t Recht vande doode-hant, is thien Kennemer ponden.

    Den 1 Februarij anno vijfthien hondert neghen-en-tnegentigh (1599), Symon van Veen, een out Bailliu van der Nyenburg, gevraeght zijnde by eenige van de oudste Leen mannen van Kennemer-lant. 

    Wat Recht dat het wesen mocht, dat men thien Kennemer ponden, was af-nemende voor de doode handt van den neder-gheslaghen, overmidts t selve by sommighen begost questieus gemaeckt te worden, die wilden sustineren, dat den Bailliu, volghende de Kennemer-rechten, was ghehouden het doode lichaem, op een Kennemer-pondt te beschouwen. 

    Gaf voor antwoordt, wel waer te zijn, dat de Bailliu die beschouwinghe van het doode lichaem gehouden was te doen, op sijn Kennemer pondt: maer soo veele aengaet het Recht van thien Kennemer ponden, t welck die Bailliu stipuleert, van de naeste Vrienden van den Neder-gheslagen, voor ende al eer hy consenteert, dat het doode lichaem begraven mach werden, ende ghenaemt werdt het recht van de doode handt; verklaerde, dat ouder Leen-mannen voor de troublen hem hadden onderrecht. Dat den Bailliu die thien Kennemer ponden stipuleert van des Neder-gheslaghens presente naeste Vrienden, niet voor sijn schouwen: maer voor sijn leges van de ghedaen klachte, ende Rechts versoeckinghe, jeghens den Beklaeghde ende Perpetrant, ende dat hy den Perpetrant sal vervolghen, te Rechte doen komen, ofte ballinghs landts legghen. Ende dat den Bailliu, daer over placht te nemen, de toesegginge van t doode lichaem, by af-houdinge van sijn doode hant, welcke toe-segginghe, als te seer barbaer wesende, schijnt allenckskens verandert te zijn, ende dat de toe-segginghe ghenomen werdt van de naeste Vrienden, die den Delinquant noemen, ende Recht versoecken op de beschouwinge, ende dat sulcks altijt in Kennemer-landt ende Kennemer-ghevolch gheuseert is, sulcks den voornoemden Symon van Veen verklaerde oock van sijn Vader, een seer oudt Officier van de Graeflijckheyt van Egmond, verstaen te hebben, etc.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn