Missive van die van de rekeninghe des Graeflijckheydts van Hollandt, aen David Colterman, Bailliu van Kennemer-landt.

    Erentfeste, vrome, discrete, seer voorsienighe, gunstighe goede Vriendt: 

    Alsoo wy midts eenighe voor-ghevallen saken, alhier ter Kamere, gaerne onderrecht waren, wat ghebruyck in u E. Jurisdictie es, nopende de voldoeninge van t Recht van de doode hant van den Neder-gheslaghen, namentlijck, oft aldaer by de vrienden van de Neder gheslaghen, voor t Recht van de selve doode handt, betaelt werdt sekere somme van penninghen, ende hoe veel, voor ende al eer de lichamen van de Neder-gheslaghen, begraven moghen werden. 

    Soo sal u E. niet nae-laten, op t spoedighste ons van de gheleghentheydt van dien te adverteren, wy bevinden wel dat voor het voorsz Recht, van oudts in diversche quartieren van Hollandt by de Graeffelijcke Officieren, is ghenoten thien pondt, sulcks oock t selve jeghenwoordelijck noch ghenoten werdt, doch waer op t selve es gesondeert, konnen wy niet bevroedt werden, derhalven u E. mede believen sal, ons te communiceren t gunt dies aengaende u E. bewust es, daer op wy ons verlaten sullen.

    Erentfeste, vrome, discrete, seer voorsienighe, gunstighe goede Vriendt, zijt godt Almachtigh bevolen. Gheschreven ten Burele van de Kamere van Rekeninghe in den Haghe, den een-en-twintighsten September anno sesthien hondert heghen (1609) Uwe goede vrienden, ende was onderteyckent I. van Mierop.

_________________________________________________________________________________

2000  D Wintersteijn, Krommenie

Deze pagina is onderdeel van de homepage van: D Wintersteijn