Schoter-geest comprehendeert drie Ambachts-heerlijckheden, Schoter-Vlielandt, Schoter-bosch ende Hooghe-Woert.

    In den Jare veerthien hondert tseventigh (1470) transporteerde Heer Aelbrecht van Assendelft, d Ambachts-heerlijckheydt van den buurschap van Vlie-landt, op Gerrit van Berckenrode, wiens Leen-volgher sonder malitie, voor eenen gheruymen tijdt de verheffinge hebbende versuymt, accordeert mette Graeflijckheydt omme processe te schouwen, in den Jare vijfthien hondert twintigh (1520) den drie-en-twintighsten Februarij, de selve voorts aen te houden tot een Recht-leen, ghelijck ten voorsz daghe t verly daer op was ghevolght. 

    Joncker Dirck van Berckenrode de leste mans-oir van dien gheslachte, den sesthienden November sesthien hondert veertigh (1640), zijnde overleden, quam de voorsz Ambachts-heerlijckheydt aen de Graeflijckheydt te vervallen, uytwijsende dese pacht-cedulle hier onder gedaen, stellen. Midts t overlijden van Joncker Diederick van Haerlem van Berckenrode, eenighe Broeder van Juffrou Goedela van Haerlem van Berckenrode, Weduwe van wijlen Joncker Floris van Alckemade, onder ander als quat leen aan de Graeflijckheydt vervallen was, d Ambachts-heerlijckheydt ende buurschap van Vlie-landt, by Schoter-Capelle, by de Stadt van Haerlem

    Soo ist, dat die van de Rekeninghe des Graeflijckheydts van Hollandt, op t versoeck by Requeste aen hen-luyden gedaen, by Juffrou Goedela van Haerlem van Berckenrode voornoemt, op huyden date dese, met Joncker Hendrick van Alckmade haren Soon, uytten name ende van wegen de selve over-ghekomen ende gheappointeert zijn, als dat hy voor eenen tijdt, ende termijn van ses achter-een-volghende Jaren, inne te gaen metten aenvanck van desen loopenden Jare sesthien hondert seven-en- veertigh (1647), in pachte houden ende gebruycken sal, het Schout-ampt van de Ambachts-heerlijckheydt ende buurschap van Vlie-lant by Schoter-Capelle voornoemt. Alwaerde voornoemde Joncker Hendrick van Alckemade van Berckenrode, Heer van Berckenrode ende Groote-Linde, heeft ghecommitteert totten Schout ende Secretaris ampte Daniel de Keyser, ende den selven uyt sijnen name doen be-eedigen dese vijf Schepenen, namentlijck, Jan Dircksz, Cornelis Gijsbertsz Kool, Cornelis Arissen Dreger, Symon Teunissen ende Jan Dircksen Root-hooft, die d administratie van Justitie ende directie van de plaetse bevolen werdt.

 

d' Ambachts-heerlijckheydt van Schoter- bosch.

    Schoter-bosch gheleghen buyten der Stede Haerlem, werdt aen H.m. Keyserinne Margareta, Gravinne van Hollandt op-gedragen, door Coen van Oostenrijck Cuysers soon, die t selve mette gronden ende landen van dien, in den Jare derthien hondert drie-en-tachtigh (1383) wederomme ontfanght, van de hoogh-gemeldte Keyserinne, tot een onversterffelijck erf-leen, dat ten Zuyden tot sijne belenden geeft, het Capittel van Sinte Marien in den Haghe, uytwijsene de limijt-scheydinge daer van zijnde, ende ten Noorden die Heerlijckheyt van Bredenroede. t Welck door versterf-recht zijnde ghedevolveert op Herpert van Foreest, wierde omme ghepleeghde Felonie, in den Jare veerthien hondert seventhien (1417) by Vrouw Jacoba aengetogen, ende ten voorsz Jare verkocht aen Heer Johan van Heemstede, Heer van Benthuysen. Doch nae t overlijden des voorsz Herpers, ende des voornoemden Heer Johans, is t voorsz goedt ende Ambachts-heerlijkheydt aen Willem van Foreest ghekomen, die daer mede verlijt es gheweest, in den Jare veerthien hondert neghen-en-vijftigh (1459), wiens successeur ende nae-zaten altijdt op een ghelijckformighen voet, de voorsz Heerlijckheydt mette landeryen van de graeflijckheyt te leene hebben ghehouden, als den teghenwoordighen possesseur Johan van Overrijn van Schoterbosch, Heer van Outkarsper, ende in Koe-dijck van Schoter-bossche, uytwijsende sijne Leen-brieve in date den eersten Mey sesthien hondert neghenthien (1619) mede doet.

 

d' Ambachts-heerlijckheydt van de Hooge-Woert.

    Nopende de Ambachts-heerlijckheydt van de Hooge-Woert, des selfs landen zijn in den eersten uyt-ghegheven, anno derthien hondert ses-en-dertigh (1336) by Jan van Persijn, Heer van Water-landt, in eenen eeuwighlijcken pachte, om negen pondt Hollandts s Jaers, Bannisse te betalen, ende omme tsestigh Hoenderen te gelden, ende van elcken vier-hiele landts, dieder vier waren, s Jaers een dagh waghen-dienste. Anno veerthien hondert seven-ende-tneghentigh (1497) den sevenden Martij werdt de selvighe af-ghekocht, midts uytkeerende voor elcke halve landts waghen-dienst, vijf Wilhelmus thuynen current gelt op Sinte Lucas marckt, aen handen van den Rentmeester van t Capittel, van onser Liever Vrouwen Capelle, opten Hove van den Haghe.

     t Welck de voorsz Ambachts-heerlijckheydt met Octroy verkoopt den Convente der Regulieren buyten Haerlem om thien hondert ponden te veertigh grooten t pondt den twintighsten Mey vijfthien hondert ses-en-twintigh (1526), daer teghenwoordigh Ambachts-heeren af zijn Burghermeesteren der voorsz Stede van Haerlem

    Dese twee bovenstaende Ambachts-heerlijckheden hebben te samen eenen Schout ende Secretaris, ende drie Schepenen, twee uyt Schoter-bosch, ende een uytte Hoogh-Woert voornoemt, die jaerlijcks door last van de Ambachts-heeren werden be-eedight, door den Schout Daniel de Keyser, die met eenen des Gerecht-schrijvers ampte waer neemt, ende zijn Schepenen Cornelis Pietersz, Cornelis Engelsen, ende Aelbert Janssen, die het dagelijcks gherechte van de voornoemde twee plaetsen nae Kennemer zede ende costume aldaer houden. 

    Hier eyndighen die Kennemer-dorpen ende Ghehuchten.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn