Hertoghe Aelbrechts verbodt, dat gheen waerlijck Persoon, in den Bailliuschappe van Kennemer-landt, den anderen mach verdaghen voor den Provisoir.

    Aelbrecht by Godts ghenade, Phalz-Grave opten Rhijn, Hertoghe in Beyeren, Grave van Henegouwe, van Hollandt, van Zeelandt, ende Heere van Vrieslandt: Want wy wail vernomen hebben in t wair, dat wy aen onse Heerlijckheydtn ende rechte van onser Vyerschaer, van onsen Bailliuschap van kennemer-lant ende van Vrieslandt, seer verachtert ende verkort worden.

    Overmidts die waerlijcke luyden gheseten in onsen Bailliuschap voorsz binnen Steden ende daer buyten, malkanderen dickwils daghen, van waerlijcke schuldt voor onsen Provisoir, oft andere gheestelijcke Rechten, dat wy niet meynen langher te ghehenghen.

    Soo hebben wy verboden, ende verbieden mit dese Brieve, dat niemandt die waerlijck persoon is, gheseten in onsen Bailliuschap voorsz. binnen steden ofte baer buyten, eenigen anderen waerlicken persoon, voortaen en dage voor onsen Provisoir, oft andere geestelijcke Rechteren, van waerlijcke schuldt, oft van waerlijcken saken, op een boete van twintigh ponden goets gelts, jeghens ons te verbeuren, alsoo dicke als hy dat dede.

    Ende bevelen ernstelijcken onsen Bailliu van Kennemer-landt ende van Vrieslandt, die nu is oft namaels wesen sal, dat hy ernstelijck toesie ende beware, om de voorsz boete tot onser behoef te nemen ende te innen van eenen yegelijcken, alsse ons verschijnen sullen.

    Ende waer t, dat hy daer inne versuymende ware, dat willen wy aen hem verhalen, ende alsulcke boeten als hy versuymt hadde, korten, ende af-staen van sulcke gelde, als hy op sijnen dienste staende hadde.

In oorconde desen Brieve doen bezeghelen met onsen zeghele. Ghegheven in den Haghe op onser Vrouwen avont Conceptio, in t Jaer ons Heeren duysent vier hondert ende een (1401).

_________________________________________________________________________________

2001/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn