Ordonnantie ende den eedt, die de Leen-mannen gehouden werden te doen, den Bailliu van Kennemer-landt.

    Gesien by den Hove van Hollandt, de requeste den selven Hove ghepresenteert, van weghen Pauwels van der Laan, Bailliu van Kennemer-landt; daer by hy versoeckende was, gheauthoriseert te werden, omme yeghelijck Leen-man, soo wel ghe-eligeerde, gesurrogeerde, ofte andere, tot versoeck van partye ter Vyerschare komende, of te nemen de eedt, hier nae volghende.

    Dat zweer ick by den eedt die ick de Koninghlijcke Majesteyt, als Grave van Hollandt, in het ontfanghen van mijn Leen ghedaen hebbe, voor dit loopende toe-komende Jaer, mitten Bailliu van Kennemer-landt, sijnen gemachtight, ofte Luitenant, tot eere ende profijte van de Koninghlijcke Majesteyt, Recht ende Justitie te helpen administreren, tusschen den Heere ende partye, ofte twee mans dingh-talen, sonder haet, saveur, gratie ofte simulatie, Recht te wijsen, uytghesondert in de saken, daer inne ick getuyght, ofte geconsuleert hebbe, sonder daer af yet te ghenieten dan alleenlijck mijn behoorlijck gewoonlijcke salaris, ende voorts alles te doen, dat een goet, getrou, oprechte Rechter van eere ende eeds weghen schuldigh ende ghehouden is te doen; soo waerlijck moet my God Almachtigh helpen ende alle sijn Heylighen.

    Ende oock, dat van nu voortaen, gheen ghetuyghen gehoort, noch te inspectie oculaire ghenomen soude werden, het en ware dat die tael-luyden het selve aen den voorsz Bailliu, openbaerlijck ter Vyerschare versochten, ende dat alsdan den voorsz Bailliu gheauthoriseert soude wesen, volghende sijnen eedt, twee Leen-mannen neutrael in der saken wesende, daer toe te committeren, omme by de selfde de ghetuyghen ghehoort, oft d inspectie ghenomen te werden naer behooren; midtsgaders oock d antwoorde, by den ordinaris Leen-mannen van Kennemer-landt daer jeghens den voorsz Hove over-ghegheven.

    Heeft het voorsz Hof gheordonneert ende verklaert, ordonneert ende verklaert het selve Hof midts desen, dat van nu voortaen yeghelijck Leen-man eerst ter Vyerschare komende, ghehouden sal wesen in handen van den Bailliu van Kennemer-landt, oft in sijne absentie, in handen van den oudtsten Leen-man, te doen den eedt hier naer volghende, te weten, dat hy zweeren sal, dat hy tot allen tijden van weghen den Bailliu van Kennemer-landt, in allen saken, ofte sijnen Stadhouder in civile saken vermaent zijnde, Recht ende Justitie te helpen administreren, recht ende vonnisse wijsen tusschen den Heere ende partye, oock partye teghens partye, ende tusschen twee mans ding-talen, de Kennemer Hantvesten, Privilegien, ende goede oude deughdelijcke geobserveerde costumen, midtsgaders al dat Kennemer recht es, het zy beschreven oft onbeschreven, te onderhouden naer sijn vermogen. Ende voorts al te doen, dat een goet getrou Leen-man ende Rechter, van eer ende eeds wegen schuldigh ende ghehouden is te doen.

    Verklaret den voorsz Leen-mannen, den eedt in manieren als vooren gedaen hebbende, daer mede te mogen volstaen.

    Ordonneert voorts het voorsz Hof, dat van nu voortaen, geen ghetuyghen ghehoort, noch inspectie oculaire ghenomen en sal werden, het en ware dat die tael-luyden het selfde ter Vyerschare in het openbaer aen den Bailliu versochten, die het voornoemde Hof alsdan, ende in dien ghevalle authoriseert midts desen, omme naervolghende sijnen eedt, daer toe twee Leen-mannen neutrael zijnde, te committeren, omme by de selfde de ghetuyghen gehoort ende ge-examineert, oft die inspectie oculaire ghedaen te werden naer behooren.

    Actum by President Zegers, Sasbout, Weldam, Boot, Weytss, Nicolai, Jacobi, Houf, Angeli, ende Mersche, Raets-luyden van Hollandt, op den twee-en-twintighsten Januarij, anno vijfthien hondert tsestigh (1560)  Stilo Curiae.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn