Provisionele publicatie der boven-staende Keuren wert by den Ed. Hove gheordonneert.

    Opte differenten geresen voor den Hove van Hollant, tusschen de Schepenen ende Regeerders van Aeckersloot, Limmen, Heyloo, Oesdom, Castricum ende Uitgeest, Requiranten ter eenre, ende Gerrit van Berckenrode, Bailliu van Kennemer-landt Gherequireerde ter andere zijde, die by den Commissarissen ter audientie van de rolle ghecommitteert, ghehouden ende gereserveert waren in advijs, aen t Collegie van den Rade: ende naer langhe communicatie, in den selven Rade daer op ghehadt, ende ghehoort t rapport van den voorsz Commissarissen, heeft t voorsz Hof de voornoemde Requiranten ontseydt, ende ontseydt hen-luyden midts desen, heur-luyder versoeck: Mer verklaert, dat de Keuren in t principael proces in questie, by een Deurwaerder van den selven Hove, by provisie sullen werden ghepubliceert, ende haer effect sullen sorteren, volgendede provisionele Sententie van desen Hove, in date den derden Decemb. lestleden, en dat partyen onvermindert hinc inde, heur-luyder gerechtigheyt ten principalen. 

    Gedaen in den Hage, by meesters Gerrit van Wijngarden, Heere van Benthuysen, Ambachts-Heer van Soeter-meer, President, Niclaes van Valckesteyn, Lenart Kasen-broot, Pieter d Iniosa, Frederick Verhorst, Gerart Deussen, ende Nicolaes Cromhout, Raedts-luyden van Hollandt, ende gepronuncieert den sesthienden Junij, anno vijfthien hondert vier-en-tnegentigh (1594), in kennisse van my F. Criep.

_________________________________________________________________________________

2001  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn