Oude costume, hoe den Bailliu voor sijn Vyerschare doet roepen den Klagher van gheweldt, fortse, onghebruyck, ofte injurie, ende den beklaeghde.

    Wy David van der Hoeve, Bailliu ende Leen-mannen van Kennemer-landt, hier onder gheschreven, attesteren ten rechtelijcken versoecke, ghedaen by Jan de Grebber, Bailliu van de Beverwijck, hoe dat een oude gheobserveerde costume ende recht es, in de Bailliuschappen van Kennemer-landt, Beverwijck, Brederode, Egmont, van den Nijenburgh, etc.

    Soo wie eenighe rechtelijcke klachte doet, aen den Bailliu ofte Schout, dat hem gheweld, fortse ofte ongebruyck geschied es, soo werdt den Klager ende Beklaeghde, by Schepenen vonnisse gherenvoyeert ende verdaeght, voor des Baillius hooghe Vyerschare, onder wiens bedrijve het delict (daer over gheklaeght wordt) gheschiedt oft ghevallen es. Ende alsdan spreeckt den Bailliu den Klagher aen, dat hy schuldigh sal zijn sijne klachte te verantwoorden, ende die debite te verifiereen, oft hem Bailliu te gelden die boeten daer toe staende.

    Insgelijcks spreeckt hy reciproce aen den beklaeghde, om hem tegens die voorsz klachte, rechtelijcken te defenderen, oft den Bailliu te gelden ghelijcke boeten; met alsulcke correctie het zy crimineel oft civil, nae exigentie van het delict bevonden wert te behooren.

    Maer indien tusschen partyen vonnisse ghewesen werdt, wel ofte qualijcken gheklaeght te hebben, soo heeft die Bailliu sijn boeten van den Succumdant.

    Verklaeren soo veel meer, dat die Klagher ghedaen hebbende sijn klachte, in voeghe als vooren, gehouden werdt op des Baillius eyssche t antwoorden, dat es, dat hy debite moet verifieren sijn klachte wel gedaen te hebben, oft te gelden de boeten daer toe staende, ten ware eenighe merckelijcke redenen den rechter contrarie moveerden.

    t Oirconde onse Hantschriften hier onder gestelt, den vier-en-twintighsten Januarij vijfthien hondert ses-ende-tsestigh (1566), nae het ghemeen schrijven, ende was onderteyckent, D. van der Hoeve, G. van Bronchorst, Heere van Bleyswijck, A.D. Treslongh, C. de Schagen, I. Duyvenvoorde, Roelof Bol van Zoennen, I.A. van Cats, G.V. Duyvenvoorde, G. van Schoten.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn