Ampliatie voor den Dorpe van Aelsmeer.

I. Van gheen Dans-spelen te houden.

    In den eersten, achtervolghende der Heeren Staten schriftelijck bevel, van date den tweeden Januarij, anno vijfthien hondert twee-en-tneghentigh (1592), en sal hem niemande wie hy zy, vervorderen, die in den Dorpe van Aelsmeer, onder t rechts-ghebiedt van Kennemer-landt aldaer gheseten zijnde, t zy Herbergiers, Taverniers, Tappers, Speel-luyden, jonghe Gesellen oft Maeghden eenige Dans-spelen te houden, oft tot dien eynde eenighe vergaderinghen oft t samen-komsten te maken, in geender wijs: opte boete van thien Kennemer ponden, die bevonden sal werden, contrarie desen ghedaen te hebben; ende sullen d Ouders ofte Vooghden van de Kinderen ende onbejaerde moeten inne staen, die boeten op te brenghen, ende daer vooren executabel te zijn.

II. Niet te spelen onder de Predicatie by der Kercke.

    Dat van ghelijcken niemandt, wie hy sy, nae de noen op eenighe Sonnendaghen, oft tot soodanige andere tijden alsser Predicatie geschiedt, ofte oock op andere tijden omternt de Kercke, de klootschieten, kaetsen, kolven, oft eenigherhande gespelen hanteren, daer hy den Predicant in sijn predicatie, oft die toehoorders van dien eenighsins gheturbeert ofte verstoort souden moghen werden: op de boete, soo wie contrarie dede, van thien ponden, van veertigh grooten Vlaems, ende sullen d Ouders ofte Vooghden voor de onbejaerde inne staen, als boven.

III. Waer men noch kolven, noch klootschieten mach.

    Mede dat niemandt en sal vermoghen, hy zy jonck oft oudt, om de kloot te schieten, die bal te slaen, metten kolve ofte eenigerhande instrumenten, oock des Winters met eenige sneeu-ballen sullen moghen worpen, in de Kerck-ghebuurte, als binnen de limiten van de Kerck-brugge, of tot de huysinge van Egbert Alberts in den Schoemaker toe; t elckens op die boeten van drie Kennemer ponden by eenen yegelijcken te verbeuren, ende sullen de Ouders ende Vooghden, voor de onbejaerde moeten inne staen, ende oock daer vooren executabel zijn.

IV. Gheen Vreemdelinghen in te nemen sonder betoogh.

    Item, sullen van nu voortaen alle meesters Wevers, Schoemakers, ofte eenighe andere ambachten doende, niet vermoghen eenige vreemde ofte uytheemsche Gesellen te nemen in haer huys, om eenig werck te gheven, voor ende al eer de selve knecht sal vertoont hebben aen den Officier van Aelsmeer, goede, deughdelijcke ende behoorlicke Attestatie, oft betoogh van den Magistraten ende plaetsen sijnder laetster residentie, nopende sijn leven, handel, wandel, ende conversatie, op een boete van thien Kennemer ponden, soo by de Meester als knecht, elcks te verbeuren, voor den bailliu, soo dick ende menighmael t selve sal bevonden werden te gheschien.

V. Den Klapperman niet te verhinderen.

    Item, dat oock mede niemandt, van wat qualite, oft conditie hy zy, hem vervordere by dage oft by nachte te stellen jegens die nacht-wachte, oft den Klapperman binnen den Dorpe, omme de selve in t minste ofte meeste te moghen misdoen, met woorden oft wercken, maer de selve vry ende vranck laten passeren ende repasseren: soo wie bevonden werdt contrarie te doen, sal verbeuren, jeghens den Bailliu, thien Kennemer ponden, ofte alsulcke peyne ende arbitrale straffe, volghende die Kennemer Rechten, als mannen van Leen uyt de deductie van de sake sullen bevinden te behooren.

VI. Nopende t visschen.

    Item, soo est dat voorts Bailliu ende Mannen amplierende het elfde Articule van de Generale Keure, interdiceren ende verbieden eenen yeghelijcken van wat state ofte conditie hy zy, hem niemandt en vervordere, het zy by dage ofte by nachte, te visschen met Segens, Fuycken, Schakels, Loop-netten, Dobbers, in wat manieren dat het zy, oft oock en vervordere tot eenighe tijde te visschen ende vanden, yemandts Korven, Fuycken, Netten, Dobbers ende Hoecken: op de boeten, soo het selve by daghe gheschiedt, sal verbeuren thien Kennemer ponden, ende by nachte twintigh Kennemer ponden, ende daer-en-boven te verbeuren die praem, Schuyt ofte Schip, met alle sijn ghereyde, ende voorts Schakels, Netten als anders, daer mede sy die selve visscherye zijn doende, ende soo wie niet solvent en sal zijn, omme die boeten op te brengen, sullen ghecorigeert werden, tot arbitrage van Bailliu ende Leen-mannen.

VII. Nopende t bevisschen der Swetten.

    Item, alsoo mede klachten vallen op t visschen van de Swetten, ofte Schey-sloten tusschen twee Buren, ofte Ingesetenen, die selfs ghemeen zijnde, verstaen werdt by Bailliu ende Leen-mannen, dat de selve metten anderen in t vriendelijck sullen verdraghen, oft hem elcks behelpen met weghen van Justitie, sulcks elcks te rade vinden sal.

    Vyerschare gehouden by David Colterman, Bailliu van Kennemer-landt ratione officii, den elfden Julij vijfthien hondert ses-en-tneghentigh (1596), present Leen-mannen, Vt in Rolla.

    Den Bailliu versoeckt renovatie ende approbatie van de Keuren ghe-exhibeert.

    De selve Bailliu ratione qua supra contra alle de dorpen van Kennemer-landt.

    Omme renovatie ende approbatie van de Keuren te versoecken

    Mannen Fiat publicatie nae onder ghewoonte.

    Aldus ghepronuncieert op schepens kamere binnen Haerlem, ten dage ende Jare voornoemt, present Leen-mannen Vt in Rollant.

Lager stondt, my present, ende was onderteyckent I. van Beresteyn.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn