Copye

Accoort, ofte Articulen van gunste, den Kennemer-dorpen by den Bailliu van Kennemer-landt inghewillight.

    Alsoo ontstaen zijn verscheyden questien ende geschillen, tusschen den Schepenen ende Regeerders van Aeckersloot, Limmen, Castricum, Heyloo, Oesdom, Uitgeest, Eemskerck, Wormer, Gisp ende Oost-zanen, alle Dorpen van Kennemer-lant ter eenre, ende David Colterman, Bailliu ende Hooft-Officier over de voorsz Dorpen ter andere zijden. 

    Soo ist, dat de voorsz partyen, omme te doen cesseren de Processen, soo voor Leen-mannen van Kennemer-landt, als den Hove Provenciael, ende den Hooghen Rade van Hollandt onderlinghe hangende; ende voor soo veel, als doenlijck zy te verhoeden, dat niet leechelijck tusschen hen-luyden meer processen rijsen sullen, van alle de voorsz questien ende gheschillen, metten ghevolge ende aenkleven van dien, ghetransigeert ende verdraeghen zijn, in naer-volghende manieren:

I. Eerst soo sullen alle Privilegien ende Hantvesten, den luyden ofte Inwoonders van Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolghe, midtsgaders den voornoemden Dorpen, t zy in t generael, oft elcks in t particulier ghegunt, by den Graven van Hollandt, ofte andere des machts ghehadt hebbende, in der tijdt effect sorteren ende achter-volght worden, sonder eenighe infractie directelijck ofte indirectelijck.

II. Ende hoewel die van Eemskerck schijnen, niet begrepen te zijn, in t Privilegie verleent by den laetsten overleden Coningh van Spangien, als Grave van Hollandt, opten vier-en-twintighsten Martij, anno vijfthien hondert een-ende-tsestigh (1561), soo sullen sy-luyden nochtans het inhouden ende effect van dien, mede ghenieten ende behouden.

III. Sal voorts t Placcaet, ghemaeckt by den Hove van Hollandt, opten ses-en-twintighsten Februarij vijfthien hondert negen-ende-tachtigh (1589), ende zedert in Kennemer-landt ghepubliceert, cesseren ende onghevordert blijven, ten ware by de Heeren Staten van Hollandt t inhouden van dien, by nieuw Placcaet, door heur-luyder speciale last, over gheheel Hollandt eenpaerlijck ghedaen publiceren worde.

IV. Des soo sullen daer-en-tusschen de Vecht-boeten blijven op twee-en-veertigh Kennemer schellinghen, ofte op andere alsulcke mindere somme, als volghende t oude ghebruyck in Kennemer-lant werdt gheobserveert.

V. Ende die kennisse van dien sal ghelaten blijven, den Schepenen van de respective Dorpen.

VI. Ghelijck tot haer-luyder kennisse ende indicature oock sullen staen, die vecht-boeten die by nieuw Placcaet, te maken als vooren, soude moghen ghestatueert werden, by de voorsz Heeren Staten, uyt-gheseyt die ghene, daer van oudts hoogher boeten toe-ghestaen hebben, ende die ter hoogher Vyerschare berecht zijn: ende oft dies aengaende, te weten, wat van oudts geuseert is geweest, eenighe questie gheviel, sal staen ter decisie van de Advocaten, als in t sesthiende articule hier nae gheseyt wordt.

VII. Sal mede den Inghesetenen van de voorsz Dorpen, Eemskerck daer onder begrepen, vry staen te baggeren in de Meyren ende andere publijcque wateren, in Kennemer-landt ghelegen, tot toe-makinghe, ofte verbeteringhe van heuren landen, alle uyt krachte van t voorsz Privilegie, in date den vier-en-twintighsten Marij, vijfthien hondert een-en-tsestigh (1561) voorsz, ende oudt gebruyck, by hen-luyden dien aengaende notoirlijcken geobserveert, behoudelijck mede dat die landen, t zy particuliere persoonen, ofte de Graeflijckheyt toe-behoorende, ende responderende aen de voorsz Meyren, ofte publijeque wateren, midtsgaders die aenwassen van dien, niet en sullen moghen geroert, ontgront, ofte anders beschadight worden.

VIII. Sullen voortaen gheen citatien, nochte causatien mogen gedaen worden, by den voornoemden Heer Bailliu sijn Bode, Dienaers ofte andere van sijnent weghen, uyt sake van vechten, daer van die boeten hier vooren begroot zijn op twee-en-veertigh Kennemer schellinghen, ofte andere mesusen, wesende van minder importantie, als vechten. Ende in ghevalle questie valt, ofte t gunt daer over den voorsz Heer Bailliu yemandt sal komen te causeren, voor sijn Vyerschaer, is van meerder importantie als vechten, oft niet, dat den voorsz Dorpen elcks in t sijne vry sal staen t contrarie van dien te sustineren, ende ten dien fine voor den gecauseerden, van heuren Dorpe te intervenieren, ende te exciperen tot renvoy voor de Schepenen van t selve Dorp, t welck ghedaen, ende by Leenmannen opte voorsz exceptie ghedisponeert zijnde, sal by den voorsz Heer Bailliu aen d een zijde, ende den voorsz intervenienten aen d ander zijde, van soodanighen vonnis moghen gheprovoceert worden, aen den Hove van Hollandt, ten ware partyen, sonder te verwachten vonnisse, te vreden waren, t voorsz different te doen decideren, by den Advocaten, sulcks als in t sesthiende articule van desen.

IX. Ende die bekeuringen, causatien ende citatien, voor date van desen anders ghedaen, daer van noch Procces soude moghen zijn, ende wes daer uyt ghevolght es, sullen hier mede cesseren ende af wesen.

X. Sal voorts den Bailliu toe-staen, ende voor soo veele als noot zy, veroorloven, dat die Schouten van de voorsz Dorpen, ten overstaen van twee Schepenen in der tijdt, alle Drenckelingen, ende anderen onnooselijck in t water, vyer, ende by andere ghevallen verongheluckt, sullen moghen beschouwen ende consenteren, ter aerde ghebracht te worden, sonder dat van noode sal wesen, aen den voorsz Heer Bailliu daeromme consent te vraghen. Des sullen voorsz Schouten ghehouden zijn, den voorsz Bailliu binnen acht daghen, soo t doenlijck es, te adverteren van de toe-komste van t ongheluck, ende daer van over seynden die Acte van Beschouwinge, ofte andere blijcken: Maer wat belangt de neder-geslagen, die selve sullen noch beschouwt, noch ter aerde gebracht werden, sonder consent van den voorsz Bailliu, ofte in sijnder absentie van den Secretaris van Kennemer-landt, de welcke daer toe by desen ghelast wordt. Welck consent sal den voorsz Bailliu, ofte in sijn absentie die voorsz Secretaris ghehouden zijn terstondt te gheven, sonder daer vooren yet te genieten, ten ware de selfde Bailliu selfs begeerde die beschouwinghe te doen, van den voorsz neder-gheslaghen, in welcken ghevalle hy ghehouden werdt, die selve beschouwinghe te doen, binnen vier-en-twintigh uren, nae date van t voorsz versoeck, sonder tot laste van den neder-gheslaghen, ofte sijnen Erfghenamen meerder te ghenieten, als een Kennemer pondt: ende sonder yet te mogen brenghen, ter cause van reys, teer-kosten, ofte vacatien, tot laste van den Dorpen daer hy de voorsz beschouwinghe sal willen doen, noch oock tot laste van de gemeenelanden van Kennemer-landt, alle volghende t voorsz Octroy ofte Privilegie.

XI. Ende alsoo onder die voorsz gheschillen es een Proces, hanghende voor den voorsz Hooghen Rade, opte questie, ofte in t vermoghen es, van de Gerechten van de voorsz respective Dorpen, oft van eenighe der selver, te maken, ten overstaen van heure respective Schouten keuren, in saecken concernerende die middele ende laghe Jurisdictie, welck Proces aldaer ghesustineert werdt, van wegen de Graeflijckheyt, by den Procureur Generael als Appellant, van sekere Sententie van den Hove Provinciael van Hollant, dien aengaende t sijnen achterdeel gewesen. Soo es veraccordeert, dat, hangende t voorsz Proces, executie hebben sullen die Keuren, die voorsz saken aengaende, by de voorsz respective Gherechten elcks in t sijn gemaeckt, en noch te maken. Ende dat de voorsz Bailliu over sulcx, oock nae-laten sal, hangende t selve proces aen den voorsz Dorpen, ofte eenighen van dien, over te senden eenigh Keuren, van Leen-mannen in Kennemer-landt, die voorsz sake aengaende, endet selve Proces ghetermineert zijnde, dat partyen hen als van daer nae sullen hebben te reguleren, te weten, soo wel die Dorpen in t selve Proces niet bekent, als die daer inne bekent zijn, behoudelijck nochtans, in ghevalle dat by Sententie, van den voorsz hooghen Rade, verklaert wordt, dat de voorsz Gerechten, van de voorsz respective dorpen, in t voorsz Proces bekent, gheen macht noch recht soude hebben, van soodanighe Keuren, als voorsz is, te maken. Dat nochtans op t vechten, ende andere saecken, van mindere importantie, gheen hoogher boeten ghestelt sullen moghen werden, dan als voorschreven staet.

XII. Sal mede effect sorteren ende behouden, die Appostille van de Heeren Staten, in date den achthienden Mey anno sesthien hondert een (1601), by den voornoemden Dorpen, ofte eenighe der selver verkreghen, van de Heeren Staten van Hollandt, op sekere heur-luyder Requeste, den selven Heeren staten ghepresenteert, ende sullen voorts, die van voorsz Gherechte, van elck Dorp, in den Hoytijdt ende Oeghst, den Inghesetenen van haren Dorpen, t zy generalijck oft particulierlijck, moghen gheven consent, omme Sonnendaghen ende Bede-daghen te arbeyden in t Koorn ende Hoy, waer voor oock sullen komen te cesseren, alle bekeuringhen uyt sake in desen gheroert, ghedaen, midtsgaders die citatien ende causatien, daer uyt ghevolght.

XIII. Indien de voorsz Bailliu bevindt oorbaerlijckst te zijn, dat om die drie Jaren die Vroedtschappe van Wormer, ende Gisp werde verset ofte verandert, t selve sal hy doen uytte persoonen, daer van hem die namen over-ghesonden sullen werden tot Haerlem, by de Regeerders van de voorsz Dorpen, volgende die Privilegien, in date den elfden December, vijfthien hondert vijf-en-tsestigh (1565), midts dat, om noodeloose kosten te verhoeden, die ghene die ghe-eligeert worden, voor last van den Bailliu ghe-eedt sullen worden, by den Schout van de voorsz Dorpen.

XIV. Sal mede de voorsz Bailliu toe-staen ende consenteren, dat Schepenen van de voorsz Dorpen in der tijdt, sullen moghen by kenisse, ende ghedoghen van heur-luyder Schouten, oft by weygeringhe der selver, by consent van de oudtste Schepenen uytten Dorpe vertrecken ende absenteren van t Recht, mits dat die voorsz Schouten in plaetse van de uyttreckende, andere nutte ende bequame Persoonen, by ghemeenen advijse, van de andere blijvende Schepenen sullen nemen, be-eedigen, ende daer mede t Recht bewaren totte weder-komste.

XV. Die ordonnantie by Leen-mannen van Kennemer-landt ghemaeckt, ende lest ghepubliceert opte vorderinghe van de Justitie, sal mede onderhouden worden aen de zijde van den voorsz Heer Bailliu, ende in sijne saken.

XVI. Indien hier naemaels ontstaet, tusschen den voorsz Heer Bailliu ende den voorsz Dorpen, of eenighe der selver, eenigh misverstandt, ofte verschil, op t verstandt van dit teghenwoordigh accoort, of oock op eenigh der voorsz Privilegien, t selve sal staen ter discretie van vier Advocaten, by elcks van partyen, twee te verkiesen, ofte hen luyden respective dienende; midtsgaders van noch een neutrael Advocaet, by de voornoemde vier daer toe te verkiesen, ende tot hen te nemen, die verklaringhe, van welcke vijf Advocaten, sal by provisie ghevolght worden, ende executie hebben, niet tegenstaende eenige reductie ofte andere provocatie, ofte oppositie contrarie, ende sonder prejuditie van dien.

XVII. Is voorts gheconditioneert, in ghevalle de voorsz Heer Bailliu, ofte andere van sijne successeurs ende Nakomelingen, in t Baillius ampt van Kennemer-landt, in toe-komende tijden, quamen te poghen te infringeren, ofte te contravenieren die tegenwoordigh accoort, oft eenigh poinet van dien, directelijcken ofte indirectelijcken. Dat van den voorsz Dorpen, ende elck van dien, midtsgaders haer-luyden Buren ende Ingesetenen, sal vry staen te gebruycken soodanighe exceptien van provisioneel, ofte diffinitif ghewijsde, verkreghen inhibitien, ofte surceantien ende andere, als den selven Dorpen teghenwoordelijck competeert, ofte ghecompettert heeft, voor date van den selven accoorde; niet teghensytaende dat van den selven Processen, by desen werdt ghetransigeert, blijvende niet-te-min, dit accoort in waerden, ende behoudende sijn effect.

XVIII. Ende sullen de kosten tot desen daghe toe ghevallen, ten weder zijden blijven ghecompenseert.

XIX. Ende sal voorsz Heer Bailliu ghedoghen ende concenteren, dat t accoort by den Heeren staten van Hollandt, ofte der selver Ghecommitteerde Raden, daer toe ghelast, sal werden gheapprobeert ende dewillight, ende soo verre de voorsz Heeren Staten, daer inne souden swarigheydt maken, of t selve weygeren, soo sullen partyen blijven ten weder-zijden, in hun gheheel, ende in sulcken state, als sy waren voor date van t selve accoort. 

    Ten oorconde, soo zijn van desen ghemaeckt twee alleens luydende, ende by den voorsz Heer Bailliu, midtsgaders by Dignum Pietersz, Waerschap van Aeckersloot, voor hem selven, ende als procuratie hebbende van de Waerschappen ende Ghemeenten van Limmen, Heyloo ende Oosdom, Gerrebrant Mieusz, Waerschap van Uitgeest, voor hem selven, ende als procuratie hebbende van de Waerschappen ende Ghemeenten van Eemskerck ende Castricum; Gerrit Gerritsz, Waerschap van Wormer ende Gisp, ende Dirck Cornelisz, Waerschap van Oostzanen, onderteyckent opten achthienden Februarij sesthien hondert ende drie (1603), onder standt alsoo gheteyckent, D. Colterman, R. de Amstelredam, H. Dimmer, C. van Cuyck, N. Backer, by my Dignum Pietersz, by my Garrebrant Mieusz, by my Gerrit Gerritsz, by my Dirck Cornelisz..

    Opten vierden Januarij sesthien hondert vijf (1605), zijn binnen der Stadt Haerlem, by malkanderen ghecompareert den Heer Bailliu van Kennemer-lant ter eenre, Cornelis Jansz Vyselaer, ende Bastiaen Lambertsz, Waerschap ende Schepen van Aeckersloot, Garrebrant Mieusz Waerschap van Uitgeest, Hendrick Lauritz van Veen, Waerschap van Eemskerck, Jacob Dircksz, ende Wouter Gerritsz, Waerschappen van Castricum, Adriaen Jansz, Waerschap van Limmen, Cornelis Willebordtsz, Waerschap van Heyloo, Jan Ysbrantsz ende Lenart Pietersz, Waerschappen van Wormer ende Gisp, ende Dirck Cornelisz, Waerschap van Oost-zanen ter andere zijden, ende gheresumeert hebbende t accoort hier vooren gheschreven, hebben het selve respectivelijck ghegheven ende ontfangen als gunste, belovende hun daernaer te reguleren, onder verbandt in den selven accoorde ghementioneert. 

    Ten oorconde, soo is desen by den voorsz Heere Bailliu, ende die boven-genaemde Persoonen ondertekent, ten jare ende maende als boven, ende was onderteyckent als volght: Onderstont D. Colterman, by my Cornelis Jansz Vyselaer, by my Bastiaen Lambertsz, by my Jacob Dircksz, by my Garrebrant Mieusz, H. Laurisz van Veen, Wouter Gerritsz @ merck, t merck van Arien 4 Jansz, by my Cornelis Willeboort, by my Jan Ysbrantsen, Leendert Petersz als Schepen, by my Dirck Cornelisz

    Noch stonde onder aen, mette handt van David Colterman gheschreven. Opten vijfthienden Januarij sesthien hondert vijf (1605), werden die voorgaende Articulen om goede insichten, den Schepenen, Regeerders ende Inghesetenen van de vrye Ambachten van Sloten, Sloterdijck, Oesdorp met haren ghevolghe.

    Desgelijcks Schepenen ende Ambachts-bewaerders, ende Ingesetenen van den Dorpe ende Ambachte van Aelsmeer tot weder-segghen vergunt ende toe-ghestaen, by ende van den Bailliu van Kennemer-landt; ende was onderteyckent D. Colterman

    Wat lagher stondt, ghecollationeert jeghens sijn principale, gheschreven in papier, ghedateert ende ondertekent als boven, is desen daer mede bevonden t accorderen, in kennisse van mijn ondergeschreven Secretaris der Stede Beverwijck, desen ses-en-twintighsten December anno sesthien hondert dertigh (1630), ende was onderteyckent, I.B. de Montevaldono.

_________________________________________________________________________________

2000/2003  D Wintersteijn, Krommenie/Assendelft

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn