David Coltermans articulen van gunste die van Nieuwerkerck, Schalckwijck ende Vijf-huysen verleent.

    Gesien by David Colterman, Bailliu van Kennemer-landt, sekere articulen van Vryheden, by sijnen voorsaet Gerrit van Berckenrode, achtervolghende die gunsten van des selfs Voorsaten in officio, den Ambachten van Nieuwer-kerck, Schalckwijck ende Vijf-huysen met sijn ghevolgh, verleent. Ende daer over by Schout ende Schepenen van weghen d Ingesetenen van dien versocht zijnde, omme hen-luyden van ghelijcken daer in te willen onthouden, heeft ghegunt ende accordeert, gunt ende accordeert midts desen, den voornoemde Dorpen ende Ambachten.

I. Soo daer t eenigher tijdt, eenigh van den bedrijve als vooren, door ongheluck sullen geraken te verdrencken, oft by kennelijck ongheluck te sneuvelen, sullen die doode lichamen by Schout ende Schepenen beschouwet, ende daer nae ter aerden ghebracht werden, sonder dies aengaende den Bailliu te kennen, dan in t overleveren van de acte van beschouwinghe, binnen acht daghen daer aen.

II. Werde yemandt sijn goedt ontstolen, oft ontvoert, sal t selfde weder moghen aenvaerden, soo verre hy dat drijvende, oft dragende vindt, ende moeten legghen onder Schout ende Schepenen, ter tijdt hy bewesen sal hebben hem toe te behoren, andersins den Bailliu daer van verwittighen.

III. Soo wie in eenighe breucke onnooselijck komt te vervallen, sal sijn onnooselheydt ghenieten, in soo verre hy metten Bailliu begheert te dainghen.

IV. Indien yemandt by den Bailliu aenghesprocken werde van boeten, die Schout ende Schepenen wilden ontschuldighen, by heuren eede, sal den selven onghemoeyt laten.

V. Als yemandt sijn sinnen haeftigh verliest, sullen Schout ende Schepenen den selven terstondt moghen binden ende sluyten, ende voorts daer aen, den Bailliu te kennen gheven, ende t verlof versoecken.

VI. In den Hoy-tijdt ende Oeghst, op Sonnen ende anders Heeren dagen, (excluys den Beedagh) sal elcx sijn rijp Hoy ende Koorn moghen inwinnen nae middaghe, ende oock voor de middaghe by qaet weder, midts den Schout oft den oudtsen Schepen om verlof vraghende.

VII. Die Buren sullen moghen houden Gansen ende Eenden, sonder groote menighte, ende een Hont wachtende op haerder Dam, onbelast van blocke, alsoo verre daer gheen klachte over komt.

VIII. Als yemandt van buyten inkomt woonen, sullen Schout ende Schepenen, dies goederen moghen verponden, ende te schote stellen, soo hy niet bewijsen kan, de selve goederen, elders verpondt te wesen, daer af hy aen den Schout betalen moet.

IX. Werde daer yemandt tusschen die verpondinghe van den Schrickel jaren merckelijcken verrijckt oft verarmt, t zy by erffenisse, versterffenisse, houwelijcken, gift, brandt, gevanckenisse oft anders, dien sullen Schepenen hooghen ende laghen moghen in sijn Schot, nae gheleghentheydt van saken.

X. Soo wanneer eenigh Schepen van huys noodig te doen heeft, in de marckt oft andersins, die sal den Schout om verlof vraghen, ende sal den Schout als dan eenen anderen bequamen persoon, in sijn plaetse soo langhe versoecken, eedighen, ende t Recht daer mede bewaren, tot des selfs wederkomste.

XI. Den Schout sal Certificatien mogen maken met twee Schepenen.

XII. Die Schout sal met drie Schepenen Vyerschare moghen houden, op kleyne saecken, ende dat op Jae ende Neen.

XIII. Schepenen hebbende dagelijcks recht, sullen partyen moghen wijsen aen goede Mannen, ende indien sy-luyden niet en accorderen, sullen als dan weder in Recht komen, omme vonnisse te hooren.

XIV. Schout ende Schepenen sullen moghen Keuren legghen, op hooghe weghen aldaer men met Paerden ende Waghen langhs rijdt, op de boeten elcks, ende t elcken reyse te verbeuren, van thien schellingen jegens den Schout: ende daer toe oock ordonneeren eenighe Draey-boomen, daer sy-luyden verstaen sullen die noodigh te wesen.

XV. Soo wat Schout ende Schepenen, niet schouwen moghen op dijck, weghen, wateringhen, op den afschouw oft wil-keur-schou-daghen, dat sullen sy-luyden des daeghs daer aen moghen afschouwen.

    Ende dit alles, ghedurende den tijdt van de bedieninghe van den voornoemden Bailliu, of tot des selfs kennelijck weder-segghen.

    Actum den neghenthiende Februarij sesthien hondert ende thien (1610), by den Bailliu voornoemt, ende ter oorconde by hem gheteyckent.

D. Colterman.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn