Ampliatie voor den Dorpe van Saerdam.

Aengaende t visschen.

    Verbieden ende interdiceren, dat van nu voortaen niemandt, wie hy zy, en vevordere by de somer-tijdt, als van Sinte Geertruyt tot Amstelredammer kermes toe, terwijlen die vruchten op t veldt staen, in eenighe Heynsloten te visschen, met eenighe Kuylen, Segens, Heven ende Schakels, het zy loopende oft drijvende, op peyne van thien Kennemer ponden, ende daer-en-boven Schuyt, Tou, Takel, Netten, ende aenkleven van dien, d een helfte ten profijte van den Hooft-Officier, d andere helfte ten profijte van den Aenbrengher, ende daer-en-boven de gheinteresseerde sijne schade te betalen, wel-verstaende, dat ghereserveert werden alle braken ende dwers-wateren, die verstaen werden, vry ende exempt te zijn: mede dat een yder voor sijn eyghen, sonder anderen te oorloven, sal mogen visschen met alsulcke Want, als hy het verstaet, sonder nochtans sijne Gheburen te beschadighen moghen, in eenigher manieren: op peyne als vooren verhaelt.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn