ende die vrye Ambachten gelegen onder den Schout-ambachte van Sloten, gaderden by omme-slagh, nae dat elck rijck was, ende hebben noyt Kerven ofte Schot-ponden gehadt: maer als sy thien Rijnsch gulden te gelden hadden in de bede, soo gaf de Rijckste een Rijnsch gulden, oft daer omtrent: 

    Van alle de voorsz verambachts-heerde plaetsen, als Sloten, Sloterdijck, Oost-dorp, de Geer ende Vrye-ambachten, komt toe d Ambachts-heerlijckheydt de Stede van Amstelredam, die als een waerlijck onsterffelijck lichaem, in haer plaetse ghestelt heeft den Heere Andries Bicker, Heer van Engelen-burgh, die mette voorsz Ambachts-heerlijckheden verlijt es, op dat by versterf de selve van nieus nae Leenrecht ende costume werden verheven, ende den Opper-heer sijn ghewoonlijcke Hof-rechten ende Heer-ghewaden werden voldaen ende betaelt, hebben alle tot eenen Schout Jan Pieytersz, die met vijfderley onderscheydelijcke Schepen t elcker plaetse sijn Vyerschare spant, ende is Claes Pietersz Secretaris van alle de selve Dorpen ende Gehuchten.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn