Verklaringhe van Leen-mannen, aengaende het vernieuwen ende veranderen des Bailliuws Keuren over Kennemer-landt.

    Wy Leen-mannen, der Graeflijckheydt van Hollandt, hier onder gheschreven, attesteren by eede gedaen in het ontfangen van ons Leen, ende dat tot versoeck van Pauwels van der Laan, jeghenwoordigh Bailliu van Kennemer-landt, rechtelijck daer toe verdaeght zijnde, om ghetuyghenisse te geven der waerheyt.

    Soo hebben wy by eede, als vooren verklaert, dat soo langhe als wy elcks in onsen tijdt, die Vyerschaer van Kennemer-lant, als Rechters over het voornoemde Bailliuschap geweest zijn, ende aldaer gefrequenteert ende ghesten hebben, costmelijck geweest es, sonder wederseggen van yemandt, dat Mannen van leen der Graeflijckheydt tot vermaens van den Bailliuwen, elcks in haren tijdt, ende oock somtijdts ter begeerten van de Inghesetenen van Kennemer-landt, seeckere oude Keuren alle Jaers, des vermaent zijnde vernieut ende verandert, ende oock nieuwe Keuren tot oirbaer der inwoonende van de voorsz Jurisdictie, ofte Bailliuschap, tot onser discretie gemaeckt ende geleydt hebben, op sekere civile boeten te verbeuren, ten ware dat andere merckelijcke redenen waren meer verbeurt te wesen, het selfde staende altijdt tot discretie van Mannen, als Rechters der voornoemde Jurisdictie.

    Ende dit altijdt op voorgaende Kerck-gebodt, ende af-lesinghe der voornoemde Keuren, in alle plaetsen in Kennemer-landt daer men ghewoonlijck is, soodanige publicatie ofte aflesinghe te doen nae ouder ghewoonte.

    Ende dat in cas van oppositie, ter naester Vyerschare, sonder praejuditie, ofte lesie van eenighe Ambachts-heerlijckheden, oft yemandt anders sijn Privilegie, Recht, exemptie by Octroy, goede deughdelijcke possiessie, ofte costume mit titule van Keuren te maken hebbende.

    Ende anders en weten wy Deposanten, van het gunt voorszes, niet verder deposeren, dan dattet altijdt sulcks gheuseert, onderhouden ende geobserveert es geweest, soo langhe onse memorie gedencken mach, ende wy der voornoemde Vyerschare ghefrequenteert, ende Recht aldaer gesten hebben.

    Des t oirconde onse namen ende gewoonlicke signaturen hier onder ghestelt, opten lesten dagh van Maerte, anno vijfthien hondert neghen-en-vijftigh (1559).

    Onder stondt gheschreven. Jan de Grebber, Leen-man gheweest omtrent twintigh Jaren, ende die Vyerschare van Kennemer-landt ghefrequenteert, ende Justitie aldaer helpen administreren. Qarinus, Leen-man geweest, omtrent ses-en-twintigh Jaren ende ter Vyerschare gheseten. Schoten, Leen-man der Graeflijckheyt van Hollandt gheweest, omtrent twintigh Jaren, ende ter Vyerschare ghefrequenteert. Floris van Vlieren, Leen-man geweest, omtrent vijf Jaren, ende het Recht van de Vyerschare van den Bailliuwen van Kennemer-lant helpen administeren vijf Jaren. Gerrit van Bronchorst, Leen-man gheweest, omtrent thien Jaren, ende het recht van de Bailliuwen helpen administreren omtrent neghen Jaren. Gerrit van Schooten, Leen-man gheweest, omtrent achthien Jaren, ende het recht van de Bailliuwen helpen administreren omtrent seventhien Jaren. Floris van Treslonge, Leen-man geweest, omtrent ses-en-twintigh Jaren, ende die Vyerschare gefrequenteert omtrent achthien Jaren. Adrichem, Leen-man gheweest, omtrent neghen-en-dertigh Jaren, ende die Vyerschare mede soo langhe ghefrequenteert. Jacob Heymans soon, Leen-man gheweest, omtrent sesthien Jaren, ende die Vyerschare mede soo lange gefrequenteert. A. van der Laan, Leen-man gheweest, omtrent acht-en-twintigh Jaren, ende die Vyerschare gefrequenteert omtrent veerthien Jaren.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn