Ampliatie, van Ordonnantie, Keuren ende Statuten, door schriftelijck bevel van der Heeren Staten, in date den 11 Decembr. 1595, by den Bailliu van Kennemer-landt ende Mannen van Leen geordonneert, gekeurt ende ghestatueert.

I.   Niet te zweeren.

    In den eersten, werdt gekeurt ende geboden, dat van nu voortaen niemandt van de Ingesetenen van Kennemer-landt, hem en vervordere te zweeren ofte vuylbecken: op peyne van drie Kennemer ponden, ofte swaerder, nae de gheleghentheyt van de sake te verbeuren, ten behoeve van den Bailliu, ende dat soo dick ende menighmael. Als yemandt sulcks doende, bevonden sal werden.

II.   Bezweeringhen ende Waersegginghen verboden.

    Item, werdt ghekeurt ende gheboden, dat niemandt hem en vervordere eenighe duyvelsche bezweeringhen, waersegginghe, oft zegeninghe te ghebruycken, op peyne van thien Kennemer ponden te verbeuren, minder oft meerder, naer qualiteyt van het delict ende persoonen: ende onvermindert de straffen, jegens sommighe excederende stucken gestatueert by beschreven Rechten, soo dickwils ende menighmale yemandt het selve doet, ende daer over bekeurt sal werden.

III.   Gheen Waersegghers ofte Zegenaers te besoecken.

    Oock mede sullen in de selve boeten vervallen, alle die gene die tot Waerseggers, Bezweerders ende Zegenaers hen laten vinden, omme de selve hare bezweeringhe ende waerseggingh te genieten, ende hun daer mede te behelpen.

IV.   Niet voor te staen met Waren, dan totte Predicatie.

    Item, werdt gekeurt ende verboden, dat alle Vleesch-houders ende alle andere die op Sonnendaghen, oft andere ghewoonlijcke Feest-daghen, van allen ouden tijden ghewoonlijck zijn geweest de Ghemeente te gherijven, mit vleesch ofte andere victualie, daer mede niet langher en sullen moghen voorstaen, dan tot dat die Predicatie begint.

V.   Niemandt als ter noodt te gherijven.

    Van ghelijcken, dat alle Tappers, Koomans ende Backers, wiens goederen mede daghelijcks gesocht worden, ende tot den gestadigen noodt gehaelt werden, gedurende de Predicatie, niemandt en sullen moghen gherijven: ende na de Predicatie niet dan eerlijcker wijs, met halve besloten winckelen, tot een teycken van den Vyerdagh, ghelijck in Steden werdt ghetolereert, op de boeten van drie Kennemer ponden, te gaen als boven.

VI.   Hanteringe op Sondaghen verboden.

    Item, werdt ghekeurt ende gheboden, dat niemandt hem en vervordere op Sonnendaghen, ofte andere ghewoonlijcke Feest-dagen, als vooren, eenighe ghetuyghen rechtelijcken te hooren; Collecten van Imposten, oft giften te doen, op de boeten van thien Kennemer ponden te verbeuren, wanneer het selve by het Collegie geschiedt, voor het heele Collegie een boete, ende van drie Kennemer ponden, soo wanneer sulcks gheschiedt by particulieren.

VII.   Als vooren.

    Item, dat niemandt hem en vervordere, op ghelijcke daghen rekeninghen te sluyten, verhuringhe ofte verpachtinghe van Landen te doen, in het openbaer, op de boeten van drie Kennemer ponden: nochte oock in het particulier onder de Predicatie, op gelijcke boeten.

VIII.   Als boven.

Werdt noch ghekeurt ende gheboden, dat niemandt hem en vervordere op Sonnendaghen ende ghelijcke Feest-daghen, als vooren, ofte oock Bede-dagen schoolen te houden, van Rhetorique, Batement-speelders, Schermers, Danssers, ofte diergelijcken, op peyne mede van thien Kennemer ponden, ghedurende de Predicatie, ende drie Kennemer ponden als sulcks ghebruyckt werdt nae de Predicatie, by een yder sulcks doende, te verbeuren, te gaen als vooren.

_________________________________________________________________________________

© 2001  Dé Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: Dé Wintersteijn