Ghelijcke verklaringhe van den Bailliu ende Mannen van den Nyenburgh.

    Wy Bartholomeus van Teylingen, Bailliu ende Mannen van den Nyenburgh, als Kennemer-volghers hier onder gheschreven, attesteren ten rechtelijcken versoecke ghedaen, by Jan de Grebber, Bailliu van de Beverwijck, hoe dat een oude gheobserveerde costume ende recht es, in de Bailliuschappen van Kennemer-landt, Beverwijck, Bredenroede, Egmont, van den Nyenburgh., etc.

    Soo wie eenighe rechtelijcke klachte doet, aen den Bailliuw ofte Schout, dat hem gheweldt, fortse ofte ongebruyck gheschiedt es, soo werdt den Klagher ende Beklaeghde by Schepenen vonnisse gherenvoyeert, ende verdaeght, voor des Bailliuws hooge Vyerschaer, onder wiens bedrijve het delict (daer over gheklaeght wordt) gheschiedt oft ghevallen es, ende alsdan spreeckt den Bailliu den Klagher aen, dat hy schuldigh sal zijn, sijne klachte te beantwoorden, ende die debite te verifieren, oft hem Bailliu te gelden die boeten daer toe staende.

    Insghelijcks spreeckt hy reciproce aen den beklaeghde, om hem tegens die voorsz klachte rechtelijcken te defenderen, oft den Bailliu te gelden ghelijcke boeten; met alsulcke correctie het zy crimineel ofte civil, nae exigentie van het delict bevonden wordt te behooren.

    Maer indien tusschen partyen vonnisse ghewesen wordt, wel oft qualijcken gheklaeght te hebben, soo heeft die Bailliu sijn boeten van den Succumdant: verklaren soo veel meer dat die Klagher ghedaen hebbende sijn klachte, in voeghen als vooren, gehouden wordt, op des Baillius eyssche t antwoorden, dat es, dat hy debite moet verifieren, sijne klachten wel ghedaen te hebben, of te gelden de boeten daer toe staende, ten ware eenighe merckelijcke redenen den Rechter contrarie moveerden.

    t Oirconde onse Hantschriften hier onder gestelt, den vierden Februarij vijfthien hondert ses-ende-tsestigh (1566), nae gemeen schrijven, ende was onderteyckent, B. van Teylingen, Gerrit Pietersz, Wouter Cornelissen, C.F. Bronchorst, W. van Rietwijck, Thomas Bartholomeesz, I. de Waerdendel, S.C. Hals, Heyndrick Pietersz Boot.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn