Vyerschare gehouden by Heer Joost van Bronchorst, Ridder, &, als Bailliu van Kennemer-landt den 12 Novembr. 1545 in presentie van Leen mannen der Graeflijckheydt, als Jacob van Duvenvoorde, Jan van Schoten, Cornelis vander Wiele, Jan Conincx soon, Gerbrant van Rijck, Joost van Veen, Meester Quirijn Dircx soon, Wouter van Bekesteyn, ende Claes van Adrichem.

    Alsoo sekere swarigheden ende difficulteyten, mannen van Kennemer-landt aenghedongen zijn, by diversche eysschen ende versoecken, by den Bailliu van Kennemer-landt ende andere, contenderende, alsoo hy tot sijne groote kosten ende lasten, sijnen Vyerscharen jaerlijcks onderhouden moet, ende dat sijne saken dick ende menighwerf gheretardeert ende verachtert werden, voor dien, dat partyen voor de selve Vyerschare, recht-vorderinghe onderlinghe institueren, soo in cas van beroep, als in cas van appellatie, reformatie ofte reductie: de welcke alle tot sijnen kosten ende laste berecht ende by Mannen vonnisse ghesleten werden, op sijne ordinaris Vyerscharen, sonder daer voore eenighe boeten ofte emolumenten, voorde administratie van de Justitie te ghenieten, hem niet wel doenlijck soude zijn: maer tenderen tot verderffenisse van sijn Officie, begeerende hier op verklaeringhe ende een rechtelijcke uytsprake, by mannen ghedaen ende verklaert te werden.

    Soo ist, dat mannen op al dat voorsz es willende versien, inherende d oude voorgaende costume van Kennemer-landt hebben uytgesproken ende verklaert midts desen, voor een generale costume ende gewoonte, dat soo wie voortaen eenigh vonnis beroepen sal, die beroeper, oft Schepenen, die van beyden bevonden sal werden, qualijcken beroepen, oft qualijcken ghewesen te hebben, den Bailliu gelden sal thien Kennemer ponden, achtervolghende Kennemer Recht.

    Item, sal van ghelijcken, die van een Seventuyghs vonnisse appelleert, oft reformeert, t zy d Appellant oft Verweerder, alhier voor Bailliu ende Mannen succumbeerden, gelden den Bailliu thien Kennemer ponden.

    Item, sal den ghenen, die van gewesen boeten, oft heerlijcke schulden, oft ghelijcke recht hebbene, ende sijnen behoorlijcken tijdt, ende termijn van betalinghe ghehadt heeft, ende rechtelijcken daer op verdaeght ende gheroepen wordt, ende bevonden wordt qualijcken pandt-keeringhe ghedaen te hebben, ofte van dien geappelleert, den Bailliu gelden ghelijcke boete van thien Kennemer ponden.

    Oock, soo wie noch eenighsins voortaen, t zy by appellatie, ofte reformatie voor Bailliu ende Mannen van Kennemer-landt eenigh vonnis betreckt, t zy oock, oft d Appelant ofte Reformant van de excentie ende van t gewesen vonnisse surcheantie profijteert ende geniet, ofte niet, ende bevonden wordt d Appellant ofte Reformant te onrecht, ende mit quade sake van t ghewijsde vonnis geappelleert ofte ghereformeert te hebben, den Bailliu gelden sal gelijcke boeten van thien Kennemer ponden.

    Item, van ghelijcken sal gelden, die in reductie van eenigh arbitrage, voor dese Vyerschare komende is, ende bevonden wordt t selve qualijcke ende t onrecht ghedaen te hebben.

    Maer waer t alsoo, dat die Ghedaeghde ende Verweerder in appellatie, reformnatie ofte reductie (sonder in Seventuyghs recht als voorsz is) hebbende vonnisse ende uytspracke tot sijn voordeel, ende nochtans by vonnisse van Mannen bevonden wordt, qualijcken ghewesen ofte uyt-ghesproken, ende wel gheappelleert, ghereformeert, ofte ghereduceert; sal die Ghedaeghde oft die Verweerder in dien cas, voor de administratie van de Justitie ende openinge ende kosten van de Vyerschare den Bailliu gelden drie Kennemer ponden, ten ware oft die Gedaeghde, oft Verweerder, over die vier Vyerscharen den Bailliu merckelijcken retardeerden, t welck altijdt staen sal tot discretie van Mannen.

    Item, hebben Mannen verklaert ende uyt-ghesprocken, als dat Schout ende Schepenen, ofte volgers, indien Schepenen beroepen worden, voortaen schuldigh ende ghehouden sullen zijn, van alle beroepe, pandt-keeringhe, appellatie, ofte reformatie, t zy van Seven-tuygh, ofte anders, hoe die moghen geschien ende gedaen worden, voor haer-luyder Vyerschare, oft in haer-luyder presentie ende kennisse: de kenninghe met alle de dingh-talen, stucken ende munimenten voor hen-luyden ghebleken ende gelevert, voor Bailliu ende Mannen over te brengen, ende te leveren ter eerst-volgende Vyerschare; even verre t selve beroep, pandt-keeringhe, appellatie, reformatie oft reductie, acht daghen voor de eerst volgende Vyerschare ghedaen wordt, anders sullen mogen volstaen ten tweeden Vyerschare eerst volghende, ende alle dat voorsz es, inne te brenghen, op koste van partye, daer partye teghens partye es, tot tauxatie van Mannen, daer op d Impetrant ofte aenleggher alhier, ghehouden sal zijn de kosten totten uyt-eynde van de sake te verlegghen ende te verschieten, ende dit opte boeten van thien Kennemer ponden ende retardamente van partye, even verre Schout ende Schepenen, ofte volghers hier inne bevonden worden gebrekelijck; midts den Bailliu van alle dat voorsz es, in alle sijne Jurisdictie, Schout ende Schepenen van desen copye over-schrijvende ende over sendende, op dat sy gheen ignorantie van desen en moghen pretenderen.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn