Ampliatie op de oude Keuren ende Ordonnantien, voor eenighe Dorpen, resorterende onder den voorschreven Bailliuschappe van Kenemer-landt.

I. Eerst over den Dorpen van Wormer ende Gisp.

    In den eersten sullen egene vreemde persoonen uyt andere Dorpen als Wormer ende Gisp, hen generende met visschen, en vervorderen van nu voortaen meer te visschen met eenigh Want, het zy Kuylen, Segens, Heven, Plemp-netten, Worp-netten ofte Schakels, hoedanigh die soude moghen wesen, hy zy loopende, drijvende, oft treckende, binnen den banne van Wormer ende Gisp, op de verbeurte ende peyne van thien Kennemer ponden, ende behalven dien noch op de verbeurte van Schuyt, Touwe, Takel, Netten, ende alle sijn toe-behooren, te gaen ten profijte van den Hooft-Officier het derde part, ende die twee andere derde parten, ten profijte van den Officier aldaer, ende die ghene die hy tot sijn assistentie sal nemen.

II. In het visschen op andere landen niet te loopen.

    Item, dat egene Inwoonders van de Dorpen van Wormer ende Gisp, hen van nu voortaen en sullen vervorderen te heven op de landen, noch op de landen gaen strijcken, met kuylen ofte Segens, daer zaet op staet, op dat den Huysman gheen schade van hevens in het gras, ende van de srijckers in het zaet gedaen en werde, op peyne van thien Kennemer ponden, ende verbeurte als boven.

III. Niet te klyen ofte slagh-turven.

    Item, dat niemandt voortaen, het zy buyten-man, Burger, ofte Inwoonder, hem en sal vervorderen in den banne ende Jurisdictie van Wormer ende Gisp, te klyenen in schuyten, oft op het landt, met beugelen trecken, spitten, delven, slaghturven oft anders, hoe ofte in wat manieren dattet soude moghen ofte konnen geschieden, noch egeen klien binnen den banne op het landt mogen spreyen in den schijn ofte die buyten den banne ghehaelt ware; ende dit op de boeten van thien Kennemer ponden, t elcken reyse te verbeuren by de ghene die bevonden sal werden contrarie ghedaen te hebben, sonder nochtans dat Bailliu ende Mannen verstaen hier mede te willen verbieden het slijcken, dienende tot de ghewoonlijcke zaeyinghe aldaer.

IV. Gheen Wen te halen, ofte brenghen.

    Item, dat hem niemandt en vervordere het zy oude oft jonge luyden, midtsgaders oock heure kinderen, te eysschen ofte halen Wen by de goede luyden huysen, oft oock Insghelijcks Wen te brengen, soo wel aen de vrienden als aen de vreemden, t elcken reyse op de verbeurte van drie Kennemer ponden, te verbeuren by de gene die sulcx bevonden sal werden ghedaen te hebben, te gaen ende t appliceren als vooren.

V. Op Vasten-avondt niet te koquerellen.

    Item, dat niemandt wie hy zy, hem en vervordert, soo wel in de Vasten-avonts daghen, als op andere tijden, te eysschen ofte gaderen van de goede luyden Hammen, Eyeren, Gelt, ofte eenighe eetbare spijse oft dranck, omme by sulcke middelen metten anderen versamelinghe ofte vergaderinghe te maken, tot koste van de Gemeente: ofte oock hen-luyden te vervorderen met het vaentgen langes de straet oft weghen te loopen, alles soo dicke ende menighmael het gebeurt, op de peyne van drie Kennemer ponden, tot behoeve van de Hooft-Officier.

VI. Die Bruyden ofte Bruydegoms niet af te persen.

    Item, dat niemandt wy hy zy, het zy Vrouwe ofte Mans-persoon, vergaderende in den Houwelijcken staet, hen en sullen vervorderen in het heymelijck oft openbaer te gheven, oft doen gheven, noch oock af-spreken, voor ende ten behoeve van haer-lieder Speel-ghenoten, ofte Jonghe lieden, eenigh voordeel, omme by den selven jonghen luyden verteert, verdroncken, ofte anders verquist te werden, op peyne, indien het bevonden mocht werden by yemandts contrarie gedaen te wesen, van thien Kennemer ponden t elcken reyse, by yegelijck persoon het zy Bruyt ofte Bruydegom, die sulcks ghedaen hadde, te verbeuren.

VII. Niemanden tot voordeel wat af te eysschen.

    Item, dat oock niemandt hem en sal vervorderen, den ghenen die in der echte vergaderen, tot het voorsz voordeel yet af te eysschen, afte drijsschen, ofte daer toe te bedwinghen, op gelijcke peyne van thien Kennemer ponden te verbeuren, by een yeghelijck persoon, die poghen, oft hen vervorderen, contrarie van desen te doen, in eenigher wijs.

VIII. De Gans ofte ander gedierte niet te trecken.

    Dat mede egene Jonghe luyden, ofte andere, wie dat zy, hem en vervordere van nu voortaen, eenige Honden op te hangen, Swanen, Gansen, Hanen oft andere gevogelt te steken, trecken, oft andere spelen aen te rechten, te water ofte te lande, daer uyt vergaderinge van jonghe luyden, oft andere onbehoorlijckheydt soude mogen volghen, op peyne van ghelijcke thien Kennemer ponden, by elcke persoon te verbeuren.

IX. Omtrent Paesschen gheen eyeren te garen.

    Item, dat voorts in de voorsz banne niemandt in de Vasten omtrent de Hooghtijt van Paesschen, hem en vervorder te gaen by de goede luyder huysen, om eenige Eyeren te eysschen, vergaderen oft halen: op peyne van drie Kennemer ponden, ten behoeve van den Hooft-Officier.

X. Niet te blaken, ofte gheen riet te verbrenden.

    Dat hem niemandt, het zy jonck oft oudt, sal vervorderen te blakeren, ofte der luyder riet te verbranden, ofte andere ruyghte van binnen oft van buytens huys, op de boeten van drie Kennemer ponden, ten profijte als vooren.

XI. Gheen vergaderinghen van jonghe luyden te maken.

    Dat oock mede niemandt hem en vervordere, hy zy jonck oft out, eenighe Stadthuysen op te houden, oft ghemeene vergaderinge van Jonghe luyden te maken, daer mede veel quaet ende oneerbaerheyt bevonden werdt te gheschieden, daghelijcks soo langer soo meer: op de peyne ende verbeurte van vijf Kennemer ponden, soo wel te verbeuren by den ghenen, die sulcke huysen ofte vergaderingen op houden, als oock by de ghene, die hem vervorderen ghelijcke vergaderinghen te maken, oft daer inne komen, te appliceren de voorschreven boeten, als vooren.

XII. Daer vergaderinge, gheen wijn te tappen.

    Verbieden ende interdiceren oock, dat gene Herbergiers, alwaer de Jonghe luyden versamelen, ende Dans-spelen houden, sullen moghen eenighe Wijnen, hoe die genaemt werden, te koope houden, omme aen de voorsz Jonge luyden te venten, tappen ofte verkoopen: op peyne van thien Kennemer ponden, te verbeuren by de Waerdt ofte Waerdinne, soo dickwils bevonden sal werden geschiedt te zijn.

XIII. Getapte wijn mach in een vry huys gedroncken worden.

    Item, alsoo vermerckt werdt, dat daer nae de voorsz Jonghe luyden uyt sake van het voorsz verbodt, haer souden moghen transporteren in andere Herberghen, daer men wijn te koop es houdende, ende de t samen-komste als vooren niet en gheschiedt, werden de voorsz Waerden ende Waerdinnen insgelicx verboden, dat sy niet en sullen vermogen de voorsz Jonge-luyden t haren huyse te setten, ende eenige wijnen te tappen: maer sullen wel aen de Jonge-luyden een kanne wijns ofte twee tappen, omme by de selve in een vry huys, geen Herberghe wesende, ghedroncken te werden: ende dit op ghelijcke boeten te verbeuren, soo dick ende menighmael het selve soude moghen gheschieden.

 _________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn